Νέοι Κωδικοί εντύπου E3 για το φορολογικό έτος 2022

Επιμέλεια : Σαρδέλης Γεώργιος

 

Α. Στην πρώτη σελίδα του εντύπου Ε3

 1. Κωδικός 013: “Εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος βάσει της παρ. 3α του άρθρου 31 του ν. 3986/2011”

Η σχετική διάταξη 3α έχει ως εξής:

«3α. Φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, που αυξάνουν κατά τουλάχιστον τρία δωδέκατα (3/12) με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης σε ένα έτος, σε σχέση με το προηγούμενο έτος, εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος του ίδιου φορολογικού έτους, υπό την προϋπόθεση ότι τα ακαθάριστα έσοδά τους κατά το φορολογικό έτος για το οποίο χορηγείται η εξαίρεση δεν υπερβαίνουν τα δύο (2) εκατομμύρια ευρώ.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθορίζονται:

α) ο τρόπος υπολογισμού της αύξησης του μέσου αριθμού εργαζομένων με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης,

β) ο τρόπος και η διαδικασία διακρίβωσης και ελέγχου των προϋποθέσεων για την εξαίρεση από το τέλος επιτηδεύματος, και

γ) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.»

 1. Κωδικός 014: “Ποσοστό περιθωρίου κέρδους των εμποροβιομηχανικών επιχειρήσεων του α.ν. 89/1967 και του ν. 3427/2005?”
 2. B. Πίνακας Β του εντύπου Ε3:
 3. Προστέθηκε το πεδίο: “Μέσος αριθμός εργαζομένων πλήρους απασχόλησης (παρ.3α άρθρου 31 του ν. 3986/2011).

Γ. Πίνακας Γ του εντύπου Ε3:

 1. Κωδικός 083: “Αγροτικές ενισχύσεις του άρθρου 61 του ν. 4919/2022, του άρθρου  113 του ν. 4926/2022 (κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις) και του άρθρου 95 του ν. 4982/2022 (ενεργειακή κρίση/λιπάσματα)”.

Παρατηρήσεις: Οι ανωτέρω αγροτικές ενισχύσεις είναι αφορολόγητες.

 1. Λεκτική διόρθωση του Κωδικού 082: “Ποσά που εισπράχθηκαν στο τρέχον έτος 2022 αναδρομικά κατόπιν ένστασης ή δικαστικής απόφασης και επιλέγετε να φορολογηθούν το έτος αυτό”.

Δ. Πίνακας ΣΤ του εντύπου Ε3

 1. Κωδικοί 942 και 982: “Φορολογητέα καθαρά αποτελέσματα από αγροτική – βιολογική δραστηριότητα που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4935/2022”.

 

 1. E. Πίνακας Z του εντύπου Ε3
 2. Κωδικοί 806,826,846,866,886: “Χρηματοδοτήσεις ή επιχορηγήσεις κοινωφελούς φορέα (άρθρ. 4 παρ. 1ια’ του ν. 4873/2021)”.

ΣΤ. Υποπίνακας ΣΤ

 1. Στον Κωδικό 144 του Υποπίνακα ΣΤ έγιναν οι παρακάτω αλλαγές:
 • Αφαιρέθηκαν ή άλλαξαν λεκτικά οι κωδικοί σε σχέση με το 2021: 001, 002, 007, 008, 009, 014, 016, 017.
 • Προστέθηκαν Νέοι Κωδικοί : 027, 028, 030, 031