Διευκρινίσεις για την ισχύ του μειωμένου συντελεστή φορολόγησης των μερισμάτων (Από 10% σε 5%)

( Ε.1012 / 30.1.2020 )

  • • Ο μειωμένος συντελεστής 5%, ισχύει για εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2020 και μετά.
  • • Για τις Α.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε., ο συντελεστής 5%, εφαρμόζεται στα κέρδη που διανέμονται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Ν.Π., η οποία λαμβάνεται μετά την 1.1.2020.

Εάν εντός του 2019, καταβλήθηκαν προμερίσματα ή προσωρινές απολήψεις έναντι κερδών και αποδόθηκε φόρος με συντελεστή 10%, ο επιπλέον αποδοθείς φόρος 5%, επιστρέφεται.

  • • Για όλες τις λοιπές εταιρείες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, ο συντελεστής 5%, εφαρμόζεται στα κέρδη, για τα οποία ο χρόνος του δικαιώματος είσπραξής τους, είναι μετά την 1.1.2020.

Δηλαδή : Για διανομές παρελθουσών χρήσεων ή απολήψεις κερδών εντός του φορολογικού έτους 2019 παρακρατείται φόρος με συντελεστή 10%, ενώ για διανομές παρελθουσών χρήσεων ή απολήψεις κερδών εντός του φορολογικού έτους 2020 παρακρατείται φόρος με συντελεστή 5%.

  • • Για εισόδημα από μερίσματα αλλοδαπής προέλευσης, ο μειωμένος συντελεστής 5% εφαρμόζεται όταν η απόκτηση του δικαιώματος είσπραξης αυτού (π.χ. απόφαση του αρμόδιου οργάνου) είναι μετά την 1.1.2020.