ΠΟΛ 1143/14.09.2017  

Κοινοποίηση των διατάξεων του αρ. 65 του ν. 4486/2017 για την απαλλαγή από τα τέλη χαρτοσήμου των επιχορηγήσεων που λαμβάνουν οι φορείς που λειτουργούν Μονάδες Ψυχικής Υγείας

 

ΑΑΔΕ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Β’ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ

  1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α’

Πληροφορίες: Ν. Ζωγραφάκης Τηλέφωνο: 210-3602480

 

Κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις του αρ. 65 του ν. 4486/2017 και σας γνωρίζουμε τα εξής:

 

  1. Με τις διατάξεις του αρ. 65 του ν. 4486/2017 (Α’ 115) θεσπίζεται, από την ημερομηνία ψήφισης του νόμου, ειδική απαλλαγή από τα τέλη χαρτοσήμου σε κάθε είδους επιχορηγήσεις και λοιπούς πόρους που λαμβάνουν, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 2716/1999 (Α΄96) οι φορείς που λειτουργούν Μονάδες Ψυχικής Υγείας κατά το νόμο αυτό.

 

  1. Επιπλέον, η διάταξη του αρ. 65 του ν. 4486/2017 (Α’ 115) ορίζει ότι ποσά τελών χαρτοσήμου που έχουν βεβαιωθεί σε βάρος των φορέων αυτών, αλλά δεν έχουν καταβληθεί, διαγράφονται, μαζί με τις προσαυξήσεις τους, οίκοθεν από τις οικείες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.), ενώ τυχόν καταβληθέντα ποσά δεν επιστρέφονται και δεν αναζητούνται.

 

  1. Διευκρινίζεται ότι βάσει της ανωτέρω διάταξης, διαγράφονται οίκοθεν από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., βεβαιωθέντα ποσά τελών χαρτοσήμου, είτε η βεβαίωση τους έχει προκύψει κατόπιν ελέγχου, είτε κατόπιν δήλωσης του φορολογούμενου, χωρίς να απαιτείται κάποια ενέργεια από την πλευρά του φορέα.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ