Ν.Σ.Κ. Αριθμός Γνωμοδότησης 172/2016
Ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή όρων επικυρωμένης συμφωνίας εξυγίανσης, που αφορούν στη χορήγηση βεβαίωσης οφειλής στην οφειλέτιδα εταιρία για μεταβίβαση ακινήτου.

Αριθμοί ερωτήματος: Τα με αριθμ. πρωτ. 1) Δ.ΕΙΣΠΡ.Ε 1159261 ΕΞ 2015/29-11 – 2015 και 2) Δ.ΕΙΣΠΡ.Ε 1159300 ΕΞ 2015/30-11-2015 έγγραφα του Υπουργείου Οικονομικών/ Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων /Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης/ Διεύθυνσης Εισπράξεων/ Τμήματος Ε’.

Ερωτήματα: Ενόψει του πραγματικού πλέγματος της υπόθεσης, το οποίο προκύπτει από τα ως άνω έγγραφα της ερωτώσης υπηρεσίας και τα στοιχεία του φακέλου που τα συνοδεύουν, τίθενται τα ακόλουθα ερωτήματα:

  1. Εάν για τη χορήγηση βεβαίωσης οφειλής, σε περίπτωση που κατά το χρόνο της μεταβίβασης ακινήτων της οφειλέτιδας εταιρίας, όπως προβλέπεται στην επικυρωθείσα δικαστικά συμφωνία εξυγίανσης, υφίστανται και άλλες, πέραν των ρυθμιζομένων με την εν λόγω συμφωνία οφειλές της εταιρίας, το ποσό της παρακράτησης υπολογίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ή, κατά παρέκκλιση αυτών, εφαρμόζεται το οριζόμενο στη συμφωνία ποσό.
  2. Εάν οι όροι της συμφωνίας εισάγουν ή όχι παρέκκλιση από τα οριζόμενα στις ισχύουσες διατάξεις σχετικά με τη διάρκεια ισχύος της βεβαίωσης οφειλής.

Περίληψη απάντησης : α) Σε περίπτωση που κατά το χρόνο της μεταβίβασης ακινήτων της οφειλέτιδας εταιρίας, όπως προβλέπεται στην επικυρωθείσα δικαστικά συμφωνία εξυγίανσης, υφίστανται και άλλες, πέραν των ρυθμιζομένων με την εν λόγω συμφωνία οφειλές της εταιρίας, για τη χορήγηση βεβαίωσης οφειλής το ποσό της παρακράτησης υπολογίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις β) Για τη διάρκεια ισχύος της βεβαίωσης οφειλής, ισχύουν τα προβλεπόμενα στις διατάξεις που την διέπουν, δεδομένου ότι στην επικυρωθείσα συμφωνία δεν περιλαμβάνεται σχετικός όρος. (ομοφ.) Παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια από την 55/2016 Γνωμ. του Α΄Τμήματος.

Συνεδρίαση της 16ης Ιουνίου 2016    Σύνθεση:

Προεδρεύων: Αλέξανδρος Καραγιάννης, Αντιπρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, λόγω κωλύματος του Προέδρου του ΝΣΚ, Μιχαήλ Απέσσου.

Μέλη: Ανδρέας Χαρλαύτης, Βασιλική Δούσκα, Αντιπρόεδροι Ν.Σ.Κ., Νικόλαος Μουδάτσος, Θεόδωρος Ψυχογυιός, Παναγιώτης Παναγιωτουνάκος, Κωνσταντίνος Χαραλαμπίδης, Ευγενία Βελώνη, Νίκη Μαριόλη, Ανδρέας Ανδρουλιδάκης, Δημήτριος Χανής, Ευφροσύνη Μπερνικόλα, Κωνσταντίνος Κατσούλας, Αλέξανδρος Ροϊλός, Αθηνά Αλεφάντη, Αγγελική Καστανά, Ελένη Πασαμιχάλη, Χριστίνα Διβάνη, Πέτρος Κωνσταντινόπουλος, Ευσταθία Τσαούση, Γεώργιος Βαμβακίδης, Διονύσιος Χειμώνας, Βασιλική Παπαθεοδώρου, Νομικοί Σύμβουλοι του Κράτους.

Εισηγήτρια: Σπυριδούλα Ραυτοπούλου, Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.