Κ.Υ.Α.  223506 /9.5.2023  (ΦΕΚ Β’ 3078 /9. 5.2023)

Καθορισμός όρων και διαδικασίας χρηματοδότησης των ειδικών δεσμευμένων καταπιστευτικών λογαριασμών και χορήγησης των χρηματοδοτήσεων αναφορικά με την επιδότηση καλλιτεχνών – χειροτεχνών του άρθρου 59 του ν. 4949/2022, όρων σχετικά με τη διαδικασία ανοίγματος και τη λειτουργία των ως άνω λογαριασμών, των όρων, της διαδικασίας και του τρόπου διαπίστωσης της επανέναρξης δραστηριότητας των 3.100 πρώτων φυσικών προσώπων, των λογαριασμών στους οποίους επιστρέφονται και της διαδικασίας επιστροφής των δημιουργούμενων τόκων και επιστρεπτέων ποσών προς το ελληνικό δημόσιο καθώς και κάθε αναγκαίου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή του παρόντος.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 

Έχοντας υπόψη:

 

 1. Το άρθρο 58 του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Γ’ του ν. 4915/2022 «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για θέματα ανθρώπινου δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης των σπουδαστών/ σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την ένταξη στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0′; Εθνική Σύνταξη Ομογενών και άλλες επείγουσες διατάξεις.» (Α’63).

 

 1. Τα άρθρα 58 και 59 του ν. 4949/2022 «Ενσωμάτωση της παρ. 5 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/952 του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 2017 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/1164 όσον αφορά τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων με τρίτες χώρες (L 144), κύρωση της Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Επιχείρησης Καζίνο Ευρέος Φάσματος Ελληνικού Ανώνυμη Εταιρεία, για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης καζίνο (ΕΚΑΖ) ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού – Αγίου Κοσμά, θέσπιση ολοκληρωμένου πλαισίου για την απόδοση βιώσιμης προοπτικής ανάπτυξης και την εκ νέου λειτουργία των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, τροποποιήσεις του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων και του Οργανισμού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 126).

 

 1. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

 

 1. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

 

 1. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

 

 1. Το π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7).

 

 1. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).

 

 1. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

 

 1. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

 

 1. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

 

 1. Την υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

 

 1. Την υπ’αρ. 51875/7.5.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).

 

 1. Την υπ’αρ. 339/18.07.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

 

 1. Την υπ’ αρ. 8071/8.1.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Νικόλαο Γιατρομανωλάκη» (Β’ 35).

 

 1. Την υπ’ αρ. 2021/0159/17.06.2021 πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας (στο εξής το «Σ.Α.Α.»).

 

 1. Την από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (St 10152/21, St 10152/21 ADD 1).

 

 1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (L 57/17).

 

 1. Τον ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 207) και ειδικότερα τα άρθρα 270-281 αυτού, όπως ισχύουν.

 

 1. Τον ν. 4820/2021 «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 130) και ιδίως τα άρθρα 196 και 197 αυτού.

 

 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας «de minimis» (ΕΕ L 352, 24.12.2013,) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

 1. Την κοινή υπουργική απόφαση 35259 για «Σύσταση και Λειτουργία Λογαριασμού για την εθνική χρηματοδότηση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (Β’ 1197).

 

 1. Την κοινή υπουργική απόφαση 134453 «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/ 26. 09.2014 (Β’ 2573).» (Β’ 2857).

 

 1. Την υπ’ αρ. 214630/3.5.2023 (Β’ 2940) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα: Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ), των όρων, της διαδικασίας εφαρμογής, του τρόπου απαλλαγής καθώς και της μείωσης του τέλους επιτηδεύματος καλλιτεχνών και χειροτεχνών σύμφωνα με το άρθρο 58 του ν. 4949/2022 «Ενσωμάτωση της παρ. 5 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/952 του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 2017 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/1164 όσον αφορά τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων με τρίτες χώρες (L 144), κύρωση της Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Επιχείρησης Καζίνο Ευρέως Φάσματος Ελληνικού Ανώνυμη Εταιρεία, για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης καζίνο (ΕΚΑΖ) ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού – Αγίου Κοσμά, θέσπιση ολοκληρωμένου πλαισίου για την απόδοση βιώσιμης προοπτικής ανάπτυξης και την εκ νέου λειτουργία των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, τροποποιήσεις του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων και του Οργανισμού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 126).

 

 1. Την υπό στοιχεία 2/32828/ΔΛΤΠ-Α’/6.4.2023 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών του Ελληνικού Δημοσίου στην ΤτΕ, υπό την ομάδα 2342» (Β’ 2346).

 

 1. Τις υπό στοιχεία ΓΝ100/2022, ΓΝ018/2023 και ΓΝ051/2023 γνωμοδοτήσεις της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων

 

 1. Την υπό στοιχεία οικ. 59888 ΕΞ 2023/12.4.2023 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

 

 1. Την υπ’ αρ. 217587/5.5.2023 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

 1. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προ-καλείται δαπάνη για το τρέχον οικονομικό έτος, η οποία είναι απροσδιόριστη, καθώς εξαρτάται από το πλήθος των δυνητικών δικαιούχων της δράσης και σε καμία περίπτωση δεν θα ξεπερνά το ποσό των 15.5 εκ. ευρώ, το οποίο θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΤΑ 051), του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομικών,

 

αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Ορισμοί

 

Για τις ανάγκες της παρούσας, εφαρμόζονται οι κάτωθι ορισμοί:

 

α) Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ): το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα υπό το url https://gobeyondpayments.gov.gr/ μέσω του οποίου διενεργείται κατά τα ορισθέντα κατωτέρω η διαδικασία ανοίγματος ειδικού δεσμευμένου καταπιστευτικού λογαριασμού σε πιστωτικό ίδρυμα και η διαδικασία αποδέσμευσης των εκάστοτε ποσών για κάθε δικαιούχο.

 

β) Δικαιούχοι χρηματοδότησης: τα φυσικά πρόσωπα τα οποία ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 59 του ν. 4949/2022 (Α’ 126), ήτοι τα φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στην περ. α) της παρ. 10 του άρθρου 31 ν. 3986/2011 (Α’ 152), υπό την προϋπόθεση ότι ανήκουν στα κατά χρονική προτεραιότητα πρώτα τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) φυσικά πρόσωπα που θα υποβάλλουν αίτηση έναρξης δραστηριότητας στο φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 2 της παρούσας.

 

γ) Ειδικός δεσμευμένος καταπιστευτικός λογαριασμός: ο λογαριασμός του άρθρου 58 του ν. 4915/2022 (Α’ 63) τον οποίο οι δικαιούχοι οφείλουν να ανοίξουν σε λογαριασμό που ήδη τηρούν σε πιστωτικό ίδρυμα, προκειμένου να τους καταβληθεί η χρηματοδότηση του άρθρου 59 του ν. 4949/2022 (Α’ 126). Το κόστος ανοίγματος των δεσμευμένων λογαριασμών βαρύνει τους δικαιούχους.

 

δ) Ποσό εγκεκριμένης επιδότησης: το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ.

 

ε) Ποσό επιδότησης: το ποσό που δικαιούνται οι δικαιούχοι χρηματοδότησης και το οποίο ισούται με ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) επί του ετήσιου κύκλου εργασιών το οποίο πρόκειται να δηλώσουν, για τα φορολογικά έτη 2022, 2023 και 2024 και μέχρι του ποσού των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ συνολικά.

 

στ) Απόφαση έγκρισης της χρηματοδότησης: η επανέναρξη της δραστηριότητάς εκάστου δικαιούχου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 4949/2022.

 

ζ) Ενιαία επιχείρηση: Στην «ενιαία επιχείρηση» για τους σκοπούς του Κανονισμού 1407/2013 περιλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους:

 

α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης·

 

β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης·

 

γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού αυτής της τελευταίας·

 

δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.

 

Οι επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) του πρώτου εδαφίου με μία ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις θεωρούνται, επίσης ενιαία επιχείρηση.

 

Άρθρο 2

Διαδικασία προσδιορισμού και ενημέρωσης δικαιούχων

 

 1. Αρμόδια για τη διαδικασία προσδιορισμού των δικαιούχων χρηματοδότησης είναι η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (στο εξής «ΑΑΔΕ»), σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Καν (ΕΕ) 1407/2013, ως ισχύει.

 

 1. Κριτήριο για τον καθορισμό των κατά χρονική προτεραιότητα πρώτων τριών χιλιάδων εκατό (3.100) δικαιούχων χρηματοδότησης είναι η ημεροχρονολογία επανέναρξης δραστηριότητας έως την 30ή.6.2023, κατά τα οριζόμενα στην 214630/3.5.2023 (Β’ 2940). Σε περίπτωση κατά την οποία συμπίπτει στην ίδια ημεροχρονολογία το γεγονός της έναρξης περισσότερων δυνητικών δικαιούχων, για την κρίση περί χρονικής προτεραιότητας, λαμβάνεται υπόψη η ημεροχρονολογία υποβολής της αίτησης εκάστου. Για τη διαπίστωση του γεγονότος αυτού, η ΑΑΔΕ αιτείται στοιχεία από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. στις οποίες υποβλήθηκαν οι κρίσιμες αιτήσεις, άλλως λαμβάνει υπόψη την ημεροχρονολογία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος.

 

 1. H ΑΑΔΕ:

 

[i] [α] με το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλει στους περιλαμβανόμενους στον «αρχικό κατάλογο δυνητικών δικαιούχων απαλλαγής» έτους 2022 της παρ. 2 του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 214630/3.5.2023 (Β’ 2940) κοινής υπουργικής απόφασης ενημερώνει επίσης τους εν λόγω δυνητικούς δικαιούχους επιπλέον ώστε: [αα] να προβούν στο άνοιγμα ειδικού δεσμευμένου καταπιστευτικού λογαριασμού σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 4 της παρούσας, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, η οποία ορίζεται ρητά στο ενημερωτικό μήνυμα, και [αβ] να υποβάλλουν φορολογική δήλωση οικονομικού έτους 2022 μέχρι 18.6.2023, -και σε κάθε περίπτωση αφού προηγουμένως έχουν υποβάλει την υπεύθυνη δήλωση της περ. [α] της παρ. 2 του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 214630/3.5.2023 (Β’ 2940) κοινής υπουργικής απόφασης- προκειμένου να ολοκληρωθούν μέχρι 30.6.2023 οι διαδικασίες των άρθρων 5 και 6 της παρούσας (πίστωσης του καταπιστευτικού τους λογαριασμού με το ποσό των 5.000 ευρώ και αποδέσμευσης του ποσού που αντιστοιχεί στην επιδότηση έτους 2022), άλλως ενημερώνονται ότι αν δεν προβούν στο άνοιγμα καταπιστευτικού λογαριασμού εντός της ως άνω προθεσμίας, οι διαδικασίες πίστωσης και αποδέσμευσης ποσού των άρθρων 5 και 6 της παρούσας θα λάβουν χώρα κατά την διαδικασία και το χρονικό διάστημα που ορίζονται στην περ. [ii] της παρούσας παραγράφου, την παρ. 7 του παρόντος άρθρου και την παρ. 2 του άρθρου 6, ενώ ενημερώνονται περαιτέρω ότι αν δεν προβούν στην υποβολή φορολογικής δήλωσης οικονομικού έτους 2022 εντός της ως άνω προθεσμίας, η διαδικασία αποδέσμευσης ποσού επιδότησης του άρθρου 6 της παρούσας θα λάβει χώρα κατά την διαδικασία και το χρονικό διάστημα που ορίζονται στην περ. [ii] της παρούσας παραγράφου και την παρ. 2 του άρθρου 6.

 

[β] μεριμνά για την καταχώριση του ως άνω καταλόγου στο ΟΠΣ και

 

[γ] ενημερώνει την ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών για την τεθείσα στο υπό [αα] προθεσμία ανοίγματος λογαριασμού.

 

και

 

[ii] εντός τριάντα (30) ημερών μετά την παρέλευση της προθεσμίας της 30ής.7.2023, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 214630/3.5.2023 (Β’ 2940) κοινής υπουργικής απόφασης: [α] καταρτίζει τον «αρχικό κατάλογο δυνητικών δικαιούχων», στον οποίο περιλαμβάνονται οι πρώτοι 3.100 δυνητικοί δικαιούχοι σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος άρθρου με ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΦΜ, ημερομηνία επανέναρξης δραστηριότητας και ενημερώνει μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος τους περιλαμβανόμενους στον κατάλογο αυτόν, ώστε να προβούν στο άνοιγμα ειδικού δεσμευμένου καταπιστευτικού λογαριασμού, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 4 της παρούσας, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, η οποία ορίζεται ρητά στο ενημερωτικό μήνυμα. Στον ως άνω «αρχικό κατάλογο δυνητικών δικαιούχων» του προηγούμενου εδαφίου δεν περιλαμβάνονται οι δυνητικοί δικαιούχοι για τους οποίους ακολουθήθηκε η διαδικασία της περ. [i] και ολοκληρώθηκε γι’ αυτούς η διαδικασία του άρθρου 5 της παρούσας, δηλαδή δεν περιλαμβάνονται όσοι προέβησαν σε άνοιγμα ειδικού καταπιστευτικού λογαριασμού και πιστώθηκε σε αυτούς το ποσό της εγκεκριμένης επιδότησης ποσού 5.000 ευρώ.

 

[β] μεριμνά για την καταχώριση του αρχικού καταλόγου στο ΟΠΣ και

 

[γ] ενημερώνει την ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών για την τεθείσα στο υπό [α] προθεσμία ανοίγματος λογαριασμού.

 

Η ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών μεριμνά προκειμένου να μην επιτρέπεται το άνοιγμα λογαριασμού στο ΟΠΣ μετά την παρέλευση των προθεσμιών που τίθενται στους δυνητικούς δικαιούχους από την ΑΑΔΕ.

 

 1. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει – σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης – βάσει του Καν. 1407/2013 ή άλλων κανονισμών για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη και κατά το τρέχον οικονομικό έτος (άρθρου 6 παρ. 1 του Καν. 1407/2013). Ως υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου λογίζεται η υπεύθυνη δήλωση της παρ. 2 του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 214630/3.5.2023 (Β’ 2940) κοινής υπουργικής απόφασης. Η διαδικασία της παρούσας παραγράφου (υποβολή υπεύθυνης δήλωσης) επαναλαμβάνεται για τα έτη 2024 και 2025, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 214630/3.5.2023 (Β’ 2940) κοινής υπουργικής απόφασης.

 

 1. Σε περίπτωση άσκησης μικτής δραστηριότητας, ήτοι και δραστηριότητας μη επιλέξιμης στον Κανονισμό 1407/2013 (αρ. 1), οι δικαιούχοι οφείλουν να τηρούν χωριστούς λογαριασμούς.

 

 1. Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων η ενίσχυση δεν μετακυλίεται εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς.

 

 1. Η ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών, μετά την παρέλευση των προθεσμιών της παρ. 3 του παρόντος, που έχουν τεθεί στους δικαιούχους για το άνοιγμα ειδικών καταπιστευτικών λογαριασμών, εξάγει από το ΟΠΣ τον οριστικό κατάλογο των δικαιούχων, οι οποίοι προέβησαν σε άνοιγμα λογαριασμού, προκειμένου να ακολουθήσει η διαδικασία πίστωσης των λογαριασμών σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας. Ο οριστικός κατάλογος δικαιούχων περιλαμβάνει ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΦΜ και ΙΒΑΝ του δεσμευμένου καταπιστευτικού λογαριασμού και το ποσό της εγκεκριμένης επιδότησης των 5.000 ευρώ. Η ηλεκτρονική μορφή του οριστικού καταλόγου δικαιούχων είναι επεξεργάσιμη από την εταιρία «Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ ΑΕ) προς την οποία και διαβιβάζεται, στο πλαίσιο της διαδικασίας του άρθρου 5 της παρούσας.

 

Άρθρο 3

Έλεγχος σώρευσης

 

 1. Οι δικαιούχοι λαμβάνουν την ενίσχυση με τη μορφή επιδότησης δυνάμει του Κανονισμού de minimis 1407/2013 ως ισχύει και το συνολικό ποσό ενίσχυσης δυνάμει του παρόντος, συνυπολογιζόμενων των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει κατά το εκάστοτε έτος της ενίσχυσης και τα προηγούμενα δύο έτη από οποιοδήποτε πρόγραμμα, ελέγχεται σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης και δεν δύναται να υπερβεί το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ.

 

 1. Επιπλέον του αναφερόμενου στο προηγούμενο άρθρο ελέγχου διενεργείται έλεγχος της σώρευσης, και στο Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης ενισχύσεων ήσσονος σημασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) πριν από κάθε κατάρτιση της κατάστασης δικαιούχων αποδέσμευσης ποσών της παρ. 2 του άρθρου 6, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία 59886/ΕΥΚΕ913/11.6.2020 (Β’ 2417) κοινή υπουργική απόφαση και σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στην εγκύκλιο 121114/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6Σ5Ρ46ΜΤΛΡ-2Σ2).

 

Άρθρο 4

Διαδικασία ανοίγματος ειδικού δεσμευμένου καταπιστευτικού λογαριασμού

 

Οι δικαιούχοι χρηματοδότησης εισέρχονται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, κατόπιν αυθεντικοποίησης μέσω Taxisnet, και υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα χρηματοδότησης, στο πλαίσιο της οποίας ζητούνται τα ακόλουθα:

 

α) Επιλογή του πιστωτικού ιδρύματος για τη δημιουργία/διαχείριση του ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού, ανά ενάριθμο έργου της Συλλογικής Απόφασης έργων του Ταμείου Ανάκαμψης («ΣΑΤΑ») όπου είναι ενταγμένη η δράση,

 

β) δήλωση τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) που ήδη τηρεί ο εκάστοτε δικαιούχος χρηματοδότησης στο πιστωτικό ίδρυμα της επιλογής του, για την διαχείριση πληρωμών,

 

γ) δήλωση, με την οποία ο εκάστοτε δικαιούχος χρηματοδότησης βεβαιώνει αποδοχή με ηλεκτρονικό τρόπο κατά την είσοδο του στην πλατφόρμα, η οποία και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα κάτωθι:

 

 1. Ότι έχει ενημερωθεί για τους όρους του προγράμματος χρηματοδότησης του άρθρου 58 του ν. 4915/2022 (Α’ 63), όπως αυτό εξειδικεύεται στο άρθρο 59 του ν. 4949/2022 (Α’ 126), καθώς και για την κείμενη νομοθεσία αναφορικά με την επιστροφή αδιάθετων ποσών στις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος, καθώς και των τυχόν δημιουργούμενων, από την παραμονή των πιστώσεων στον άνω ειδικό δεσμευμένο λογαριασμό, τόκων στο Ελληνικό Δημόσιο, χωρίς τη συγκατάθεση του δικαιούχου/ωφελούμενου καθώς και για την ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών του Ελληνικού Δημοσίου αναφορικά με τα στοιχεία του ειδικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ, δικαιούχος), την κίνηση του ανωτέρω ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού, την ύπαρξη τυχόν υπολοίπων καθώς και τυχόν κινήσεις και εκταμιεύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από αυτόν,

 

 1. έχει λάβει γνώση των δηλώσεων και αποποίησης ευθυνών του πιστωτικού ιδρύματος έναντι του δικαιούχου/ πελάτη η οποία θα πρέπει να υποβάλλεται ταυτόχρονα με το αίτημα ανοίγματος του λογαριασμού,

 

Άρθρο 5

Χρηματοδότηση έργου – Πίστωση λογαριασμού με το εγκεκριμένο ανά δικαιούχο ποσό των 5.000 ευρώ

 

 1. Το έργο/δράση εντάσσεται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Οικονομικών σε Συλλογική Απόφαση (ΣΑΤΑ) και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

 

 1. Η χρηματοδότηση του έργου/δράσης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) γίνεται με έκδοση απόφασης χρηματοδότησης της ΣΑΤΑ και του έργου (ΠΙΚΕ) από το Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων μέσω του epde.

 

 1. Η πίστωση των λογαριασμών υλοποιείται από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Οικονομικών, επί τη βάσει του εκάστοτε οριστικού καταλόγου δικαιούχων της παρ. 7 του άρθρου 2.

 

 1. Η ανωτέρω πίστωση των λογαριασμών υλοποιείται, ως εξής:

 

Η ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών, ως υπόλογος διαχειριστής βάσει του εκάστοτε οριστικού καταλόγου της παρ. 7 του άρθρου 2, μεταφέρει το συνολικό ποσό από το λογαριασμό του έργου της οικείας ΣΑΤΑ, με ηλεκτρονική πληρωμή (eps) σε ενδιάμεσο λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου στην Τράπεζα της Ελλάδος με ΙΒΑΝ GR52 0100 0230 0000 0242 4222 890 με τίτλο «Πληρωμές ΠΔΕ Υπ. Οικονομικών μέσω ΔΙΑΣ ΑΕ ».

 

Στη συνέχεια με χρέωση του ενδιάμεσου λογαριασμού μεταφέρονται τα ποσά μέσω της ΔΙΑΣ ΑΕ προς του αναλυτικούς τραπεζικούς ειδικούς δεσμευμένους λογαριασμούς (ΕΔΛ) των δικαιούχων.

 

Αναλυτικότερα:

 

α) Η ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών άμεσα μετά την εξαγωγή από το ΟΠΣ του εκάστοτε οριστικού καταλόγου της παρ. 7 του άρθρου 2 μεταφέρει ως υπόλογος διαχειριστής με ηλεκτρονική εντολή πληρωμής (eps) το συνολικό ποσό του έργου (ΣΠΕ), ήτοι το ποσό που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του αριθμού των οριστικών δικαιούχων (ΟΔ) επί το ποσό της εγκεκριμένης επιδότησης ύψους 5.000,00 ευρώ (ΣΠΕ=ΟΔ x 5.000,00 €), από τον λογαριασμό του έργου που είναι ενταγμένο στην ΣΑΤΑ 051 στον ενδιάμεσο λογαριασμό με κωδικό IBAN GR52 0100 0230 0000 0242 4222 890 και τίτλο «Πληρωμές ΠΔΕ Υπ. Οικονομικών μέσω ΔΙΑΣ ΑΕ» που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με ηλεκτρονική εντολή μεταφοράς (eps).

 

β) Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ύστερα από αίτημα της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών, εκδίδει ειδική εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση του λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου Νο 200 «Ελληνικό Δημόσιο – Συγκέντρωση Εισπράξεων -Πληρωμών» και την πίστωση του ανωτέρω ενδιάμεσου λογαριασμού με το ποσό που αφορά το συνολικό ανά συναλλαγή κόστος προς τρίτους (ΔΙΑΣ ΑΕ), σύμφωνα με την υπ’ αρ. 109/12.3.2019 πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Η Τράπεζα της Ελλάδος εξουσιοδοτείται για την κάλυψη του ανά συναλλαγή κόστους προς τρίτους.

 

γ) Κατόπιν της έγκρισης της Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η οποία παρέχεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, κατόπιν σχετικού αιτήματος της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών, χρεώνεται ο ανωτέρω ενδιάμεσος λογαριασμός προκειμένου να διοδευθούν οι επιμέρους πληρωμές, με τη μεσολάβηση της ΔΙΑΣ ΑΕ, προς τους ειδικούς δεσμευμένους καταπιστευτικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Τυχόν υπόλοιπα στο λογαριασμό μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής, μεταφέρονται, κατόπιν σχετικού αιτήματος της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών, με εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος από τη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, στον λογαριασμό ιδίων εσόδων ΠΔΕ υπ’ αριθμόν Νο 3100100000231000 με ΙΒΑΝ GR8501000233100100000231000 και τίτλο «ΠΔΕ ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΥΠΟΛ. ΠΑΡΕΛΘ. ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ στην Τράπεζα της Ελλάδος».

 

δ) Η ΓΔΟΥ του ΥΠΟΙΚ αποστέλλει τον εκάστοτε οριστικό κατάλογο δικαιούχων με ασφαλή τρόπο προς τη ΔΙΑΣ ΑΕ. Η ΔΙΑΣ μεταφέρει τα ποσά από τον ενδιάμεσο λογαριασμό σε πίστωση των ειδικών δεσμευμένων καταπιστευτικών λογαριασμών του άρθρου 4 των δικαιούχων, στη βάση του ανωτέρω οριστικού καταλόγου δικαιούχων του πρώτου εδαφίου της παρούσας περίπτωσης.

 

ε) Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν στον λογαριασμό ιδίων εσόδων ΠΔΕ υπ’ αρ. Νο 3100100000231000 με ΙΒΑΝ GR8501000233100100000231000 και τίτλο «ΠΔΕ ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΥΠΟΛ. ΠΑΡΕΛΘ. ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ στην Τράπεζα της Ελλάδος». Για τις αποτυχούσες πληρωμές, η ΓΔΟΥ του ΥΠΟΙΚ μεριμνά για τις αναγκαίες ενέργειες, προκειμένου να διενεργηθεί δεύτερος κύκλος πληρωμών, ακολουθώντας εκ νέου τα βήματα της παραπάνω διαδικασίας (δημιουργία νέας κατάστασης από ΓΔΟΥ ΥΠΟΙΚ, μεταφορά ποσού στον ενδιάμεσο λογαριασμό και πληρωμή ποσών μέσω ΔΙΑΣ). Ο δεύτερος κύκλος πληρωμής για τις αποτυχούσες πληρωμές είναι τελικός και πραγματοποιείται εντός του εκάστοτε τρέχοντος έτους.

 

στ) Τα υπόλοιπα του λογαριασμού ιδίων εσόδων ΠΔΕ υπ’ αριθμόν Νο 3100100000231000 με ΙΒΑΝ GR8501000233100100000231000 και τίτλο «ΠΔΕ ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΥΠΟΛ.ΠΑΡΕΛΘ.ΟΙΚΟΝ.ΕΤΩΝ μεταφέρονται, όπως προβλέπεται στην υπ’ αρ. 4118/2007 κοινή υπουργική απόφαση, από την Τράπεζα της Ελλάδος στον λογαριασμό 200 «Ε.Δ. – Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών» με ΙΒΑΝ GR30 0100 0230 0000 0000 0002 002, που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Το σύνολο των μεταφερόμενων ποσών εισάγεται στον προϋπολογισμό ως έσοδο με μέριμνα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

 

ζ) Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία πραγματοποιείται με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών με τα εξής δικαιολογητικά:

 

 1. Συλλογική Απόφαση (ΣΑΤΑ) του ΥΠΑΝΕΠ για την ένταξη του έργου στο ΠΔΕ.

 

 1. Απόφαση του ΥΠΑΝΕΠ χρηματοδότησης της ΣΑΤΑ αναπόσπαστο τμήμα της οποίας είναι η κατανομή στο έργο (ΠΙΚΕ).

 

iii. Εντολή πληρωμής του ΥΠΟΙΚ.

 

 1. Αποδεικτικό της ηλεκτρονικής πληρωμής (eps) για την μεταφορά του ποσού από το λογαριασμό του έργου ΠΔΕ στον ενδιάμεσο λογαριασμό που τηρείται για το έργο στην Τράπεζα της Ελλάδος.

 

 1. Η μεταφορά των πιστώσεων στον ενδιάμεσο λογαριασμό και στη συνέχεια στους Ειδικούς Δεσμευμένους λογαριασμούς των δικαιούχων αποτελεί άμεση πληρωμή για το ΠΔΕ.

 

Άρθρο 6

Διαδικασία υπολογισμού χρηματοδότησης και αποδέσμευσης ποσών

 

 1. Κατόπιν ολοκλήρωσης των διαδικασιών των άρθρων 2, 3, 4 και 5 της παρούσας, η ΑΑΔΕ προβαίνει περιοδικά στον υπολογισμό του ποσού χρηματοδότησης που δικαιούται έκαστος δικαιούχος, που περιλαμβάνεται στον εκάστοτε οριστικό κατάλογο δικαιούχων της παρ. 7 του άρθρου 2, τον οποίο η ΑΑΔΕ λαμβάνει από την ΓΔΟΥ ΥΠΟΙΚ. Το ανωτέρω ποσό χρηματοδότησης υπολογίζεται με βάση τον κύκλο εργασιών που προκύπτει από την δήλωση φορολογίας εισοδήματος εκάστου των ετών 2022, 2023 και 2024 σε ποσοστό 30% αυτού και με ανώτατο όριο τις 5.000,00 ευρώ, και ακολουθεί η διαδικασία αποδέσμευσής του, όπως περιγράφεται στις επόμενες παραγράφους, και με την επιφύλαξη του ελέγχου σώρευσης του άρθρου 3, λαμβάνοντας υπόψη τις περιοδικά υποβαλλόμενες από τους δικαιούχους υπεύθυνες δηλώσεις σώρευσης. Σε περίπτωση κατά την οποία, η ΑΑΔΕ διαπιστώσει ότι κάποιος από τους περιλαμβανόμενους στον εκάστοτε οριστικό κατάλογο δικαιούχων της παρ. 7 του άρθρου 2, που λαμβάνει από την ΓΔΟΥ του ΥΠΟΙΚ, δεν έχει προβεί σε υποβολή υπεύθυνης δήλωσης για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας για το οικείο έτος, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 214630/3.5.2023 (Β’ 2940) κοινής υπουργικής απόφασης, η ΑΑΔΕ δεν προβαίνει σε υπολογισμό ποσού χρηματοδότησης για τον εν λόγω δικαιούχο και δεν ακολουθεί γι’ αυτόν διαδικασία αποδέσμευσης.

 

 1. Μέχρι τις 23.6.2023 αναφορικά με τις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος έτους 2022, που θα υποβληθούν έως 18.6.2023, μέχρι τις 31.1.2024 αναφορικά με τις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος έτους 2022, που θα υποβληθούν έως 31.12.2023, μέχρι τις 31.1.2025 αναφορικά με τις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος έτους 2023, που θα υποβληθούν έως 31.12.2024 και μέχρι τις 31.1.2026 αναφορικά με τις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος έτους 2024, που θα υποβληθούν έως 31.12.2025, η ΑΑΔΕ: [α] καταρτίζει «αρχική κατάσταση δικαιούχων αποδέσμευσης ποσών» σε ηλεκτρονική μορφή, η οποία αποτελείται από τον οριστικό κατάλογο δικαιούχων, τον οποίο η ΑΑΔΕ παρέλαβε από την ΓΔΟΥ (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Φ.Μ., IBAN δεσμευμένου καταπιστευτικού λογαριασμού), στον οποίο η ΑΑΔΕ προσθέτει το ποσό αποδέσμευσης για το οικείο έτος, όπως έχει υπολογιστεί σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

 

Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής είναι επεξεργάσιμη από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα.

 

Ειδικά για την «αρχική κατάσταση δικαιούχων αποδέσμευσης ποσών» που θα καταρτίσει η ΑΑΔΕ μέχρι τις 31.1.2024 αναφορικά με τις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος έτους 2022, που θα υποβληθούν έως 31.12.2023, δεν περιλαμβάνει στην κατάσταση αυτή τους δικαιούχους για τους οποίους ακολουθήθηκε η διαδικασία της περ. [i] της παρ. 3 του άρθρου 2 της παρούσας και οι οποίοι είχαν υποβάλει φορολογική δήλωση έτους 2022 έως τις 18.6.2023.

 

[β] διενεργεί έλεγχο σώρευσης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 της παρούσας στην «αρχική κατάσταση δικαιούχων αποδέσμευσης ποσών» και κατόπιν του ελέγχου αυτού καταρτίζει την «τελική κατάσταση δικαιούχων αποδέσμευσης ποσών» την οποία αποστέλλει με διαβιβαστικό έγγραφο προς την ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών.

 

 1. Η ΓΔΟΥ του ΥΠΟΙΚ αφού παραλάβει από την ΑΑΔΕ την «τελική κατάσταση δικαιούχων αποδέσμευσης ποσών», εγκρίνει την αποδέσμευση των ποσών για έκαστο των δικαιούχων της τελικής κατάστασης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 4915/2022 από τους ειδικούς δεσμευμένους καταπιστευτικούς λογαριασμούς τους. Η ως άνω αποδέσμευση εκτελείται μέσω του ΟΠΣ, μέσω του οποίου λαμβάνει χώρα και η κοινοποίηση αυτής στα οικεία πιστωτικά ιδρύματα.

 

Κατόπιν της εκτέλεσης της αποδέσμευσης της παρούσας παραγράφου, η ΓΔΟΥ του ΥΠΟΙΚ εξάγει από το ΟΠΣ κατάσταση τελικώς επιδοτηθέντων, για τους οποίους έλαβε χώρα η αποδέσμευση ποσών, στην οποία περιλαμβάνεται το ποσό που τελικά αποδεσμεύθηκε, προκειμένου να προβεί στην καταχώριση του άρθρου 9.

 

 1. Οι υποκείμενοι στο καθεστώς του άρθρου 59 του ν. 4949/2022 (Α’ 126), σε περίπτωση μεταγενέστερης της εκκαθάρισης του άρθρου 8 της παρούσας/αποδέσμευσης, τροποποίησης των φορολογικών τους δηλώσεων ετών 2022, 2023 και 2024, από την οποία προκύπτει ως κύκλος εργασιών ποσό μεγαλύτερο του ποσού της αρχικής δήλωσης, επί τη βάσει της οποίας εκκαθαρίστηκε η ενίσχυση, δεν δικαιούνται να αναζητήσουν τα επιπλέον ποσά ενίσχυσης. Σε περίπτωση τροποποίησης των φορολογικών τους δηλώσεων φορολογικών ετών 2022, 2023 και 2024, κατά τρόπον ώστε ο δηλωμένος κύκλος εργασιών επί τη βάσει του οποίου αποδεσμεύθηκε ο ειδικός καταπιστευματικός λογαριασμός/εκκαθαρίστηκε η ενίσχυση, μειώνεται, προσδιορίζεται το ποσό το οποίο καταβλήθηκε ως υπερβάλλον και βεβαιώνεται ως οφειλή, κατόπιν κοινοποίησης από την ΑΑΔΕ προς τη ΓΔΟΥ του ΥΠΟΙΚ των νέων στοιχείων κατόπιν τροποποίησης των δηλώσεων και ακολουθούν πράξεις της ΓΔΟΥ της ΥΠΟΙΚ για έκδοση νόμιμου τίτλου προς είσπραξη της οφειλής.

 

Άρθρο 7

Διαδικασία παρακολούθησης των ειδικών δεσμευμένων καταπιστευτικών λογαριασμών

 

Προς το σκοπό της ορθής παρακολούθησης της υλοποίησης του προγράμματος χρηματοδότησης, η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και η Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων λαμβάνει μηνιαία ενημέρωση από το εκάστοτε πιστωτικό ίδρυμα αναφορικά με τις κινήσεις του λογαριασμού, τυχόν τόκους που έχουν δημιουργηθεί καθώς και τυχόν υπόλοιπά του.

 

Άρθρο 8

Διαδικασία επιστροφής ποσών και τόκων στο Ελληνικό Δημόσιο

 

 1. Τυχόν αδιάθετα ποσά στους ειδικούς δεσμευμένους καταπιστευτικούς λογαριασμούς πέραν της 31ης.3.2026 επιστρέφονται στο Ελληνικό Δημόσιο με εντολή της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών στον λογαριασμό ιδίων εσόδων ΠΔΕ υπ’ αρ. Νο 2342241551 με IBAN GR49 0100 0230 0000 0234 2241 551 και τίτλο «ΠΔΕ

 

– Αδιάθετα υπόλοιπα ειδικών καταπιστευτικών λογαριασμών του ΤΑΑ» στην Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 58 του ν. 4915/2022 και την υπό στοιχεία οικ.2/32828/ΔΛΤΠ-Α’/23 (Β’2346) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

 

 1. Το Ελληνικό Δημόσιο μπορεί να ζητήσει, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών ως φορέα χρηματοδότησης προς το πιστωτικό ίδρυμα, την επιστροφή του συνόλου ή μέρους των ποσών που τηρούνται στους εν λόγω λογαριασμούς, χωρίς τη συναίνεση του δικαιούχου, είτε με κοινή απόφαση του κατά περίπτωση υπουργείου χρηματοδότησης (Υπουργείο Οικονομικών) και του αρμόδιου για την Ειδική Υπηρεσία Ταμείου Ανάκαμψης Υπουργού, είτε με τη λήξη του Προγράμματος/ Έργου. Οι λογαριασμοί του άρθρου 4 κλείνουν με αίτημα του Υπουργείου Οικονομικών ως φορέα χρηματοδότησης προς το πιστωτικό ίδρυμα.

 

 1. Τυχόν τόκοι που θα δημιουργηθούν από την παραμονή των ποσών αυτών στους δεσμευμένους λογαριασμούς ειδικού σκοπού, επιστρέφονται εντός εξαμήνου από την λογιστικοποίησή τους στον λογαριασμό ιδίων εσόδων ΠΔΕ υπ’ αριθμόν Νο 2342241567 με IBAN GR05 0100 0230 0000 0234 2241 567 και τίτλο «ΠΔΕ

 

– Είσπραξη τόκων ειδικών καταπιστευτικών λογαριασμών του ΤΑΑ» (οικ.2/32828/ΔΛΤΠ-Α’06-04-2023 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών) στην Τράπεζα της Ελλάδος.

 

 1. Τα υπόλοιπα των ως άνω λογαριασμών μεταφέρονται από την Τράπεζα της Ελλάδος στον λογαριασμό 200 «Ε.Δ. – Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών» με ΙΒΑΝ GR30 0100 0230 0000 0000 0002 002 που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με εντολή της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. (παρ. 3 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία οικ.2/32828/ΔΛΤΠ-Α’/6.4.2023 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών). Το σύνολο των μεταφερόμενων ποσών εισάγεται στον προϋπολογισμό ως έσοδο με μέριμνα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

 

 1. Οι τυχόν τόκοι που θα δημιουργηθούν από την παραμονή των ποσών αυτών στους ειδικούς δεσμευμένους λογαριασμούς δεν αποτελούν φορολογητέο εισόδημα του δικαιούχου και εξαιρούνται της παρακράτησης φόρου των άρθρων 61, 62 και 64 του του ν. 4172/2013 (Α’ 167) «Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος».

 

Άρθρο 9

Καταχώριση ενισχύσεων στο ΠΣΣΕΗΣ

 

H ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών καταχωρεί την εκάστοτε κατάσταση τελικώς επιδοτηθέντων για τους οποίους έλαβε χώρα η αποδέσμευση ποσών της περ. δ’ της παρ. 3 του άρθρου 6 της παρούσας στο Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (ΠΣΣΕΗΣ), βάσει της κοινής υπουργικής απόφασης 59886/ΕΥΚΕ913/11.6.2020 (Β’ 2417) και σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στην εγκύκλιο 121114/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6Σ5Ρ46ΜΤΛΡ-2Σ2), όπως κάθε φορά επικαιροποιείται (βλ. www.sorefsis.gr). Σε περίπτωση που διαπιστωθεί υπέρβαση του σχετικού ανωτάτου ποσού ενίσχυσης ήσσονος σημασίας που δύναται να χορηγηθεί σε έναν δικαιούχο, το σύνολο του ποσού που αποδεσμεύτηκε είναι άμεσα απαιτητό, εντόκως από την ημερομηνία τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου, με το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με την Ανακοίνωσή της σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης, εφαρμοζόμενου κατά τα λοιπά του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022) (Α’ 190).

 

Άρθρο 10

Τελική Διάταξη

 

Οι προκαταβολές και ενδιάμεσες πληρωμές των δικαιούχων δεν κατάσχονται και οι ανωτέρω ειδικοί δεσμευμένου καταπιστευτικοί λογαριασμοί του άρθρου 4 είναι ακατάσχετοι έναντι όλων των δανειστών τους, για χρέη και οφειλές τους από κάθε αιτία. Σε περίπτωση αναγκαστικής διάσωσης μέσω χρηματοδότησης, το Ελληνικό Δημόσιο ικανοποιείται προνομιακά έναντι των λοιπών δανειστών. Οι προκαταβολές και οι ενδιάμεσες πληρωμές των δικαιούχων δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση, δεν συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές του δικαιούχου της επιδότησης προς το Ελληνικό Δημόσιο ή ασφαλιστικά ταμεία και δεν δύνανται να αποτελούν αντικείμενο εκχώρησης ή οποιασδήποτε διάθεσης εκ μέρους των δικαιούχων.

 

Άρθρο 11

Λοιπές Διατάξεις

 

Το Υπουργείο Οικονομικών καθίσταται χορηγούσα αρχή της ενίσχυσης και φορέας υλοποίησης του Έργου με Κωδικό 16715 που περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας κατά το μέρος των ενεργειών που αναφέρονται στην παρούσα.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 9 Μαΐου 2023

 

Οι Υπουργοί