Κ.Υ.Α. 3133.1/75335/2022

Ηλεκτρονική εφαρμογή για την έκδοση «Άδειας εκναύλωσης ορισμένης ισχύος επαγγελματικού πλοίου αναψυχής αναγνωρισμένου σύμφωνα με το δίκαιο άλλης χώρας» και την απόδοση «Τέλους Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής σύμφωνα με το Δίκαιο Άλλης Χώρας».

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

OIΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ –

 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ –

 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις:

 

α. Του ν. 4926/2022 «Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τη δραστηριοποίηση των πλοίων αναψυχής και των τουριστικών ημερόπλοιων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και άλλες διατάξεις» (Α’ 82), και ειδικότερα των άρθρων 8, 9 και της περ. (α) της παρ. 7 του άρθρου 21,

 

β. του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (Α’ 248), και ειδικότερα των άρθρων 21, 27, 36, 38, 47β και 47γ,

 

γ. του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α’ 265), και ειδικότερα των άρθρων 40, 68 και 109,

 

δ. του ν. 3832/2010 «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ. ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής» (Α’ 38),

 

ε. του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διορθωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94), και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Πρώτου,

 

στ. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

 

ζ. του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134),

 

η. του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137),

 

θ. του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),

 

ι. του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114),

 

ια. της παρ. 2 του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

 

ιβ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),

 

ιγ. του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26),

 

ιδ. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

 

ιε. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121 και Α’ 126 διόρθωση σφάλματος), ιστ. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

 

ιζ. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),

 

ιη. του π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).

 

 1. Την υπό στοιχεία Υ6/09.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).

 

 1. Την υπ’ αρ. 339/18.07.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

 

 1. Την υπ’ αρ. 51875/7.5.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).

 

 1. Την υπό στοιχεία Υ33/09.09.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» (Β’ 4198).

 

 1. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019/23.10.2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

 

 1. Την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17.01.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

 

 1. Την υπό στοιχεία 3981 ΕΞ 2020/25.02.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β’ 762).

 

 1. Την υπό στοιχεία 38428 ΕΞ 2021/29.10.2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Κανόνες για την παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών» (Β’ 5231).

 

 1. Την υπό στοιχεία 3991/A3-236/12.06.2020 απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής «Αναθεώρηση του καταλόγου των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος» (Β’ 2499).

 

 1. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

 

 1. Την από 29.07.2022 εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

 

 1. Το υπ’ αρ.: 2812.7/70108/04.10.2022 Εισηγητικό Σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, συμφώνως του οποίου προκύπτει ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση ύψους τριανταεπτά χιλιάδων διακοσίων (37.200,00) ευρώ, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Υ.ΝΑ.Ν.Π., κατόπιν ένταξης αντίστοιχου έργου στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης και συγκεκριμένα στο πλαίσιο της δράσης «Ολοκληρωμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους πολίτες, επιχειρήσεις και εργαζομένους» του Άξονα Προτεραιότητας 3 του οικείου Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής

 

 1. Σκοπός της απόφασης είναι ο καθορισμός:

 

α. των όρων της λειτουργίας και της πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρμογή με τίτλο “e – Charter Permission” (εφεξής εφαρμογή), της διαλειτουργικότητας με συστήματα τρίτων φορέων του δημοσίου τομέα,

 

β. των όρων, των προϋποθέσεων και των διαδικασιών για:

(i) την έκδοση – διακοπή – ακύρωση – τροποποίηση – παράταση της «Άδειας εκναύλωσης ορισμένης ισχύος επαγγελματικού πλοίου αναψυχής αναγνωρισμένου σύμφωνα με το δίκαιο άλλης χώρας» της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4926/2022 (εφεξής Άδεια),

(ii) την καταχώριση των απαιτούμενων στοιχείων του ναυλοσυμφώνου ή της ιδιοχρησιμοποίησης πλοίου ή της εκτέλεσης μεμονωμένων κινήσεων πλοίου κενού επιβατών, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 12 ή την περ. (β) της παρ. 1 του άρθρου 15 ή το άρθρο 16, αντίστοιχα, του ν. 4926/2022,

(iii) την καταχώριση στην εφαρμογή των στοιχείων των επιβαινόντων, σύμφωνα με το άρθρο 13 ομοίου νόμου, και των τυχόν μεταβολών των καταχωρισμένων στοιχείων των υποπερ. (ii) και (iii),

 

γ. του τρόπου, της διαδικασίας και του χρόνου απόδοσης του «Τέλους Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής σύμφωνα με το Δίκαιο Άλλης Χώρας (Τ.Ε.Π.Α.Δ.Α.Χ.)» του άρθρου 9 του ν. 4926/2022,

 

δ. των υπόχρεων για την καταχώριση των απαιτούμενων στοιχείων των περ. (α) έως (γ) και των αρμόδιων υπηρεσιών ελέγχου των καταχωρισμένων στοιχείων και έγκρισης της Άδειας,

 

ε. των στοιχείων της Άδειας, η οποία καταρτίζεται στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα και του τρόπου υπολογισμού της χρονικής διάρκειάς της,

 

στ. του χρόνου διατήρησης των καταχωρισμένων στοιχείων, της επεξεργασίας και της διασφάλισης της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

 

ζ. του πλαισίου για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων αναφορικά με τον Φ.Π.Α., και

 

η. κάθε άλλου θέματος, αναγκαίου για τη λειτουργία και την ανάπτυξη της εφαρμογής.

 

 1. Οι διατάξεις της απόφασης εφαρμόζονται στα πλοία της περ. (β) της παρ. 2 του άρθρου 3 και του άρθρου 8 του ν. 4926/2022, κατά περίπτωση.

 

Άρθρο 2

Ορισμοί

 

 1. Για την εφαρμογή της απόφασης, οι ορισμοί που χρησιμοποιούνται έχουν την ακόλουθη έννοια:

 

α. Καταχώριση εγγραφής: Τα απαιτούμενα στοιχεία της πλοιοκτησίας ή του εφοπλισμού και του πλοίου, τα απαιτούμενα στοιχεία για την έγκριση αιτήματος χορήγησης Άδειας ή εκτέλεσης διεθνούς ναύλωσης ή εκτέλεσης ιδιοχρησιμοποίησης ή εκτέλεσης μεμονωμένης κίνησης πλοίου κενού επιβατών και τα απαιτούμενα στοιχεία των επιβαινόντων, επαγγελματικών πλοίων αναψυχής που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 1, καταχωρίζονται στην εφαρμογή από τους, κατά περίπτωση, υπόχρεους, σύμφωνα με το άρθρο​ 4. Τα στοιχεία της πλοιοκτησίας ή του εφοπλισμού και του πλοίου καταχωρίζονται με μοναδικούς αριθμούς εγγραφής οι οποίοι αποδίδονται με την ολοκλήρωση των καταχωρίσεων και τηρούνται σε συνδυασμό με τον μοναδικό αριθμό εγγραφής που αντιστοιχεί στο υποβληθέν αίτημα προς έγκριση.

 

β. Οριστικοποίηση – Έγκριση εγγραφής: Για τα πλοία που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 8 του ν. 4926/2022 και έχουν αποκτήσει τον χαρακτηρισμό «επαληθευμένο», ισχύει ότι: αίτημα το οποίο αφορά σε έγκριση έκδοσης – διακοπής – ακύρωσης – τροποποίησης – παράτασης Άδειας, σε εκτέλεση ιδιοχρησιμοποίησης ή μεμονωμένης κίνησης του πλοίου κενού επιβατών, οριστικοποιείται κατόπιν της έγκρισής του από τον χρήστη της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, εφόσον διαπιστωθεί η ορθότητα και η πληρότητα των καταχωρισμένων στοιχείων. Για τα πλοία που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της περ. (β) της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4926/2022 και έχουν αποκτήσει τον χαρακτηρισμό «επαληθευμένο», ισχύει ότι: (i) εγγραφή η οποία αφορά σε καταχώριση στοιχείων εκτέλεσης – ακύρωσης – τροποποίησης – παράτασης διεθνούς ναύλωσης ή ιδιοχρησιμοποίησης ή μεμονωμένης κίνησης του πλοίου κενού επιβατών, οριστικοποιείται αυτόματα από την εφαρμογή, με την παρέλευση της ημερομηνίας και ώρας έναρξης της περιόδου ναύλωσης ή του πλου εντός της ελληνικής επικράτειας, ενώ (ii) αίτημα το οποίο αφορά σε έγκριση διακοπής εκτέλεσης διεθνούς ναύλωσης, οριστικοποιείται κατόπιν της έγκρισής του από τον χρήστη της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, εφόσον διαπιστωθεί η ορθότητα και η πληρότητα των καταχωρισμένων στοιχείων.

 

γ. Ακύρωση εγγραφής: Επί οριστικοποιημένης εγγραφής για την έγκριση Άδειας ή εκτέλεσης διεθνούς ναύλωσης ή ιδιοχρησιμοποίησης ή μεμονωμένης κίνησης πλοίου κενού επιβατών, δύναται να επέλθει ακύρωση της εγγραφής, εκ μέρους του ενδιαφερόμενου, οποτεδήποτε πριν από την ημερομηνία και ώρα έναρξης της περιόδου ναύλωσης ή του πλου. Η πράξη ακύρωσης της καταχώρισης συνεπάγεται: την οριστική διαγραφή της, την επιστροφή του συνολικού ποσού των, κατά περίπτωση, καταβληθέντων παραβόλων, ενώ όσον αφορά σε εγκεκριμένη Άδεια της οποίας ο κάτοχος προβαίνει σε πράξη ακύρωσης, το χρονικό διάστημα για το οποίο έχει εκδοθεί, θεωρείται ως μη γενόμενο.

 

δ. Τροποποίηση εγγραφής: Επί οριστικοποιημένης εγγραφής και οποτεδήποτε μετά την ημερομηνία και ώρα έναρξης της περιόδου ναύλωσης ή του πλου, που αφορά σε εγκεκριμένη Άδεια ή σε εκτέλεση διεθνούς ναύλωσης ή ιδιοχρησιμοποίησης ή μεμονωμένης κίνησης του πλοίου κενού επιβατών, επιτρέπεται να μεταβάλλονται: (α) η ημερομηνία και ώρα λήξης της περιόδου ναύλωσης ή του πλου, ο λιμένας επαναπαράδοσης του πλοίου ή το σημείο εξόδου από τη Χώρα, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του πλοιάρχου ή κυβερνήτη και ο ναύλος καθώς και (β) τα στοιχεία της κατάστασης επιβαινόντων, από τους κατά περίπτωση υπόχρεους, σύμφωνα με το άρθρο​ 4. Η πράξη τροποποίησης στην καταχώριση, επηρεάζει, αναλογικά: (i) την υποχρέωση καταβολής επιπλέον ποσού ή το δικαίωμα επιστροφής ποσού καταβληθέντων παραβόλων, κατά περίπτωση και εφόσον συντρέχουν, και (ii) τη χρονική διάρκεια της περ. (ε) της παρ. 3 του άρθρου 6.

 

ε. Διακοπή εγγραφής: Επί οριστικοποιημένης εγγραφής, που αφορά σε εγκεκριμένη Άδεια ή σε εκτέλεση διεθνούς ναύλωσης ή ιδιοχρησιμοποίησης ή μεμονωμένης κίνησης του πλοίου κενού επιβατών, δύναται να επέλθει διακοπή, είτε συνεπεία διακοπής της σύμβασης ολικής ναύλωσης ή της ιδιοχρησιμοποίησης ή της μεμονωμένης κίνησης λόγω βούλησης του ναυλωτή ή του εκναυλωτή ή του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή ή του πλοιάρχου, κατά περίπτωση, είτε συνεπεία διαπίστωσης από Λιμενική Αρχή παραβίασης διατάξεων του ν. 4926/2022 ή της παρούσας απόφασης, η οποία να συνεπάγεται τον τερματισμό του ναυλοσυμφώνου ή της ιδιοχρησιμοποίησης ή της μεμονωμένης κίνησης. Στη συγκεκριμένη εγγραφή, καταχωρίζονται η ημερομηνία, η ώρα και η αιτιολογία της διακοπής. Στις περιπτώσεις που η διακοπή οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας εξαιτίας των οποίων και για λόγους ασφάλειας ναυσιπλοΐας απαγορεύεται ο απόπλους του πλοίου και η συνέχιση του ταξιδιού/πλου, οι ώρες ναύλωσης/πλεύσης που έχουν συμπληρωθεί έως και την ημερομηνία και ώρα διακοπής λαμβάνονται υπόψη και τηρούνται στο ιστορικό της εφαρμογής. Λόγοι ανωτέρας βίας συντρέχουν, ενδεικτικά, στις περιπτώσεις εκδήλωσης ακραίων φυσικών φαινομένων, εκδήλωσης πυρκαγιάς, ακούσιας βύθισης ή προσάραξης ή σύγκρουσης ή πρόσκρουσης του πλοίου και τραυματισμού των επιβαινόντων. Στις περιπτώσεις που, η Λιμενική Αρχή προβαίνει σε διακοπή, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, η σχετική πράξη καταχωρίζεται στην εφαρμογή, οι ώρες ναύλωσης/πλεύσης που έχουν συμπληρωθεί έως και την ημερομηνία και ώρα διακοπής λαμβάνονται υπόψη και τηρούνται στο ιστορικό της εφαρμογής.

 

στ. Ολοκλήρωση εγγραφής: Όταν παρέλθει το χρονικό διάστημα εκτέλεσης σύμβασης ολικής ναύλωσης ή ιδιοχρησιμοποίησης επαγγελματικού πλοίου αναψυχής ή εκτέλεσης μεμονωμένης κίνησης του πλοίου κενού επιβατών πλοίου ή όταν επέλθει διακοπή του ναυλοσυμφώνου, η εγγραφή θεωρείται ολοκληρωμένη και δεν μπορεί πλέον να τροποποιηθεί. Επιστροφές καταβληθέντων ποσών για την εξόφληση Τ.Ε.Π.Α.Δ.Α.Χ. ή/και Φ.Π.Α. επί ναύλου, που τυχόν έχουν προκύψει λόγω τροποποίησης εγγραφής, σύμφωνα με την περ. (δ), πραγματοποιούνται επί ολοκληρωμένων εγγραφών.

 

ζ. Επαληθευμένο πλοίο: Για την οριστικοποίηση εγγραφής που αφορά σε έγκριση Άδειας ή εκτέλεσης διεθνούς ναύλωσης ή ιδιοχρησιμοποίησης ή μεμονωμένης κίνησης πλοίου κενού επιβατών, απαιτείται η έγκριση των καταχωρισμένων στοιχείων της πλοιοκτησίας ή του εφοπλισμού και του πλοίου από τον χρήστη της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, κατόπιν της οποίας το πλοίο αποκτά τον χαρακτηρισμό «επαληθευμένο». Μέχρι την έγκριση του πρώτου εδαφίου, το πλοίο χαρακτηρίζεται «μη επαληθευμένο». Η έγκριση των στοιχείων πλοιοκτησίας ή του εφοπλισμού και πλοίου πραγματοποιείται στο πλαίσιο της πρώτης εγγραφής του ενδιαφερόμενου για έγκριση Άδειας ή εκτέλεσης διεθνούς ναύλωσης ή ιδιοχρησιμοποίησης ή μεμονωμένης κίνησης πλοίου κενού επιβατών. Η μεταβολή οποιουδήποτε στοιχείου πλοίου που έχει αποκτήσει τον χαρακτηρισμό «επαληθευμένο», καταχωρίζεται άμεσα από τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή ή το εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο και εγκρίνεται από χρήστη Λιμενικής Αρχής. Στην περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας του πλοίου ή δήλωσης/ παύσης εφοπλισμού, ο νέος πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής, αντίστοιχα, καταχωρίζει το πλοίο στη μερίδα και αποκτά νέο μοναδικό αριθμό εγγραφής, εφόσον ο πρώην πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής θέσει το πλοίο σε κατάσταση «μη επαληθευμένο» ή εφόσον υπηρεσιακός χρήστης Λιμενικής Αρχής θέσει το πλοίο σε κατάσταση «μη επαληθευμένο», κατόπιν προσκόμισης αποδεικτικού εγγράφου/ πιστοποιητικού περί της μεταβίβασης της κυριότητας ή της δήλωσης/παύσης εφοπλισμού του πλοίου.

 

η. Διεθνής ναύλωση: Η εκτέλεση σύμβασης ολικής ναύλωσης με τόπο παράδοσης και επαναπαράδοσης του πλοίου και αρχικής επιβίβασης και οριστικής αποβίβασης επιβατών εκτός της ελληνικής επικράτειας από τα πλοία που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της περ. (β) της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4926/2022, τα οποία είναι υπόχρεα σε καταβολή Τ.Ε.Π.Α.Δ.Α.Χ. τύπου “TEPADACH Plus” για το χρονικό διάστημα που εκτελούν πλου εντός της ελληνικής επικράτειας.

 

θ. Εξουσιοδοτημένος χρήστης: Ο χρήστης ο οποίος εξουσιοδοτείται από τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή μέσω της εφαρμογής και με την καταχώριση της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του εξουσιοδοτημένου προσώπου, προκειμένου να καταχωρίζει, αντί του πρώτου, αιτήματα προς έγκριση, για το/τα πλοίο/α για το/τα οποίο/α έχει εξουσιοδοτηθεί. Ο εξουσιοδοτημένος χρήστης έχει πρόσβαση μόνο στις αιτήσεις που έχει δημιουργήσει. Η μεταβολή της πλοιοκτησίας ή του εφοπλισμού, συνεπάγεται την άρση της εξουσιοδότησης που συνδέεται με το συγκεκριμένο πλοίο. Η άρση της εξουσιοδότησης από τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή, πραγματοποιείται οποτεδήποτε.

 

 1. Οι ορισμοί της παρ. 1, ισχύουν επιπλέον των ορισμών της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4926/2022.

 

Άρθρο 3

Αρμόδιες Υπηρεσίες για την πρόσβαση και τη χρήση των στοιχείων της εφαρμογής

 

 1. Η εφαρμογή δημιουργείται από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Υ.ΝΑ.Ν.Π.), είναι μοναδική για την εξυπηρέτηση των σκοπών των άρθρων 8 και 9 του ν. 4926/2022 και λειτουργεί με ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων (Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Ε.) του Υ.ΝΑ.Ν.Π., υπό τον αποκλειστικό έλεγχο και την εποπτεία της. Το Υ.ΝΑ.Ν.Π. δύναται να αναθέτει σε ιδιώτες, το σύνολο ή τμήμα: (i) της ανάπτυξης και της τεχνικής υλοποίησης του έργου, (ii) της εποπτείας, της αναβάθμισης και της υποστήριξης της εφαρμογής κατά την λειτουργία της και (iii) της επικαιροποίησης των λειτουργικών απαιτήσεων της εφαρμογής, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υ.ΝΑ.Ν.Π. και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

 

2.α. Αρμόδιες Υπηρεσίες για την πρόσβαση και τη χρήση των στοιχείων που καταχωρίζονται στην εφαρμογή από τους υπόχρεους, σύμφωνα με το άρθρο 4, χωρίς δικαίωμα επεξεργασίας αυτών και στο πλαίσιο της ενάσκησης των καθηκόντων τους, κατά λόγο αρμοδιότητας, ορίζονται οι εξής:

 

αα. Η Διεύθυνση Ναυτιλιακών Επενδύσεων και Θαλάσσιου Τουρισμού (ΔΙ.Ν.Ε.ΘΑ.Τ.) της Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Ε.,

 

αβ. οι Διευθύνσεις του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Α.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.), και

 

αγ. οι φορολογικές, τελωνειακές και οι λοιπές ελεγκτικές Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. και του Υπουργείου Οικονομικών (ΥΠ.ΟΙΚ.).

 

β. Αρμόδιες Υπηρεσίες για την πρόσβαση και τη χρήση των στοιχείων που καταχωρίζονται στην εφαρμογή με δικαίωμα επεξεργασίας αυτών, για τις περιπτώσεις που προβλέπονται από τη απόφαση, ορίζονται οι Λιμενικές Αρχές της Χώρας.

 

γ. Για τις ανάγκες της εφαρμογής, οι χρήστες των Υπηρεσιών των περ. (α) και (β), χαρακτηρίζονται ως «υπηρεσιακοί χρήστες». Το Υ.ΝΑ.Ν.Π. είναι υπεύθυνο για τη χορήγηση πρόσβασης στους υπηρεσιακούς χρήστες κατόπιν αιτημάτων τους, μέσω των διευθύνσεων των υπηρεσιακών ηλεκτρονικών ταχυδρομείων τους.

 

δ. Αρμόδια Υπηρεσία για την επεξεργασία των στοιχείων που καταχωρίζονται στην εφαρμογή, για στατιστικούς σκοπούς, ορίζεται η ΔΙ.Ν.Ε.ΘΑ.Τ.

 

Άρθρο 4

Υπόχρεοι καταχώρισης στοιχείων στην εφαρμογή

 

 1. Υπόχρεοι για την καταχώριση στην εφαρμογή των στοιχείων: (i) της πλοιοκτησίας ή του εφοπλισμού, (ii) του πλοίου, (iii) της έγγραφης σύμβασης ολικής ναύλωσης ή της ιδιοχρησιμοποίησης επαγγελματικού πλοίου αναψυχής ή της μεμονωμένης κίνησης του πλοίου κενού επιβατών και (v) των τυχόν μεταβολών τους, είναι ο πλοιοκτήτης, ή ο εφοπλιστής, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή το εξουσιοδοτούμενο από αυτούς πρόσωπο.

 

 1. Υπόχρεος για την καταχώριση στην εφαρμογή των στοιχείων της κατάστασης επιβαινόντων και των τυχόν μεταβολών τους, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 13 του ν. 4926/2022, είναι ο πλοίαρχος ή ο κυβερνήτης, τα στοιχεία του οποίου καταχωρίζονται στην εφαρμογή από τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή, ή το εξουσιοδοτούμενο από αυτούς πρόσωπο.

 

Άρθρο 5

Είσοδος και Εξουσιοδότηση χρηστών – Διαλειτουργικότητα συστημάτων

 

1.α. Η εφαρμογή είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – Ε.Ψ.Π.). Για την είσοδο στην εφαρμογή ισχύουν τα εξής:

 

αα. Οι χρήστες της περ. (γ) της παρ. 2 του άρθρου 3 εισέρχονται με κωδικούς δημόσιας διοίκησης, και

 

αβ. υπό την επιφύλαξη της υποπερ. αα’, οι χρήστες εισέρχονται με κωδικούς διαπιστευτήρια της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (TAXISnet), ενώ στις περιπτώσεις για τις οποίες δεν είναι υποχρεωτική η ύπαρξη Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) για την καταχώριση αιτήματος στην εφαρμογή, εισέρχονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

β. Η εφαρμογή, στο πλαίσιο των σκοπών που προβλέπεται να εξυπηρετεί, σύμφωνα με το άρθρο 1, διαλειτουργεί με συστήματα τρίτων φορέων του δημοσίου τομέα, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (Κ.Ε.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και σύμφωνα με το Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., την πολιτική ορθής χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών και τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

 1. Η εφαρμογή διαλειτουργεί, κατά την έναρξη της παραγωγικής της λειτουργίας ή κατά την ανάπτυξή της, με πληροφοριακά συστήματα, που σχετίζονται με την δραστηριοποίηση και την εκμετάλλευση των πλοίων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της απόφασης, και ιδίως με:

 

α. το Μητρώο Φορολογουμένων της Α.Α.Δ.Ε.,

 

β. την υπηρεσία του Ηλεκτρονικού Παράβολου – e – παράβολο της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.,

 

γ. την Υπηρεσία Αυθεντικοποίησης Χρηστών με τη χρήση κωδικών διαπιστευτηρίων (TAXISnet) και την Υπηρεσία oAuth 2.0 της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.,

 

δ. το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.,

 

ε. το Πληροφορικό Σύστημα Τελωνειακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών – ICISnet της Α.Α.Δ.Ε.,

 

στ. το Μητρώο πλοίων αναψυχής και τουριστικών ημερόπλοιων – e – Μητρώο Πλοίων της Α.Α.Δ.Ε.

 

Άρθρο 6

Καταχώριση στοιχείων για την έκδοση Άδειας ή τη δήλωση εκτέλεσης διεθνούς ναύλου ή ιδιοχρησιμοποίησης ή εκτέλεσης μεμονωμένων κινήσεων του πλοίου κενού επιβατών

 

 1. Η καταχώριση των στοιχείων της πλοιοκτησίας ή του εφοπλισμού και του πλοίου, πραγματοποιείται είτε από τον υπόχρεο χρήστη είτε μέσω των διαλειτουργικοτήτων του άρθρου 5. Στην εφαρμογή καταχωρίζονται, κατά περίπτωση, τα εξής στοιχεία:

 

α. Στοιχεία πλοιοκτήτη/εφοπλιστή, ως εξής:

 

αα. Φυσικό πρόσωπο: Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας, αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου, τηλέφωνο επικοινωνίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή

 

αβ. Νομικό πρόσωπο: Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση έδρας, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ονοματεπώνυμο και αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου νόμιμου εκπροσώπου.

 

β. Στοιχεία πλοίου αναψυχής χαρακτηρισμένου ως επαγγελματικού σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους της σημαίας που φέρει, ως εξής:

 

Όνομα, Σημαία, λιμένας και αριθμός νηολογίου, CALL SIGN, MMSI, IMO Numb., ολική χωρητικότητα, ολικό μήκος, αριθμός κλινών επιβατών, υλικό κατασκευής: χάλυβας/πλαστικό/αλουμίνιο, Πιστοποιητικό Ελέγχου Ξένου Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής (Π.Ε.Ξ.Ε.Π.Α.) ή Πιστοποιητικό Ασφάλειας (Π.Α.) και βεβαίωση περί του αριθμού διαθέσιμων κλινών επιβατών και πληρώματος (εκδούσα Αρχή, αριθμός Πιστοποιητικού, ημερομηνία έκδοσης, ημερομηνία λήξης).

 

 1. Η καταχώριση του είδους χρήσης του πλοίου πραγματοποιείται από τον υπόχρεο χρήστη, ο οποίος επιλέγει, ανά αίτημα, μία (01) εκ των εξής χρήσεων.

 

α. εκμετάλλευση, η οποία αφορά μόνο στα πλοία του άρθρου 8 του ν. 4926/2022, ή

 

β. διεθνής ναύλωση, η οποία αφορά μόνο στα πλοία της περ. (β) της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4926/2022, ή

 

γ. ιδιοχρησιμοποίηση, ή

 

δ. εκτέλεση μεμονωμένης κίνησης του πλοίου κενού επιβατών.

 

3.α. Εφόσον ο χρήστης επιλέξει ως είδος χρήσης πλοίου την περ. (α) της παρ. 2, καταχωρίζονται τα εξής στοιχεία:

 

αα. Τόπος και ημερομηνία παράδοσης πλοίου εντός ελληνικής επικράτειας ή τόπος και ημερομηνία εισόδου στη Χώρα,

 

αβ. τόπος και ημερομηνία επαναπαράδοσης πλοίου εντός ελληνικής επικράτειας ή τόπο και ημερομηνία εξόδου από τη Χώρα,

 

αγ. τόπος και ημερομηνία αρχικής επιβίβασης επιβατών εντός ή εκτός ελληνικής επικράτειας,

 

αδ. τόπος και ημερομηνία οριστικής αποβίβασης επιβατών εντός ή εκτός ελληνικής επικράτειας,

 

αε. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ονοματεπώνυμο πλοιάρχου,

 

αστ. στοιχεία ναυλωτή: (i) φυσικό πρόσωπο: ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας, αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή (ii) νομικό πρόσωπο: επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση έδρας, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ονοματεπώνυμο και αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου νόμιμου εκπροσώπου, και

 

αζ. ναύλος.

 

αη. Στην περίπτωση που ο χρήστης δεν διαθέτει εγγραφή στο φορολογικό μητρώο στο εσωτερικό της Χώρας και προκειμένου να αποκτήσει τη δυνατότητα επιστροφής ποσών που καταβάλλονται για Τ.Ε.Π.Α.Δ.Α.Χ., σύμφωνα με το άρθρο 12, καταχωρίζονται, επιπροσθέτως των στοιχείων των υποπερ. αα’ έως αζ’, στοιχεία της ανάθεσης πρακτόρευσης του πλοίου σε ναυτικό πράκτορα, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, της ημεδαπής. Εφόσον ο ναυτικός πράκτορας αποδεχτεί και επιβεβαιώσει την ανάθεση μέσω της εφαρμογής, συνδέεται στην εφαρμογή με τη χρήση κωδικών διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (TAXISnet) και συμπληρώνει τα στοιχεία του τραπεζικού του λογαριασμού (IBAN).

 

β. Εφόσον βάσει των καταχωρισμένων στοιχείων πλοίου και τόπου παράδοσης – επαναπαράδοσης πλοίου και αρχικής επιβίβασης – οριστικής αποβίβασης επιβατών, θεμελιώνεται δικαίωμα για την εκτέλεση σύμβασης ολικής ναύλωσης εντός της ελληνικής επικράτειας, για την οποία προβλέπεται η έκδοση Άδειας τύπου “Charter Permission” ή “Charter Permission Plus”, σύμφωνα με το άρθρο 8, απαιτείται η καταχώριση των εξής, επιπρόσθετων, στοιχείων, σύμφωνα με τις περ. (α) και (ε) έως (ζ) της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4926/2022:

 

βα. Επιβεβαίωση περί ύπαρξης ενυπόγραφου ναυλοσυμφώνου σε ισχύ. Η μη ύπαρξη οριστικού ναυλοσυμφώνου κατά την διαδικασία καταχώρισης δεν κωλύει τη διαδικασία καταχώρισης αιτήματος για έγκριση Άδειας,

 

ββ. επιβεβαίωση περί του ότι η εκναύλωση του πλοίου είναι η μοναδική πράξη που πραγματοποιεί ο εκμεταλλευτής, με την επιφύλαξης της ιδιοχρησιμοποίησης. Τα στοιχεία του προηγούμενου εδαφίου επιβεβαιώνονται από την εικόνα του φορολογικού μητρώου της Α.Α.Δ.Ε. για το πρόσωπο του πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή,

 

βγ. επιβεβαίωση περί του ότι ο έχων την εκμετάλλευση του πλοίου δεν διαθέτει μόνιμη εγκατάσταση στη Χώρας, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) και τις συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας. Τα στοιχεία του προηγούμενου εδαφίου επιβεβαιώνονται από την εικόνα του φορολογικού μητρώου της Α.Α.Δ.Ε. για το πρόσωπο του πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή, και

 

βδ. επιβεβαίωση ή μη περί του ότι ο έχων την εκμετάλλευση πλοίου έχει εγγραφεί στο εθνικό φορολογικό μητρώο ή στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 47β ή 47γ του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α’ 248) ή αντίστοιχου ειδικού καθεστώτος άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε.

 

γ. Με την ολοκλήρωση της καταχώρισης του συνόλου των απαιτούμενων στοιχείων, υπολογίζονται αυτόματα από την εφαρμογή τα καταβλητέα ποσά του Τ.Ε.Π.Α.Δ.Α.Χ. ή/και Φ.Π.Α. επί ναύλου, σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 8, αντίστοιχα, του ν. 4926/2022.

 

δ. Η διαδικασία της καταχώρισης ολοκληρώνεται με την επισκόπηση των καταχωρισμένων στοιχείων πλοιοκτησίας/εφοπλισμού – πλοίου – σύμβασης ολικής ναύλωσης – πλοιάρχου και των οικονομικών στοιχείων. Μέχρι την έγκριση του αιτήματος για έκδοση Άδειας, η εγγραφή αποθηκεύεται προσωρινά και ο ενδιαφερόμενος δύναται να μεταβάλει τα καταχωρισμένα στοιχεία οποτεδήποτε.

 

ε. Για τη χρονική διάρκεια της Άδειας ισχύουν τα εξής:

 

εα. Η μέγιστη χρονική διάρκεια Άδειας ή Αδειών είναι είκοσι μία (21) ημέρες συνολικά και ανά ημερολογιακό έτος και δύναται να παραταθεί για χρονικό διάστημα έως και επτά (7) ημέρες, σύμφωνα με την περ. (γ) της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4926/2022, στις περιπτώσεις: εαα. της εκτέλεσης σύμβασης ή συμβάσεων ολικής ναύλωσής με τόπο παράδοσης και επαναπαράδοσης πλοίου εντός της ελληνικής επικράτειας, ή εαβ. της επέκταση σύμβασης ολικής ναύλωσης που εκτελείται εντός της ελληνικής επικράτειας, και εαγ. εφόσον ο υπόχρεος δηλώσει, μέσω της εφαρμογής, ότι κάνει χρήση της παράτασης.

 

εβ. Η ισχύς εκάστης Άδειας δεν επεκτείνεται πέραν του ημερολογιακού έτους στο οποίο έχει εκδοθεί.

 

4.α. Εφόσον ο χρήστης επιλέξει ως είδος χρήσης πλοίου την περ. (β) της παρ. 2, καταχωρίζονται τα εξής στοιχεία:

 

αα. Τόπος και ημερομηνία έναρξης και τόπος και ημερομηνία λήξης του ταξιδιού,

 

αβ. τόπος και ημερομηνία εισόδου στη Χώρα και τόπος και ημερομηνία εξόδου από τη Χώρα,

 

αγ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ονοματεπώνυμο πλοιάρχου ή κυβερνήτη,

 

αδ. στοιχεία ναυλωτή: (i) φυσικό πρόσωπο: ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας, αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή (ii) νομικό πρόσωπο: επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση έδρας, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ονοματεπώνυμο και αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου νόμιμου εκπροσώπου, και

 

αε. ναύλος.

 

αζ. Στην περίπτωση που ο χρήστης δεν διαθέτει εγγραφή στο φορολογικό μητρώο στο εσωτερικό της Χώρας και προκειμένου να αποκτήσει τη δυνατότητα επιστροφής ποσών που καταβάλλονται για Τ.Ε.Π.Α.Δ.Α.Χ., σύμφωνα με το άρθρο 12, καταχωρίζονται, επιπροσθέτως των στοιχείων των υποπερ. αα’ έως αε’, στοιχεία της ανάθεσης πρακτόρευσης του πλοίου σε ναυτικό πράκτορα, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, της ημεδαπής. Εφόσον ο ναυτικός πράκτορας αποδεχτεί και επιβεβαιώσει την ανάθεση μέσω της εφαρμογής, συνδέεται στην εφαρμογή με τη χρήση κωδικών διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (TAXISnet) και συμπληρώνει τα στοιχεία του τραπεζικού του λογαριασμού (IBAN).

 

β. Με την ολοκλήρωση της καταχώρισης του συνόλου των απαιτούμενων στοιχείων, υπολογίζεται αυτόματα από την εφαρμογή το καταβλητέο ποσό του Τ.Ε.Π.Α.Δ.Α.Χ., σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4926/2022.

 

γ. Η διαδικασία της καταχώρισης ολοκληρώνεται με την επισκόπηση των καταχωρισμένων στοιχείων πλοιοκτησίας/εφοπλισμού – πλοίου – σύμβασης ολικής ναύλωσης – πλοιάρχου/κυβερνήτη και των οικονομικών στοιχείων. Μέχρι την είσοδο του πλοίου στην ελληνική επικράτεια, η εγγραφή αποθηκεύεται προσωρινά και ο ενδιαφερόμενος δύναται να μεταβάλει τα καταχωρισμένα στοιχεία οποτεδήποτε. Με την παρέλευση της ημερομηνίας και ώρας εισόδου στη Χώρα, η εγγραφή οριστικοποιείται αυτόματα.

 

5.α. Εφόσον ο χρήστης επιλέξει ως είδος χρήσης την περ. (γ) της παρ. 2, καταχωρίζονται τα εξής στοιχεία:

 

αα. Τόπος και ημερομηνία έναρξης του πλου εντός ελληνικής επικράτειας ή τόπος και ημερομηνία εισόδου στη Χώρα,

 

αβ. τόπος και ημερομηνία λήξης του πλου εντός ελληνικής επικράτειας ή τόπος και ημερομηνία εξόδου από τη Χώρα,

 

αγ. τόπος και ημερομηνία αρχικής επιβίβασης επιβατών εντός ή εκτός ελληνικής επικράτειας,

 

αδ. τόπος και ημερομηνία οριστικής αποβίβασης επιβατών εντός ή εκτός ελληνικής επικράτειας, και

 

αε. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ονοματεπώνυμο πλοιάρχου ή κυβερνήτη.

 

β. Η διαδικασία της καταχώρισης ολοκληρώνεται με την επισκόπηση των καταχωρισμένων στοιχείων πλοιοκτησίας/εφοπλισμού – πλοίου – χρονικού διαστήματος και σημείων έναρξης/λήξης του πλου – πλοιάρχου/ κυβερνήτη. Μέχρι την έναρξη του πλου ή είσοδο του πλοίου στην ελληνική επικράτεια, η εγγραφή αποθηκεύεται προσωρινά και ο ενδιαφερόμενος δύναται να μεταβάλει τα καταχωρισμένα στοιχεία οποτεδήποτε. Με την παρέλευση της ημερομηνίας και ώρας έναρξης του πλου ή εισόδου στη Χώρα, η εγγραφή οριστικοποιείται αυτόματα.

 

6.α. Εφόσον Ο χρήστης επιλέξει ως είδος χρήσης την περ. (δ) της παρ. 2, καταχωρίζονται τα εξής στοιχεία:

 

αα. Λιμένας απόπλου και κατάπλου,

 

αβ. ημερομηνία έναρξης και λήξης της κίνησης, και

 

αγ. είδος της κίνησης, ως ακολούθως:

 

 1. αλλαγή θέσης ελλιμενισμού, ή

 

 1. εκτέλεση μεθόρμισης και δοκιμαστικού πλου, σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις διαταγές των οικείων Λιμενικών Αρχών, ή iii. μετακίνηση σε/και από ναυπηγείο με σκοπό την εκτέλεση εργασιών συντήρησης, επισκευής και λοιπών συναφών εργασιών ή τη ναυπήγηση, ή

 

 1. απόπλους προς ή κατάπλους σε έτερο λιμένα, με σκοπό την έναρξη εκτέλεσης σύμβασης ολικής ναύλωσης και επιστροφή του πλοίου στη θέση ελλιμενισμού του μετά τη λήξη της, αντίστοιχα, εφόσον οι λιμένες αυτοί βρίσκονται εντός της ελληνικής επικράτειας, ή

 

 1. εφοδιασμός του πλοίου με καύσιμα, νερό και εφόδια, ή

 

 1. συμμετοχή σε συγκεκριμένη έκθεση για την προβολή και ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού, ή vii. απόπλους προς ή κατάπλους σε έτερο λιμένα, με σκοπό την παραλαβή του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή προκειμένου πραγματοποιηθεί ιδιοχρησιμοποίηση του πλοίου και επιστροφή του πλοίου στη θέση ελλιμενισμού του μετά τη λήξη της, αντίστοιχα, εφόσον οι λιμένες αυτοί βρίσκονται εντός της ελληνικής επικράτειας.

 

αδ. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ονοματεπώνυμο πλοιάρχου ή κυβερνήτη.

 

β. Η διαδικασία της καταχώρισης ολοκληρώνεται με την επισκόπηση των καταχωρισμένων στοιχείων πλοιοκτησίας/εφοπλισμού – πλοίου – χρονικού διαστήματος και σημείων έναρξης/λήξης του πλου – πλοιάρχου/κυβερνήτη. Μέχρι την έναρξη του πλου, η εγγραφή αποθηκεύεται προσωρινά και ο ενδιαφερόμενος δύναται να μεταβάλει τα καταχωρισμένα στοιχεία οποτεδήποτε. Με την παρέλευση της ημερομηνίας και ώρας έναρξης του πλου, η εγγραφή οριστικοποιείται αυτόματα.

 

 1. Για τον εφοδιασμό των πλοίων της παρ. 2 του άρθρου 1 ισχύουν τα εξής:

 

Στο τελωνειακό παραστατικό που υποβάλλεται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή για τον εφοδιασμό του πλοίου σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαλλαγών από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) ή/και τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), συμπληρώνεται ο μοναδικός αριθμός καταχώρισης εγκεκριμένου αιτήματος για την έκδοση Άδειας ή την εκτέλεση μεμονωμένης κίνησης του πλοίου κενού επιβατών, η ισχύς των οποίων επιβεβαιώνεται μέσω διαλειτουργικότητας του Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνειακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών – ICISnet και της εφαρμογής. Έως την τεχνική ολοκλήρωση της διαλειτουργικότητας του προηγούμενου εδαφίου και προκειμένου για τον εφοδιασμό του πλοίου σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαλλαγών από τον Ε.Φ.Κ. ή/και τον Φ.Π.Α., η αρμόδια τελωνειακή αρχή επιβεβαιώνει, μέσω της εφαρμογής την ισχύ του εγκεκριμένου αιτήματος για την έκδοση Άδειας ή την εκτέλεση μεμονωμένης κίνησης του πλοίου κενού επιβατών.

 

Άρθρο 7

Καταχώριση στοιχείων των επιβαινόντων

 

 1. Ανεξαρτήτως είδους χρήσης του πλοίου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6, ο ορισμένος, από τον πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή, πλοίαρχος ή κυβερνήτης καταχωρίζει στην εφαρμογή τα στοιχεία των επιβαινόντων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 13 του ν. 4926/2022.

 

 1. Η καταχώριση των στοιχείων δεν αποτελεί προϋπόθεση για την έγκριση της Άδειας, εφόσον ο αριθμός επιβατών δεν υπερβαίνει τον αριθμό των κλινών των επιβατών. Τα απαιτούμενα στοιχεία καταχωρίζονται, υποχρεωτικά, πριν από την ώρα έναρξης και τη χορήγηση άδειας απόπλου από την αρμόδια Λιμενική Αρχή. Ειδικότερα, στην περίπτωση που, για την εκτέλεση της σύμβασης ολικής ναύλωσης πρόκειται να παραληφθούν καύσιμα με απαλλαγή από φορολογικές επιβαρύνσεις, η καταχώριση των απαιτούμενων στοιχείων πραγματοποιείται πριν από την υποβολή του τελωνειακού παραστατικού εφοδιασμού καυσίμων.

 

 1. Από την ώρα έναρξης της περιόδου της σύμβασης ναύλωσης ή του πλου και σε περίπτωση μεταβολών στην κατάσταση επιβαινόντων, ο πλοίαρχος ή ο κυβερνήτης υποχρεούται να προβεί στην σχετική καταχώριση και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθότητα των καταχωρισμένων στοιχείων.

 

Άρθρο 8

Προϋποθέσεις χορηγήσεως της Άδειας

 

1.α. Με «Άδεια εκναύλωσης ορισμένης ισχύος επαγγελματικού πλοίου αναψυχής αναγνωρισμένου σύμφωνα με το δίκαιο άλλης χώρας» (“Specified Period Charter Permission”), η οποία: (i) εκδίδεται ψηφιακά, κατόπιν αίτησης του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή (φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος της πλοιοκτήτριας/εφοπλίστριας εταιρείας) ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν προσώπου και (ii) εγκρίνεται από χρήστη της αρμόδιας, κατά περίπτωση, Λιμενικής Αρχής, εφοδιάζονται τα πλοία που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4926/2022, τηρουμένων των όρων και των προϋποθέσεων της παρ. 3 ομοίου άρθρου, προκειμένου να θεμελιωθεί δικαίωμα εκτέλεσης σύμβασης ή συμβάσεων ολικής ναύλωσης εντός της ελληνικής επικράτειας για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στην περ. (γ) της παρ. 2 του άρθρου 8 ομοίου νόμου.

 

β. Για τις ανάγκες της εφαρμογής, η Άδεια διακρίνεται σε δύο κατηγορίες ως εξής:

 

βα. Charter Permission: ο τύπος Άδειας στην περίπτωση που ο τόπος παράδοσης και επαναπαράδοσης του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής στον ναυλωτή και στον εκναυλωτή, αντίστοιχα, και ο τόπος αρχικής επιβίβασης και οριστικής αποβίβασης, των επιβατών, βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια.

 

ββ. Charter Permission Plus: ο τύπος Άδειας στην περίπτωση που ο τόπος παράδοσης ή επαναπαράδοσης του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής στον ναυλωτή και στον εκναυλωτή, αντίστοιχα, και ο τόπος αρχικής επιβίβασης ή οριστικής αποβίβασης των επιβατών βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια.

 

 1. Η Άδεια εγκρίνεται:

 

α. από την πρώτη πλησιέστερη Λιμενική Αρχή κατά τη είσοδο του πλοίου στην ελληνική επικράτεια, το αργότερο εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από τη στιγμή που συντελείται, όταν ο τόπος παράδοσης του πλοίου βρίσκεται στην αλλοδαπή, ή

 

β. από τη Λιμενική Αρχή του αφετήριου λιμένα, το αργότερο πριν από την ώρα έναρξης εκτέλεσης της σύμβασης ολικής ναύλωσης, όταν ο τόπος παράδοσης του πλοίου βρίσκεται στην ημεδαπή, και αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας απόπλου με σκοπό τη συνέχιση ή την έναρξη της σύμβασης εκτέλεσης ολικής ναύλωσης στην ελληνική επικράτεια, κατά περίπτωση.

 

 1. Για την απόδειξη των προϋποθέσεων της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4926/2022, ο ενδιαφερόμενος, βάσει του μοναδικού αριθμού αίτησής του στην εφαρμογή, προσκομίζει στη Λιμενική Αρχή, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 

α. ευκρινές φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ή του νόμιμου εκπροσώπου της πλοιοκτήτριας εταιρείας, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο και του εξουσιοδοτημένου από αυτόν προσώπου, εφόσον υφίσταται νόμιμη εξουσιοδότηση σε ισχύ, η οποία υποβάλλεται ως ευκρινές φωτοαντίγραφο,

 

β. εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, πρόσφατης ημερομηνίας απόφαση Δ.Σ./Διευθυντών/Διαχειριστή ή Πληρεξούσιο (Minutes of the board of Directors ή Power of Attorney) από την οποία να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου και η οποία απαιτείται να φέρει την επισημείωση της Χάγης (Αpostille) ή προξενική επικύρωση (legalization), κατά περίπτωση,

 

γ. ευκρινές φωτοαντίγραφο της σύμβασης εκτέλεσης ολικής ναύλωσης, υπογεγραμμένη από τα συμβαλλόμενα μέρη,

 

δ. το Έγγραφο Εθνικότητας και το Πιστοποιητικό Ελέγχου Ξένου Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής ή του Πιστοποιητικού Ασφάλειας του Πλοίου που εκδίδεται, σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση «περί ασφαλείας της ανθρώπινης ζωής εν θαλάσση, 1974» (SOLAS), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 1045/1980 (Α’ 95), το οποίο συνοδεύεται από βεβαίωση περί του αριθμού διαθέσιμων κλινών επιβατών και πληρώματος, που εκδίδεται από αναγνωρισμένο οργανισμό, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 391/2009, και

 

ε. το Minimum Safe Manning Certificate ή το ισοδύναμο πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια Αρχή του κράτους της σημαίας του πλοίου.

 

4.α. Σε περίπτωση ακύρωσης της σύμβασης ολικής ναύλωσης, αφού έχει εγκριθεί η Άδεια και σε χρόνο προγενέστερο της ημερομηνίας και ώρας έναρξής της, ο χρήστης της, εγκρίνουσας την Άδεια, Λιμενικής Αρχής προβαίνει σε έγκριση της πράξης ακύρωσης που έχει αιτηθεί και καταχωρίσει ο ενδιαφερόμενος στην εφαρμογή. Οι ημέρες για τις οποίες είχε εγκριθεί αρχικώς η Άδεια θεωρούνται ως μη γενόμενες και λαμβάνονται υπόψη κατά τον επανακαθορισμό του υπολειπόμενου χρονικού διαστήματος για την συμπλήρωση του ανώτατου, επιτρεπόμενου, αριθμού ημερών εκτέλεσης σύμβασης ολικής ναύλωσης στην ελληνική επικράτεια, αυτόματα από την εφαρμογή.

 

β. Σε περίπτωση διακοπής τρέχουσας σύμβασης ολικής ναύλωσης σε χρόνο προγενέστερο αυτού που προσδιορίζεται στην Άδεια, ο υπηρεσιακός χρήστης της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής του τόπου τερματισμού του ναυλοσυμφώνου – οριστικής αποβίβασης των επιβατών, προβαίνει σε έγκριση της πράξης διακοπής που έχει αιτηθεί και καταχωρίσει ο ενδιαφερόμενος στην εφαρμογή. Οι υπολειπόμενες ημέρες για τις οποίες είχε εγκριθεί αρχικώς η Άδεια θεωρούνται ως μη γενόμενες και λαμβάνονται υπόψη κατά τον επανακαθορισμό του υπολειπόμενου χρονικού διαστήματος για την συμπλήρωση του ανώτατου, επιτρεπόμενου, αριθμού ημερών εκτέλεσης σύμβασης ολικής ναύλωσης στην ελληνική επικράτεια, αυτόματα από την εφαρμογή.

 

γ. Σε περίπτωση τροποποίησης της ημερομηνίας και ώρας έναρξης της σύμβασης ολικής ναύλωσης, αφού έχει εγκριθεί η Άδεια και σε χρόνο προγενέστερο της ημερομηνίας και ώρας έναρξής της, ο υπηρεσιακός χρήστης της εγκρίνουσας την Άδεια Λιμενικής Αρχής προβαίνει σε έγκριση της πράξης τροποποίησης που έχει αιτηθεί και καταχωρίσει ο ενδιαφερόμενος στην εφαρμογή, λαμβάνοντας υπόψη το επικαιροποιημένο ναυλοσύμφωνο. Η επιγενόμενη τροποποίηση λαμβάνεται υπόψη κατά τον επανακαθορισμό του υπολειπόμενου χρονικού διαστήματος για την συμπλήρωση του ανώτατου, επιτρεπόμενου αριθμού ημερών εκτέλεσης σύμβασης ολικής ναύλωσης στην ελληνική επικράτεια, αυτόματα από την εφαρμογή.

 

δ. Σε περίπτωση τροποποίησης της ημερομηνίας και ώρας λήξης της σύμβασης ολικής ναύλωσης (χρονική επέκταση σύμβασης), αφού έχει εγκριθεί Άδεια και σε χρόνο προγενέστερο της ημερομηνίας και ώρας λήξης της, ο υπηρεσιακός χρήστης της Λιμενικής Αρχής στην περιοχή αρμοδιότητας της οποίας βρίσκεται το πλοίο, προβαίνει σε έγκριση της πράξης επέκτασης που έχει αιτηθεί και καταχωρίσει ο ενδιαφερόμενος στην εφαρμογή. Για την έγκριση της επέκτασης λαμβάνεται υπόψη το επικαιροποιημένο ναυλοσύμφωνο ή το σχετικό προσάρτημα (addendum).

 

Η επιγενόμενη επέκταση λαμβάνεται υπόψη κατά τον επανακαθορισμό του υπολειπόμενου χρονικού διαστήματος για την συμπλήρωση του ανώτατου επιτρεπόμενου αριθμού ημερών εκτέλεσης σύμβασης ολικής ναύλωσης στην ελληνική επικράτεια, αυτόματα από την εφαρμογή.

 

ε. Οι μεταβολές των περ. (α) έως (δ) στην Άδεια, λόγω τροποποιήσεων στον τόπο παράδοσης / επαναπαράδοσης του πλοίου ή / και στην χρονική διάρκεια του ναυλοσυμφώνου ή / και στο ναύλο, επηρεάζουν κατά αντίστοιχο τρόπο και τις υποχρεώσεις του κατόχου της, όσον αφορά στην καταβολή Τ.Ε.Π.Α.Δ.Α.Χ. ή / και Φ.Π.Α. επί ναύλου, σύμφωνα με το άρθρο 12.

 

 1. Η εγκεκριμένη Άδεια τηρείται ενημερωμένη, βρίσκεται στο πλοίο καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής του πλοίου στην ελληνική επικράτεια και επιδεικνύεται σε κάθε ζήτηση από τις αρμόδιες ελεγκτικές Αρχές.

 

Άρθρο 9

Έγκριση – Υπολογισμός του συνόλου των ωρών ναύλωσης επαγγελματικού πλοίου αναψυχής

 

 1. Για σύμβαση ολικής ναύλωσης που αρχίζει από ελληνικό λιμένα, το σύνολο των ωρών από την έναρξη της περιόδου ναύλωσης έως και την λήξη της, υπολογίζεται από την εφαρμογή, αυτόματα. Η Λιμενική Αρχή στην περιοχή αρμοδιότητας της οποίας διαπιστώνεται παραβίαση των διατάξεων του ν. 4926/2022 ή/και της παρούσας απόφασης και η οποία να συνεπάγεται τον τερματισμό του ναυλοσυμφώνου, προβαίνει στη διακοπή ή στην ακύρωσή του, κατά περίπτωση και όποτε αυτή διαπιστώνεται. Για ναυλοσύμφωνο το οποίο ακυρώνεται, δεν υπολογίζονται οι ώρες ναύλωσης, ενώ για ναυλοσύμφωνο το οποίο διακόπτεται, υπολογίζονται μόνο οι ώρες ναύλωσης που έχουν συμπληρωθεί έως και την ημερομηνία και ώρα διακοπής του.

 

 1. Για σύμβαση ολικής ναύλωσης που αρχίζει στην αλλοδαπή, λαμβάνεται υπόψη η συνολική διάρκεια εκτέλεσής της εντός της ελληνικής επικράτειας, υπολογισμένη βάσει των ημερολογιακών ημερών που μεσολαβούν από την ημερομηνία εισόδου του πλοίου στην ελληνική επικράτεια έως και την ημερομηνία εξόδου του. Στις περιπτώσεις αιτημάτων για τα οποία απαιτείται η έγκριση της Λιμενικής Αρχής, η αρμόδια Λιμενική Αρχή, μετά τη διενέργεια του ελέγχου, προβαίνει σε έγκριση ή σε ακύρωση της εγγραφής, μέσω της εφαρμογής. Στην περίπτωση που ο λιμένας επαναπαράδοσης του πλοίου συμπίπτει με τον πρώτο ελληνικό λιμένα κατάπλου, η έγκριση ή η ακύρωση της εγγραφής συντελείται εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την ώρα λήξης του ναυλοσυμφώνου. Στην περίπτωση που ο λιμένας επαναπαράδοσης του πλοίου δεν είναι ο πρώτος ελληνικός λιμένας κατάπλου, η έγκριση ή η ακύρωση της εγγραφής συντελείται το αργότερο πριν από τον απόπλου του πλοίου από το λιμένα αυτό. Εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί έγκριση της εγγραφής για τις προαναφερόμενες περιπτώσεις, με την παρέλευση είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από τη λήξη του ναυλοσυμφώνου, η εγγραφή διαγράφεται οριστικά από την εφαρμογή, αυτόματα. Σε εγκεκριμένη εγγραφή, το σύνολο των ωρών από την έναρξη της περιόδου ναύλωσης του πλοίου έως και τη λήξη της, υπολογίζεται από την εφαρμογή, αυτόματα. Οι Λιμενικές Αρχές των λοιπών λιμένων προσέγγισης του πλοίου, εκτός αυτής του πρώτου ελληνικού λιμένα κατάπλου, προβαίνουν σε διακοπή του ναυλοσυμφώνου σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων του ν. 4926/2022 ή/και της παρούσας απόφασης η οποία να συνεπάγεται τον τερματισμό του ναυλοσυμφώνου, κατά το χρόνο διαπίστωσής της. Για τις ανάγκες της Άδειας υπολογίζονται μόνο οι ώρες Ναύλωσης που έχουν συμπληρωθεί έως και την ημερομηνία και ώρα διακοπής του ναυλοσυμφώνου.

 

Άρθρο 10

Υποχρεώσεις αναφορικά με τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)

 

 1. Από τη δραστηριοποίηση των πλοίων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 8 του ν. 4926/2022, ανακύπτουν οι ακόλουθες υποχρεώσεις αναφορικά με τον Φ.Π.Α.:

 

α. Προϋπόθεση για την έκδοση Άδειας τύπου “Charter Permission” της υποπερ. βα’ της περ. (β) της παρ. 1 του άρθρου 8 της παρούσας απόφασης και σύμφωνα με την περ. (δ) της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4926/2022, είναι η καταβολή του Φ.Π.Α. που αναλογεί επί του ναύλου σε ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70 %), με εξαίρεση για τους ναύλους των οποίων η υποχρέωση καταβολής Φ.Π.Α. εμπίπτει στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 47β ή 47γ του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α’ 248) ή αντίστοιχου ειδικού καθεστώτος άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε.

 

β. Για την καταβολή του ποσού της περ. (α), απαιτείται η έκδοση κωδικού πληρωμής Της κατηγορίας εσόδων «e-Παράβολο» του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Γ 1107473 ΕΞ 2017 απόφασης Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (Β’ 2435), ο οποίος χορηγείται από την εφαρμογή αυτόματα.

 

γ. Η καταβολή διενεργείται στους φορείς είσπραξης, του άρθρου 1 της απόφασης της περ. (β), με τη χρήση των τρόπων πληρωμής που παρέχονται από αυτούς. Επιπλέον των τρόπων του προηγούμενου εδαφίου, παρέχονται:

 

γα. η δυνατότητα πληρωμής του φόρου με τη χρήση πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας, στους χρήστες που έχουν συνδεθεί στην εφαρμογή με κωδικούς διαπιστευτήρια της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (TAXISnet), και

 

γβ. η δυνατότητα καταβολής του φόρου από χώρα της ζώνης SEPA (Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ – Single Euro Payment Area) με την αποστολή εμβάσματος μέσω SEPA Credit Transfer σε ευρώ και από χώρα εκτός της ζώνης SEPA με την αποστολή εμβάσματος μέσω SWIFT σε ευρώ, με παραλήπτρια τράπεζα την Τράπεζα της Ελλάδος. Οι αριθμοί του λογαριασμού IBAN και BIC της παραλήπτριας τράπεζας του προηγούμενου εδαφίου καθώς και οι πληροφορίες εμβάσματος βρίσκονται αναρτημένα στον επίσημο ισότοπο της Α.Α.Δ.Ε. Τυχόν τραπεζικά έξοδα για την αποστολή του εμβάσματος βαρύνουν αποκλειστικά τον υπόχρεο, και δεν εκπίπτουν από το συνολικό οφειλόμενο ποσό.

 

2.α. Ο υπολογισμός του ποσού της παρ. 1, προκύπτει από τον εξής τύπο προσδιορισμού του φόρου:

 

Οφειλόμενο ποσό = Ναύλος (*) Συντελεστή Φ.Π.Α. μεταφοράς επιβατών (*) Έκπτωση Φ.Π.Α. βάσει κατηγορίας πλοίου (*) 70 %.

 

β. Ο υπολειπόμενος Φ.Π.Α. που αναλογεί επί του ναύλου σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30 %), καθώς και ποσά Φ.Π.Α. που προκύπτουν από τυχόν ιδιοχρησιμοποίηση του πλοίου, καταβάλλονται με δήλωση Φ.Π.Α., για την οποία ως φορολογική περίοδος ορίζεται το ημερολογιακό έτος και με την οποία παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη δραστηριοποίηση του πλοίου, στο πλαίσιο του άρθρου 8 του ν. 4926/2022.

 

γ. Απαραίτητη προϋπόθεση τόσο για την έκδοση του e – παραβόλου για την καταβολή του ποσού της παρ. 1 και για την υποβολή της δήλωσης της περ. (β) της παρούσας παραγράφου, είναι η απόκτηση Α.Φ.Μ. και κωδικών Taxisnet.

 

δ. Η βεβαίωση και η είσπραξη του φόρου εμφανίζεται στον Αριθμό Λογαριασμού Εσόδου (Α.Λ.Ε.) 1110189001 με περιγραφή «Φ.Π.Α. λοιπών περιπτώσεων που εισπράττεται μέσω Δ.Ο.Υ.».

 

3.α. Η απόκτηση Α.Φ.Μ. είναι δυνατή είτε μέσω της διαδικασίας που περιγράφεται στην απόφαση υπό στοιχεία ΠΟΛ 1113/2013 (Β’ 1252) αποκλειστικά για τους εκναυλωτές που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος – μέλος της Ε.Ε., είτε μέσω του ορισμού του φορολογικού αντιπροσώπου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 36 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α’ 248) και στην απόφαση υπό στοιχεία 1111374/9160/2152/0014/ΠΟΛ.1281/1993 (Β’ 700) για τους εκναυλωτές που είναι εγκατεστημένοι σε τρίτη χώρα ή εφόσον το επιθυμούν και για τους εκναυλωτές που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος – μέλος της Ε.Ε.

 

β. Σε περίπτωση ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου, αυτός ενεργεί για λογαριασμό του αλλοδαπού εκναυλωτή και καθίσταται υπόχρεος για την υποβολή δηλώσεων και την καταβολή του οφειλόμενου Φ.Π.Α., έχοντας αλληλέγγυα ευθύνη με τον εκναυλωτή που αντιπροσωπεύει, για τυχόν οφειλές που ανακύπτουν από τον Φ.Π.Α.

 

γ. Για τη χορήγηση απαλλαγής από Φ.Π.Α. στα πλοία της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4926/2022 εφαρμόζεται η παρ. 1 του άρθρου 27 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α’ 248) σε συνδυασμό με την περ. (δβ) της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4926/2022 και απαιτείται Άδεια σε ισχύ.

 

δ. Οι απαλλαγές από Φ.Π.Α. του άρθρου 27 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α’ 248) δεν χορηγούνται κατά την περίοδο ιδιοχρησιμοποίησης του πλοίου, σύμφωνα και με την παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 4926/2022.

 

Άρθρο 11

Διαδικασία απόδοσης του Τέλους Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής Αναγνωρισμένου σύμφωνα με το Δίκαιο Άλλης Χώρας (Τ.Ε.Π.Α.Δ.Α.Χ.)

 

1.α. Το Τ.Ε.Π.Α.Δ.Α.Χ. καταβάλλεται από τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή (φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος της πλοιοκτήτριας/εφοπλίστριας εταιρείας) ή το εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο.

 

β. Για τις ανάγκες της εφαρμογής, το Τ.Ε.Π.Α.Δ.Α.Χ. διακρίνεται σε τρεις κατηγορίες ως εξής:

 

βα. TEPADACH Charter Permission: ο τύπος​ Τ.Ε.Π.Α.Δ.Α.Χ. που καταβάλλεται για την έκδοση Άδειας τύπου “Charter Permission”.

 

ββ. TEPADACH Charter Permission Plus: ο τύπος Τ.Ε.Π.Α.Δ.Α.Χ. που καταβάλλεται για την έκδοση Άδειας τύπου “Charter Permission Plus ”.

 

βγ. TEPADACH Plus: ο τύπος Τ.Ε.Π.Α.Δ.Α.Χ. που καταβάλλεται για την εκτέλεση διεθνούς ναύλωσης της περ. (η) της παρ. 1 του άρθρου 2.

 

 1. Για την καταβολή του αναλογούντος Τ.Ε.Π.Α.Δ.Α.Χ. απαιτείται κωδικός πληρωμής της κατηγορίας εσόδων «e – Παράβολο» του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Γ 1107473 ΕΞ 2017 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., ο οποίος χορηγείται αυτόματα, από την εφαρμογή. Η πρόσβαση στην εφαρμογή πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση κωδικών διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (TAXISnet).

 

3.α. Η καταβολή διενεργείται στους φορείς είσπραξης του άρθρου 1 της απόφασης της παρ. 2 και με τη χρήση των τρόπων πληρωμής που παρέχονται από αυτούς.

 

β. Επιπλέον των τρόπων της περ. (α), παρέχονται:

 

βα. η δυνατότητα πληρωμής του Τ.Ε.Π.Α.Δ.Α.Χ. με τη χρήση πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας, στους χρήστες που έχουν συνδεθεί στην εφαρμογή με κωδικούς διαπιστευτήρια της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (TAXISnet), και

 

ββ. η δυνατότητα καταβολής του Τ.Ε.Π.Α.Δ.Α.Χ. από χώρα της ζώνης SEPA (Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ – Single Euro Payment Area) με την αποστολή εμβάσματος μέσω SEPA Credit Transfer σε ευρώ και από χώρα εκτός της ζώνης SEPA με την αποστολή εμβάσματος μέσω SWIFT σε ευρώ, με παραλήπτρια τράπεζα την Τράπεζα της Ελλάδος. Οι αριθμοί του λογαριασμού IBAN και BIC της παραλήπτριας τράπεζας του προηγούμενου εδαφίου καθώς και οι πληροφορίες εμβάσματος βρίσκονται αναρτημένα στον επίσημο ιστότοπο της Α.Α.Δ.Ε. Τυχόν τραπεζικά έξοδα για την αποστολή του εμβάσματος βαρύνουν αποκλειστικά τον υπόχρεο και δεν εκπίπτουν από το συνολικό οφειλόμενο ποσό.

 

 1. Η βεβαίωση και η είσπραξη του τέλους εμφανίζεται στον Αριθμό Λογαριασμού Εσόδου (Α.Λ.Ε.) 1110815002 με περιγραφή «Τέλος Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής σύμφωνα με το Δίκαιο Άλλης Χώρας (Τ.Ε.Π.Α.Δ.Α.Χ.)».

 

Άρθρο 12

Μεταβολές στην καταβολή Τ.Ε.Π.Α.Δ.Α.Χ. και Φ.Π.Α. επί του ναύλου – Διαδικασία επιστροφής

 

 1. Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες προκύπτουν μεταβολές στα παράβολα, είναι οι εξής:

 

α. Μεταβολές λόγω τροποποίησης στην χρονική διάρκεια της σύμβασης ολικής ναύλωσης:

 

αα. Άδεια κατηγορίας “Charter Permission” για την οποία προκύπτει επέκταση ή μείωση στη χρονική περίοδο του ναυλοσυμφώνου: οφείλονται επιπλέον ή επιστρέφονται, κατ’ αναλογία της πρόσθετης ή της μειωμένης χρονικής περιόδου και του πρόσθετου ή μειωμένου ναύλου, αντίστοιχα, Φ.Π.Α. επί του ναύλου και Τ.Ε.Π.Α.Δ.Α.Χ. κατηγορίας “TEPADACH Charter Permission”.

 

αβ. Άδεια κατηγορίας “Charter Permission Plus” για την οποία προκύπτει επέκταση ή μείωση στη χρονική περίοδο του ναυλοσυμφώνου: οφείλονται επιπλέον ή επιστρέφονται, κατ’ αναλογία της πρόσθετης ή της μειωμένης χρονικής περιόδου, Τ.Ε.Π.Α.Δ.Α.Χ. κατηγορίας “TEPADACH Charter Permission Plus”.

 

αγ. Διεθνής ναύλωση για την οποία προκύπτει επέκταση ή μείωση στη χρονική περίοδο του ναυλοσυμφώνου: οφείλονται επιπλέον ή επιστρέφονται, κατ’ αναλογία της πρόσθετης ή της μειωμένης χρονικής περιόδου Τ.Ε.Π.Α.Δ.Α.Χ. κατηγορίας “TEPADACH Charter Permission Plus”.

 

β. Μεταβολές λόγω τροποποίησης στον τόπο επαναπαράδοσης ή/και επαναπαράδοσης του πλοίου:

 

βα. Άδεια κατηγορίας “Charter Permission” στην οποία επέρχεται αλλαγή στον τόπο επαναπαράδοσης του πλοίου, με επαναπαράδοση στην αλλοδαπή: τα καταβληθέντα ποσά ως προς τον Φ.Π.Α. επί του ναύλου και το Τ.Ε.Π.Α.Δ.Α.Χ. κατηγορίας “TEPADACH Charter Permission” επιστρέφεται αναδρομικά και εις ολόκληρον και καταβάλλεται εκ νέου Τ.Ε.Π.Α.Δ.Α.Χ. κατηγορίας “TEPADACH Charter Permission Plus” αναδρομικά και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση χρονικής επέκτασης του ναυλοσυμφώνου, το Τ.Ε.Π.Α.Δ.Α.Χ. καθορίζεται αναλόγως.

 

ββ. Άδεια κατηγορίας “Charter Permission” στην οποία επέρχεται αλλαγή στον τόπο παράδοσης του πλοίου, με παράδοση στην αλλοδαπή: τα καταβληθέντα ποσά ως προς τον Φ.Π.Α. επί του ναύλου και το Τ.Ε.Π.ΑΔ.Α.Χ. κατηγορίας “TEPADACH Charter Permission”, επιστρέφονται εις ολόκληρον και καταβάλλεται εκ νέου Τ.Ε.Π.Α.Δ.Α.Χ. κατηγορίας “TEPADACH Charter Permission Plus”. Σε περίπτωση χρονικής επέκτασης του ναυλοσυμφώνου, το Τ.Ε.Π.Α.Δ.Α.Χ. καθορίζεται αναλόγως.

 

βγ. Άδεια κατηγορίας “Charter Permission Plus” με τόπο παράδοσης του πλοίου στην ελληνική επικράτεια και τόπο επαναπαράδοσης στην αλλοδαπή, στην οποία επέρχεται αλλαγή στον τόπο επαναπαράδοσης, με νέο τόπο επαναπαράδοσης στην ελληνική επικράτεια: το καταβληθέν Τ.Ε.Π.Α.Δ.Α.Χ. κατηγορίας “TEPADACH Charter Permission Plus” επιστρέφεται αναδρομικά και εις ολόκληρον και καταβάλλονται εκ νέου Τ.Ε.Π.Α.Δ.Α.Χ. κατηγορίας “TEPADACH Charter Permission” και Φ.Π.Α. επί του ναύλου, αναδρομικά και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση χρονικής επέκτασης του ναυλοσυμφώνου, το Τ.Ε.Π.Α.Δ.Α.Χ. και ο Φ.Π.Α. επί του ναύλου καθορίζονται αναλόγως.

 

βδ. Άδεια κατηγορίας “Charter Permission Plus” με τόπο παράδοσης του πλοίου στην αλλοδαπή και τόπο επαναπαράδοσης στην ελληνική επικράτεια, στην οποία επέρχεται αλλαγή στον τόπο παράδοσης, με νέο τόπο παράδοσης στην ελληνική επικράτεια: το καταβληθέν ποσό Τ.Ε.Π.Α.Δ.Α.Χ. κατηγορίας “TEPADACH Charter Permission Plus”, επιστρέφεται εις ολόκληρον και καταβάλλονται εκ νέου Τ.Ε.Π.Α.Δ.Α.Χ. κατηγορίας “TEPADACH Charter Permission” και Φ.Π.Α. επί του ναύλου. Σε περίπτωση χρονικής επέκτασης του ναυλοσυμφώνου, το Τ.Ε.Π.Α.Δ.Α.Χ. και ο Φ.Π.Α. επί του ναύλου καθορίζονται αναλόγως.

 

βε. Διεθνής ναύλωση στην οποία επέρχεται αλλαγή στον τόπο παράδοσης ή/και επαναπαράδοσης του πλοίου στην ελληνική επικράτεια, από πλοίο που πληροί τις προϋποθέσεις για έκδοση Άδειας: στις περιπτώσεις που (i) είτε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού δηλώνεται οριστική αποβίβαση των επιβατών σε τόπο εντός της ελληνικής επικράτειας, (ii) είτε πριν από την έναρξη του ταξιδιού δηλώνεται αρχική επιβίβαση των επιβατών σε τόπο εντός της ελληνικής επικράτειας ή δηλώνεται αρχική επιβίβαση και οριστική αποβίβαση των επιβατών σε τόπο εντός της ελληνικής επικράτειας, το Τ.Ε.Π.Α.Δ.Α.Χ. κατηγορίας “TEPADACH Charter Permission Plus” καταβάλλεται κατ’ αναλογία των ημερών που το πλοίο βρίσκεται στη Χώρα, ενώ εάν λόγω του νέου τόπου παράδοσης και επαναπαράδοσης του πλοίου στην ελληνική επικράτεια απαιτείται η έκδοση Άδειας κατηγορίας “Charter Permission”, τότε το Τ.Ε.Π.Α.Δ.Α.Χ. κατηγορίας “TEPADACH Plus” επιστρέφεται εις ολόκληρον, και καταβάλλονται εκ νέου Τ.Ε.Π.Α.Δ.Α.Χ. κατηγορίας «TEPADACH Charter Permission” και Φ.Π.Α. επί του ναύλου.

 

γ. Οι μεταβολές των περ. (α) και (β) δύναται να επέρχονται συνδυαστικά.

 

 1. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου σε συνδυασμό με τις περ. (α) έως (δ) της παρ. 4 του άρθρου 8 ή σε,τυχόν, λοιπές περιπτώσεις, προκύπτουν ποσά Τ.Ε.Π.Α.Δ.Α.Χ. ή/ και Φ.Π.Α. επί ναύλου προς επιστροφή, εφαρμόζονται οι διαδικασίες που προβλέπονται στην υπό στοιχεία Α.1047/2020 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας (Β’ 979). Αρμόδιος για τις πράξεις της δέσμευσης και της επιστροφής των e – Παραβόλων, είναι ο υπηρεσιακός χρήστης της, κατά περίπτωση, αρμόδιας Λιμενικής Αρχής. Στην περίπτωση κατά την οποία ο δικαιούχος επιστροφής έχει αποκτήσει Α.Φ.Μ., είτε μέσω της διαδικασίας που περιγράφεται στην απόφαση υπό στοιχεία ΠΟΛ 1113/2013, είτε μέσω του ορισμού του φορολογικού αντιπροσώπου και κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου 10 της υπό στοιχεία Α.1047/2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών – Επικρατείας, τα Ατομικά Φύλλα Έκπτωσης (Α.Φ.ΕΚ.) αποστέλλονται στην Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) απόδοσης του Α.Φ.Μ.

 

Άρθρο 13

Συλλογή και χρόνος διατήρησης στοιχείων

 

 1. Από την εφαρμογή δύναται να αντληθούν στοιχεία σχετικά με τις χώρες προέλευσης, το φύλο των επιβαινόντων και τους λιμένες επιβίβασης, μόνο για στατιστικούς σκοπούς. Πληροφορίες της κατάστασης επιβαινόντων που αφορούν στο φύλο, την ιθαγένεια και την ημερομηνία γέννησης χρησιμοποιούνται, μέσω της εφαρμογής, ως ανωνυμοποιημένα μικροδεδομένα για στατιστικούς σκοπούς.

 

2.α. Τα στοιχεία των άρθρων 6 και 7 που καταχωρίζονται στην εφαρμογή, διατηρούνται σε αυτήν για επτά (07) έτη. Στα καταχωρισμένα στοιχεία του άρθρου 7, οι υπηρεσιακοί χρήστες της υποπερ. αγ’ της περ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 3 έχουν πρόσβαση για επτά (07) έτη, ενώ οι υπηρεσιακοί χρήστες των υποπερ. αα’ και αβ’ της περ. (α) και της περ. (β) της παρ. 2 ομοίου άρθρου έχουν πρόσβαση για εξήντα (60) ημέρες. Κατόπιν παρέλευσης των χρονικών διαστημάτων των προηγούμενων εδαφίων, τα στοιχεία διαγράφονται.

 

β. Ο κάτοχος της Άδειας υποχρεούται σε διατήρηση των απαιτούμενων για την έγκρισή της δικαιολογητικών για χρονικό διάστημα επτά (07) ετών.

 

 1. Οποιαδήποτε καταχώριση στην εφαρμογή, δεν αναιρεί την υποχρέωση των χρηστών για την ενημέρωση των φορολογικών και τελωνειακών αρχών και την υποβολή κάθε αναγκαίου στοιχείου, με σκοπό τη χορήγηση ή την οριστικοποίηση φορολογικών απαλλαγών, την επιβολή επιβαρύνσεων, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α’170) και τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’265), καθώς και τη διενέργεια ελέγχων τήρησης της συναφούς φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας.

 

Άρθρο 14

Επεξεργασία και διασφάλιση προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

 

 1. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της εφαρμογής διέπεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679-GDPR του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων/Γ.Κ.Π.Δ.) και τον ν. 4624/2019.

 

 1. Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων κατά την έννοια του άρθρου 4 του Γ.Κ.Π.Δ. για την εφαρμογή, ορίζεται το Υ.ΝΑ.Ν.Π. Υποκείμενα δεδομένων αποτελούν όλα τα πρόσωπα, των οποίων τα δεδομένα καταχωρίζονται στην εφαρμογή.

 

3.α. Το Υ.ΝΑ.Ν.Π. επεξεργάζεται και διατηρεί τα κάτωθι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών:

 

αα. Διεύθυνση IP από την οποία ο χρήστης συνδέεται στην υπηρεσία,

 

αβ. χρονοσήμανση χρήσης υπηρεσίας (time stamp),

 

αγ. στοιχεία συσκευής σύνδεσης (τύπος συσκευής, κατασκευαστής, μοντέλο, λειτουργικό σύστημα), και

 

αδ. διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email). Η πρόσβαση στα δεδομένα και η επεξεργασία τους, επιτρέπεται μόνο με τη χρήση κατάλληλων διαπιστευτηρίων από προσωπικό που λαμβάνει τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις.

 

β. Τηρούνται επικαιροποιημένα αρχεία καταγραφής των ενεργειών που εκτελούνται σε προσωπικά δεδομένα, στα οποία καταγράφονται το όνομα χρήστη, ο χρόνος συμβάντος, καθώς και οι εξής, τουλάχιστον, ενέργειες: (i) εισαγωγή, (ii) πρόσβαση, (iii) εξαγωγή, (iv) τροποποίηση και (v) διαγραφή προσωπικών δεδομένων.

 

γ. O εκτελών την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δεσμεύεται από την τήρηση του απορρήτου και της εμπιστευτικότητας σχετικά με την εκτέλεση των εν λόγω καθηκόντων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

 1. Το Υ.ΝΑ.Ν.Π. δύναται να αναθέτει την εκτέλεση της επεξεργασίας των δεδομένων σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία, εν προκειμένω, δρουν ως εκτελούντες την επεξεργασία. Ο εκτελών την επεξεργασία, υπέχει τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 28 παρ. 3 Γ.Κ.Π.Δ.

 

 1. Η, μέσω της εφαρμογής, επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται: (i) προς εκπλήρωση του σκοπού του άρθρου 1 και (ii) στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων του Υ.ΝΑ.Ν.Π., της Α.Α.Δ.Ε. και του ΥΠ.ΟΙΚ., για την εκπλήρωση των καθηκόντων που εκτελούνται προς το δημόσιο συμφέρον και κατά την άσκηση της δημόσιας εξουσίας που τους έχει ανατεθεί, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. γ και ε και παρ. 3 Γ.Κ.Π.Δ.).

 

 1. Τηρείται η αρχή ελαχιστοποίησης των δεδομένων, δηλαδή η συλλογή και η επεξεργασία μόνο των προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται για την εκπλήρωση του σκοπού της εφαρμογής σύμφωνα με την παρ. 5.

 

 1. Στα προσωπικά δεδομένα των ανωτέρω υποκειμένων επεξεργασίας, δύνανται να έχουν πρόσβαση οι Λιμενικές Αρχές της Χώρας, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υ.ΝΑ.Ν.Π., οι αρμόδιες Διευθύνσεις του Α.Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ., καθώς και οι φορολογικές, τελωνειακές και λοιπές Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. και του ΥΠ.ΟΙΚ., για την αποτελεσματική παρακολούθηση και τον έλεγχο των στοιχείων που υποβάλλονται στην εφαρμογή, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.

 

 1. Το Υ.ΝΑ.Ν.Π. έχει την υποχρέωση να διασφαλίσει πλήρως την ασφάλεια των καταχωρισμένων πληροφοριών και να απαγορεύει την πρόσβαση σε οποιοδήποτε μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, σύμφωνα με τον ν. 4624/2019.

 

 1. Η εξειδίκευση των ρυθμίσεων των παρ. 1 έως 8 και η ενημέρωση των υποκείμενων δεδομένων σχετικά με τα δικαιώματά τους και την άσκηση αυτών, σύμφωνα με τον Γ.Κ.Π.Δ., αναρτώνται στους επίσημους ιστότοπους της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – Ε.Ψ.Π.) και της εφαρμογής.

 

Άρθρο 15

Κυρώσεις

 

Στους παραβάτες των διατάξεων της απόφασης επιβάλλονται οι κυρώσεις των άρθρων 19 και 20 του ν. 4926/2022, ανεξάρτητα από,τυχόν, ποινικές κυρώσεις, και,τυχόν, κυρώσεις που προβλέπονται στην ισχύουσα τελωνειακή και φορολογική νομοθεσία.

 

Άρθρο 16

Έναρξη ισχύος

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της εφαρμογής, η οποία γνωστοποιείται στον επίσημο ιστότοπο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πειραιάς, 21 Οκτωβρίου 2022

 

Οι Υπουργοί

 

Υφυπουργός Οικονομικών ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

 

Επικρατείας ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ