Κ.Υ.Α. 47867/11.05.2023   (ΦΕΚ Β’ 3173/15.05.2023)

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 60304/28.6.2022 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Επικρατείας «Ψηφιακό Δωμάτιο Επικοινωνίας e-ΕΦΚΑ» (Β’ 3555).

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις:

α) Του Κανονισμού (ΕΕ) 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (L 119/1).

β) Των άρθρων 48, 49 και 51 του ν. 4921/2022 «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 75).

γ) Της παρ. 19 του άρθρου 107 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

δ) Του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συστήματος Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α’ 85).

ε) Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 137).

στ) Του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134).

ζ) Των παρ. 3 και 11 του άρθρου 17 του ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις» (Α’ 43).

η) Του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

θ) Του π.δ. 8/2019 «Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)» και ιδίως, τα άρθρα 14α-14γ αυτού (Α’ 8).

ι) Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

ια) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121 και διόρθωση σφαλμάτων Α’ 126).

ιβ) Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α΄ 85).

ιγ) Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

ιδ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», Α’ 98), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

 

 1. Την υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).

 

 1. Την υπό στοιχεία 10238 ΕΞ 27-04-2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Αυθεντικοποίηση Χρηστών για τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης είτε μέσω των διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης είτε μέσω των διαπιστευτηρίων των Πιστωτικών Ιδρυμάτων» (Β’ 1611).

 

 1. Την υπό στοιχεία 29810 ΕΞ 23.10.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Διαδικασία αυθεντικοποίησης υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες» (Β’ 4798).

 

 1. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 23-10-2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

 

 1. Την υπό στοιχεία 38428 ΕΞ 29-10-2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Κανόνες για την παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών» (Β’ 5231).

 

 1. Την υπ’ αρ. 60304/28.06.2022 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Επικρατείας «Ψηφιακό δωμάτιο επικοινωνίας e-ΕΦΚΑ» (Β’ 3555).

 

 1. Το γεγονός ότι με την έκδοση της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

 

αποφασίζουμε:

 

 1. Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 60304/28.06.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Επικρατείας «Ψηφιακό δωμάτιο επικοινωνίας e-ΕΦΚΑ» (Β’ 3555), ως εξής:

 

Άρθρο 1

 

Το άρθρο 2 της υπ’ αρ. 60304/28.06.2022 (Β’ 3555) κοινής απόφασης των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Επικρατείας αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 2

Πρόσβαση στην πλατφόρμα Κατηγορίες χρηστών (ρόλοι)

 1. Δημιουργείται και παρέχεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) η πλατφόρμα «Ψηφιακό Δωμάτιο Επικοινωνίας».
 2. Πρόσβαση στο σύστημα αναγνωρίζεται στις εξής κατηγορίες (ρόλους) χρηστών:

α) Πολίτες

β) Υπάλληλος e-Ε.Φ.Κ.Α.

γ) Αποσπασμένος Υπάλληλος e-Ε.Φ.Κ.Α.

δ) Πιστοποιημένος Επαγγελματίας

ε) Επιβλέπων

στ) Διαχειριστής της Εφαρμογής

 1. Για καθεμία από τις κατηγορίες χρηστών προβλέπονται διαφορετικοί ρόλοι και δικαιώματα. α) Ο εισερχόμενος χρήστης ως «Πολίτης» έχει δικαίωμα να δει και να πραγματοποιεί συγκεκριμένες ενέργειες μόνο για τις αιτήσεις οι οποίες είναι συνδεδεμένες με τον ΑΦΜ του. β) Οι εισερχόμενοι χρήστες ως «Υπάλληλος e-Ε.Φ.Κ.Α.», «Αποσπασμένος Υπάλληλος e-Ε.Φ.Κ.Α.» και «Πιστοποιημένος Επαγγελματίας» έχουν δικαίωμα να βλέπουν και να πραγματοποιούν ενέργειες στις αιτήσεις τις οποίες χειρίζονται. Επίσης, έχουν τη δυνατότητα αλλαγής κατάστασης στις αιτήσεις αυτές (π.χ. από «Εκκρεμής» σε «Ολοκληρωμένη»). Επιπλέον, οι χρήστες «Υπάλληλος e-Ε.Φ.Κ.Α.» και «Αποσπασμένος Υπάλληλος e-Ε.Φ.Κ.Α.» έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν εάν μια αίτηση έχει ανατεθεί σε πιστοποιημένο επαγγελματία και σε ποιον σε σχέση με την απεικόνιση του ασφαλιστικού χρόνου. γ) Ο εισερχόμενος χρήστης ως «Επιβλέπων» έχει όλα τα δικαιώματα των χρηστών της παρ. 3β του παρόντος άρθρου αλλά και επιπρόσθετες δυνατότητες σχετικά με την αλλαγή του χειριστή της αίτησης, καθώς και τη δυνατότητα να βλέπει εάν μια αίτηση έχει ανατεθεί σε πιστοποιημένο επαγγελματία και σε ποιον για κάθε ανατεθείσα εργασία. δ) Ο εισερχόμενος χρήστης ως «Διαχειριστής Εφαρμογής» έχει δικαίωμα να πραγματοποιήσει ένα σύνολο παραμετροποιήσεων σε επίπεδο εφαρμογής, όπως λ.χ. διαχείριση χρηστών και δικαιωμάτων. Ο ορισθείς ως «Διαχειριστής Εφαρμογής» δεν έχει πρόσβαση στις αιτήσεις που έχουν καταχωρισθεί.
 2. Για την είσοδο των πολιτών και των πιστοποιημένων επαγγελματιών στην εφαρμογή απαιτείται η αυθεντικοποίηση των δικαιούχων προσώπων με τη χρήση των προσωπικών κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του ν. 4727/2020. Οι υπόλοιποι ρόλοι (χρήστες) εισέρχονται στην πλατφόρμα με χρήση των προσωπικών τους διαπιστευτηρίων δημόσιας διοίκησης μέσω της διεύθυνσης (URL) προσωπικού του e-Ε.Φ.Κ.Α. Σε περίπτωση που κάποιος ΑΦΜ αντιστοιχεί σε αιτήσεις αλλά ταυτόχρονα και σε κάποιον άλλο ρόλο στην πλατφόρμα (π.χ. είναι και «Υπάλληλος e-Ε.Φ.Κ.Α.») τότε ο ρόλος με τον οποίο πραγματοποιεί τελικά είσοδο (login) στο σύστημα καθορίζεται από την ηλεκτρονική διεύθυνση (URL) στην οποία έχει πλοηγηθεί προκειμένου να πραγματοποιήσει είσοδο (login).
 3. Κατά την είσοδο του πολίτη στην πλατφόρμα αναζητείται η διεύθυνση ηλεκτρονικής του αλληλογραφίας (email) στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ) μέσω διαλειτουργικότητας. Η διάθεση ενός πιστοποιημένου email στην πλατφόρμα είναι απαραίτητη προκειμένου ο πολίτης να έχει πρόσβαση στη λειτουργικότητά της.
 4. Αν βρεθεί email του πολίτη στο ΕΜΕπ, τότε αυτό χρησιμοποιείται από την πλατφόρμα σαν email επικοινωνίας για όλες τις ειδοποιήσεις που λαμβάνει ο πολίτης και εκείνος μεταβαίνει αυτόματα στην οθόνη λίστας αιτήσεων χωρίς να είναι απαραίτητη κάποια άλλη ενέργεια από τον ίδιο.
 5. Αν δεν βρεθεί email του πολίτη καταχωρισμένο στο ΕΜΕπ, τότε ο πολίτης πλοηγείται σε μια οθόνη που του δίνει τις ακόλουθες επιλογές:

α. Να εγγραφεί στο ΕΜΕπ μέσω συνδέσμου που τον οδηγεί εκεί και κατόπιν να επιστρέψει στο ψηφιακό δωμάτιο επικοινωνίας.

β. Να συνεχίσει χωρίς να καταχωρίσει στο ΕΜΕπ email επικοινωνίας.

Ο πολίτης θα πρέπει υποχρεωτικά να επιλέξει έναν από τους δύο (2) τρόπους που επιθυμεί να συνεχίσει στην πλατφόρμα προκειμένου να έχει πρόσβαση στη λειτουργικότητά της. Αν ο πολίτης επιλέξει να εγγραφεί στο ΕΜΕπ, τότε ακολουθώντας τον σχετικό σύνδεσμο και μετέπειτα τις οδηγίες του Μητρώου, εγγράφεται στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας. Αν ο πολίτης επιλέξει να συνεχίσει χωρίς εγγραφή στο Μητρώο, θα πρέπει να εισάγει το επιθυμητό email επικοινωνίας στο σχετικό πεδίο που θα εμφανίζεται στην πλατφόρμα και κατόπιν να επιλέξει την υποβολή.

 1. Εφόσον υποβληθεί το επιθυμητό email επικοινωνίας όπως περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο, του αποστέλλεται από την πλατφόρμα ένα αυτοματοποιημένο email επιβεβαίωσης με τον σύνδεσμο που θα οδηγεί στην πλατφόρμα «Ψηφιακό δωμάτιο επικοινωνίας». Ο πολίτης θα πρέπει να πατήσει το σύνδεσμο προκειμένου να επιβεβαιώσει το email επικοινωνίας του. Μετά την επιβεβαίωση του email, αυτό αποθηκεύεται στην πλατφόρμα σαν «email επικοινωνίας» για όλες τις ειδοποιήσεις που λαμβάνει ο πολίτης και εκείνος μεταβαίνει αυτόματα στην οθόνη λίστας αιτήσεων χωρίς να είναι απαραίτητη κάποια άλλη ενέργεια από πλευράς του. Αν μέσω οποιουδήποτε από τους προαναφερθέντες τρόπους αποθηκευθεί στην πλατφόρμα το πιστοποιημένο email του πολίτη, εκείνος δεν θα χρειαστεί να ακολουθήσει ξανά την προπεριγραφείσα διαδικασία επαλήθευσης του email του. Σε διαφορετική περίπτωση θα περνάει μετά από κάθε επιτυχημένη είσοδό του (login) μέχρι να αποθηκευθεί το πιστοποιημένο email του.».

 

Άρθρο 2

 

Το άρθρο 4 της υπ’ αρ. 60304/28.06.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Επικρατείας αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 4

Δυνατότητες πρόσβασης και πληροφορίες ανά κατηγορία (ρόλο) χρήστη

 1. Μετά την επιτυχημένη είσοδο (login), όλοι οι χρήστες βλέπουν το ίδιο περιβάλλον (dashboard). Ωστόσο, διαφοροποιούνται οι προσφερόμενες δυνατότητες, κατάλογος (μενού) επιλογών, ανά ρόλο ιδιότητα χρήστη και διαφέρουν, επίσης, ανάλογα με το αν βρέθηκαν ή όχι αιτήσεις βάσει του ΑΦΜ του πολίτη.
 2. Σε όλους τους ρόλους (χρήστες) εμφανίζονται κοινές πληροφορίες στη γενική διάταξη (layout) της πλατφόρμας, όπως πληροφορίες συνδεδεμένου χρήστη, όνομα, επίθετο, ΑΦΜ, ρόλος (χρήστη), η επιλογή (κουμπί) / μενού βοήθειας και η επιλογή (κουμπί) αποσύνδεσης χρήστη. Ο ρόλος χρήστη δεν εμφανίζεται στην περίπτωση που ο χρήστης της πλατφόρμας είναι «Πολίτης».
 3. Αν ο ρόλος του χρήστη είναι «Πολίτης» και υπάρχουν αιτήσεις με τον ΑΦΜ του, τότε έχει πρόσβαση στον κατάλογο (μενού) επιλογών «Λίστα αιτήσεων» που οδηγεί στην περιοχή «Λίστα αιτήσεων».

Ο ρόλος «Διαχειριστής Εφαρμογής» έχει πρόσβαση μόνο στο μενού «Παραμετροποίηση» το οποίο και οδηγεί στην αντίστοιχη οθόνη της εφαρμογής. Οι ρόλοι «Υπάλληλος e-Ε.Φ.Κ.Α.», «Αποσπασμένος Υπάλληλος ΕΦΚΑ», «Πιστοποιημένος Επαγγελματίας», «Επιβλέπων» αλλά και «Πολίτης» έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν μια περιοχή με λίστα αιτήσεων.

 1. Η περιοχή της λίστας αιτήσεων περιέχει το σύνολο των αιτήσεων που βάσει δικαιωμάτων ρόλου ή ΑΦΜ έχει δικαίωμα να δει ο χρήστης (ΑΦΜ για πολίτες, ρόλος για υπαλλήλους Ε.Φ.Κ.Α. και επιβλέποντες). Ο ρόλος του «Πολίτη» μπορεί να δει μόνο τις αιτήσεις που είναι στον ΑΦΜ του, ο «Υπάλληλος e-Ε.Φ.Κ.Α.». ο Αποσπασμένος Υπάλληλος e-Ε.Φ.Κ.Α. και ο «Πιστοποιημένος Επαγγελματίας» μόνο τις αιτήσεις που τους έχουν ανατεθεί, ενώ ο Επιβλέπων όλες τις αιτήσεις.
 2. Η περιοχή αυτή της πλατφόρμας, με τη λίστα αιτήσεων, έχει τη μορφή πίνακα (table/grid) όπου σε κάθε στήλη περιέχονται οι βασικές πληροφορίες της αίτησης αλλά και του αιτούντα. Η πληροφορία αυτή για το ρόλο του «Πολίτη» είναι: ο μοναδικός αριθμός αίτησης, η ημερομηνία που φέρει η αίτηση, ο ΑΦΜ του αιτούντα, ο ΑΜΚΑ του αιτούντα, ο ΑΜΑ του αιτούντα και η κατάσταση της αίτησης.

Η πληροφορία του πίνακα για τον ρόλο «Υπάλληλος e-Ε.Φ.Κ.Α.», «Αποσπασμένος Υπάλληλος ΕΦΚΑ» και «Πιστοποιημένος Επαγγελματίας» είναι: ο μοναδικός αριθμός αίτησης, η ημερομηνία της αίτησης, ο ΑΦΜ του αιτούντα, ο ΑΜΚΑ του αιτούντα, ο ΑΜΑ του αιτούντα, το όνομα και επίθετο του αιτούντα, καθώς και η κατάσταση της αίτησης.

Η πληροφορία του πίνακα για τον ρόλο «Επιβλέπων» είναι: ο μοναδικός αριθμός αίτησης, η ημερομηνία που φέρει η αίτηση, ο ΑΦΜ του αιτούντα, ο ΑΜΚΑ του αιτούντα, ο ΑΜΑ του αιτούντα, το όνομα του αιτούντα, το επίθετο του αιτούντα, το όνομα, επίθετο και ΑΦΜ του χειριστή της αίτησης και η κατάσταση της αίτησης.

 1. Σε κάθε αίτηση εμφανίζονται τρία (3) ειδικότερα πεδία: “Πληροφορίες αίτησης”, “Έγγραφα” και “Επικοινωνία”. Επισημαίνεται ότι οι ρόλοι που έχουν πρόσβαση στις αιτήσεις (άπαντες πλην του “Διαχειριστή Εφαρμογής”) μπορούν να δουν την περιοχή “Πληροφορίες αίτησης”. Η περιοχή αυτή περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία του αιτούντα, του δικαιούχου, αλλά και στοιχεία της ίδιας της αίτησης. Πιο συγκεκριμένα, τα στοιχεία αυτά εξειδικεύονται ως εξής:
 • Ως προς τα στοιχεία του αιτούντα: Όνομα, επίθετο, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΑΜΑ, email και κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας του.
 • Ως προς τα στοιχεία του δικαιούχου: Όνομα, επίθετο, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και ΑΜΑ δικαιούχου.
 • Ως προς τα στοιχεία της αίτησης: Μοναδικός αριθμός αίτησης, ημερομηνία, κατάσταση, φορέας αίτησης και προϊόν.

Η ως άνω περιοχή «Στοιχεία δικαιούχου» εμφανίζεται μόνο στην περίπτωση που στα στοιχεία της αίτησης το «Προϊόν» είναι «Μεταβίβαση θανάτου». Το πεδίο που αφορά στην κατάσταση της αίτησης μπορεί να μεταβληθεί αποκλειστικά από τους ρόλους «Υπάλληλος e-Ε.Φ.Κ.Α.», «Αποσπασμένος Υπάλληλος e-Ε.Φ.Κ.Α.», «Πιστοποιημένος Επαγγελματίας» και «Επιβλέπων» ».

 

 1. Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ’ αρ. 60304/28.06.2022 (Β’ 3555) κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Επικρατείας.

 

 1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 11 Μαΐου 2023

 

Οι Υπουργοί

 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

 

Επικρατείας

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ