Φορολογική μεταχείριση συγκεκριμένων δαπανών επιχειρήσεων ( ΠΟΛ 1094/30.06.2016 )

ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:

 • Η ζημία που προκύπτει από την εκχώρηση απαιτήσεων των επιχειρήσεων, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά τους, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται αθροιστικά οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του ν.4172/2013, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των όσων έχουν διευκρινισθεί με την ΠΟΛ.1113/2015 εγκύκλιο, για τη ζημία που προκύπτει σε βάρος επιχείρησης λόγω εκχώρησης απαιτήσεων σε εταιρεία πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring).
 • • Η ζημία που προκύπτει σε βάρος επιχείρησης από την εκκαθάριση εταιρείας στην οποία συμμετέχει, καθώς και λόγω μείωσης μετοχικού κεφαλαίου της εκκαθαρισμένης εταιρείας. Η ζημία από συμμετοχές εκπίπτει μόνο αν οριστικοποιείται με την αναγκαστική διαγραφή των συμμετοχών και εμφάνισή τους σε αποτελεσματικό λογαριασμό ( Απώλεια πάγιου περιουσιακού στοιχείου ).
 • Τα ανωτέρω ισχύουν και στην εκκαθάριση κοινοπραξίας.
 • • Η ζημία που προκύπτει από εκκαθάριση αλλοδαπής εταιρείας, μπορεί να συμψηφιστεί με εισοδήματα που προκύπτουν σε κράτη – μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., τα οποία δεν απαλλάσσονται στη βάση ΣΑΔΦ που έχει συνάψει και εφαρμόζει η Ελλάδα (σχετ. η ΠΟΛ. 1088/2016 εγκύκλιός μας).

Η ανωτέρω ζημία πρέπει να παρακολουθείται διακεκριμένα στα βιβλία της επιχείρησης.

 • • Η ζημία νομικών προσώπων από τη μεταβίβαση εταιρικών ομολόγων, εκπίπτει κατά το χρόνο πραγματοποίησης της.
 • • Οι δαπάνες που γίνονται για παροχή υπηρεσίας η οποία ολοκληρώνεται σε επόμενο έτος, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους το οποίο αφορούν.
 • • Το αγγελιόσημο εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους το οποίο αφορά, ήτοι του φορολογικού έτους στο οποίο εκδόθηκαν τα σχετικά παραστατικά.
 • • Μόνο για τα αποθέματα κρασιού της 31.12.2015 τα οποία θα πωληθούν εντός του 2016, ο ΕΦΚ, θα εκπέσει κατά το χρόνο που θα καταβληθεί.
 • • Οι δαπάνες διοργάνωσης ενημερωτικών ημερίδων ή συνεδρίων, με τις προϋποθέσεις που αναλύονται στην περίπτωση Θ της ΠΟΛ 1094/30.06.2016. Βασικές προϋποθέσεις είναι η δαπάνη να μην υπερβαίνει τα 300 ευρώ ανά συμμετέχοντα και το συνολικό ετήσιο ποσό να μην υπερβαίνει το 0,5% των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης.

 

ΜΗ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ :

 • • Οι τόκοι υπερημερίας λόγω οφειλής φόρων, τελών, εισφορών προς το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ.
 • • Τα πρόστιμα, οι ποινές και οι προσαυξήσεις.
 • • Οι ασφαλιστικές εισφορές αμοιβών εταίρων ΕΠΕ και ΙΚΕ ( Εκπίπτουν απ΄τα έσοδα ατομικής επιχείρησης, αν έχουν. Σε διαφορετική περίπτωση οι αμοιβές θεωρούνται εισόδημα μισθωτών υπηρεσιών και οι ασφαλιστικές εισφορές εκπίπτουν από το εισόδημα μισθωτών υπηρεσιών και δηλώνονται στο Ε1.
 • • Οι ασφαλιστικές εισφορές μέλους ΔΣ Α.Ε. το οποίο συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΕ με ποσοστό άνω του 3%, και κατά συνέπεια υπάρχει υποχρέωση ασφάλισής του στον ΟΑΕΕ (παρ. 1 άρθρου 46 ν.3518/2006), και το οποίο δε λαμβάνει μισθό, ούτε οποιαδήποτε άλλη αμοιβή ΔΣ και περαιτέρω δεν ασκεί καμία επιχειρηματική δραστηριότητα, δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της ΑΕ οι υπόψη ασφαλιστικές εισφορές.
 • • Η ζημία που προκύπτει από εκκαθάριση αλλοδαπής εταιρείας, δεν συμψηφίζεται με εισοδήματα που προκύπτουν στην ημεδαπή.
 • Η ζημία που προκύπτει σε βάρος επιχείρησης από την επιστροφή και ακύρωση μέρους των μετοχών ανώνυμης εταιρείας στην οποία συμμετέχει, λόγω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας, αυτή δεν αναγνωρίζεται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδά της, καθόσον δεν έχει λάβει χώρα η εκποίηση των μετοχών.
 • Τα ανωτέρω εφαρμόζονται ανάλογα και στην περίπτωση κατά την οποία η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της.
 • • Η ζημία από τη μεταβίβαση εταιρικών ομολόγων δεν εκπίπτει, όταν η μεταβίβαση γίνεται από Φ.Π.
 • • Αν δεν καταβληθεί το αγγελιόσημο ή αν καταβληθεί εκπρόθεσμα, οι σχετικές διαφημιστικές δαπάνες δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα του διαφημιστή και του διαφημιζομένου.
 • • ΕΦΚ : Επειδή βαρύνει το κόστος των αποθεμάτων και προσαυξάνει τις πωλήσεις, δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα ως αυτοτελής δαπάνη.