Προσδιορισμός του καθαρού κέρδους επιχείρησης με κλάδο παραγωγής και με κλάδο παροχής υπηρεσιών.

Παραδείγματα Προσδιορισμού Φορολογητέων Κερδών

Ιωάννης Δ. Καραγιάννης, Αικατερίνα Δ. Καραγιάννη, Δημ. Ι. Καραγιάννης

 www.foropraxi.gr    email :info@foropraxi.gr