Ο ΔΕΦΚΦ Γ 1060646 ΕΞ 14.07.2021

Συμπληρωματικές οδηγίες αναφορικά με τη δυνατότητα μεταβίβασης υποκείμενων σε Φ.Κ. ηλεκτρικά θερμαινόμενων προϊόντων καπνού σε εγκεκριμένο αποθηκευτή υποκείμενων σε Ε.Φ.Κ. προϊόντων με σκοπό την εξαγωγή αυτών ή τον εφοδιασμό πλοίων χωρίς φυσική διακίνηση μεταξύ φορολογικών αποθηκών.

 

ΑΑΔΕ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α.

ΤΜΗΜΑΤΑ Γ’& Ε’

Πληροφορίες Κ. Παναγή, Αικ. Μελανίτου

Τηλέφωνο 2106987428,407

E-Mail finexcis@aade.gr

 

 

Σχετ .: α) Το αριθμ. Ο ΔΕΦΚΦ Γ 1046279 ΕΞ 2021/01.06.2021 έγγραφό μας

 

β) Η αριθμ. ΔΕΦΚΦ Γ 1119744 ΕΞ 2017/08.08.2017 (Β’2889) ΑΥΟ

 

γ) Η με αριθ.πρωτ.1083/09.06.2021 (154135/06.07.2021 πρωτόκολλο υπηρεσίας μας) ηλεκτρονική επιστολή του Πανελλήνιου Συλλόγου Εφοδιαστών Πλοίων Και Εξαγωγέων

 

Σε συνέχεια του ανωτέρω α) σχετικού εγγράφου με το οποίο δόθηκαν οδηγίες αναφορικά με τη δυνατότητα μεταβίβασης των υποκείμενων σε Φ.Κ. προϊόντων καφέ και ηλεκτρονικού τσιγάρου σε εγκεκριμένο αποθηκευτή υποκείμενων σε Ε.Φ.Κ. προϊόντων με σκοπό την εξαγωγή αυτών ή τον εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών χωρίς να απαιτείται προηγουμένως η μεταφορά τους από την φορολογική αποθήκη του εγκεκριμένου αποθηκευτή-προμηθευτή στην φορολογική αποθήκη του εγκεκριμένου αποθηκευτή-εξαγωγέα ή εφοδιαστή, διευκρινίζεται ότι δύναται να έχουν ανάλογη εφαρμογή οι ανωτέρω οδηγίες και για το ηλεκτρικά θερμαινόμενο προϊόν καπνού (περ. στ’ παρ.1 αρ.53Α ν.2960/2001) με την προϋπόθεση ότι τα εμπλεκόμενα στη διαδικασία πρόσωπα έχουν λάβει προηγουμένως τις σχετικές προβλεπόμενες:

 

α) άδειες εγκεκριμένου αποθηκευτή βιομηχανοποιημένων καπνών και φορολογικής αποθήκης στη χώρα μας και

 

β) εγκρίσεις από τη Δ/νση Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α για τη συναποθήκευση του ηλεκτρικά θερμαινόμενου προϊόντος καπνού με τα υποκείμενα σε Ε.Φ.Κ βιομηχανοποιημένα καπνά στις φορολογικές αποθήκες των εγκεκριμένων αποθηκευτών βιομηχανοποιημένων καπνών (παρ. 3 και 4 άρθρου 2 β’ σχετ.Α.Υ.Ο.) , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της ανωτέρω β) σχετικής Υπουργικής Απόφασης που ρυθμίζει τις διαδικασίες επιβολής του φόρου κατανάλωσης επί του ηλεκτρικά θερμαινόμενου προϊόντος καπνού, τηρουμένων των λοιπών υποχρεώσεων που προβλέπονται στην εν λόγω απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. Α.1180/28.07.2020 (Β’3235) ΑΥΟ.

 

Όσον αφορά το Φ.Π.Α. ισχύουν ομοίως οι οδηγίες που έχουν παρασχεθεί με το ανωτέρω α) σχετικό έγγραφό μας.

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

 

ΚΩΝ. ΜΟΥΡΤΙΔΗΣ