Οι κάτωθι 2 αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος, ισχύουν από 14 Ιουνίου 2018

•  Ισχύει νέος μειωμένος συντελεστής 5%, για την παρακράτηση φόρου στις καθαρές αμοιβές που καταβάλλονται σε αμειβόμενους με ημερομίσθιο, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ορισμένου χρόνου αλλά διάρκειας μικρότερης από ένα έτος, καθώς και σε ξεναγούς που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 1545/1985.

•  Καθιερώθηκε  παρακράτηση και απόδοση φόρου 15%,  για τα μη διανεμηθέντα κέρδη σε περίπτωση που Ν.Π.  ή νομική οντότητα αλλάζει κατηγορία βιβλίων από διπλογραφικά σε απλογραφικά.

    Ο οφειλόμενος φόρος αποδίδεται εφάπαξ μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από τη λήξη του φορολογικού έτους μέχρι το οποίο τα βιβλία τηρούνταν με τη διπλογραφική μέθοδο.

  Τα ανωτέρω ισχύουν και όταν Α.Ε., Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε., μετατρέπεται σε προσωπική εταιρεία, και αλλάζει κατηγορία βιβλίων από διπλογραφικά σε απλογραφικά. Στην περίπτωση αυτή, ο οφειλόμενος φόρος αποδίδεται εφάπαξ μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ολοκλήρωση της μετατροπής ( Άρθρο 115 ν.4549/2018 ).