Νόμος 4568/2018  (  ΦΕΚ 178/Α/11-10-2018 )

Θέματα υδατοδρομίων, αστικών οδικών μεταφορών και λοιπές διατάξεις.

 

Άρθρο 53

Απαλλαγή από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. ακινήτων σε πυρόπληκτες περιοχές

 

  1. Η παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287), η οποία προστέθηκε με το άρθρο τρίτο της πράξης νομοθετικού περιεχομένου της 10ης Αυγούστου 2018 (Α΄ 149), αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:

 

«7. Ειδικά για το έτος 2018 απαλλάσσονται τα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής τις οποίες έπληξαν οι πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, εφόσον οι ιδιοκτήτες τους είναι κάτοχοι Δελτίου Επανελέγχου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που εκδόθηκε μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου 2018 και κατά τον κρίσιμο χρόνο, η κυριότητα ή τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα στο ακίνητο ανήκουν στον υπόχρεο σε φόρο για το έτος αυτό.».

 

  1. Το άρθρο τρίτο της πράξης νομοθετικού περιεχομένου της 10ης Αυγούστου 2018 καταργείται.