Κ.Υ.Α 210053/2023  (ΦΕΚ B’ 2905/02.05.2023)

Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) και των κωδικών ειδικότητας, στους οποίους εμπίπτουν οι δραστηριότητες του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα σύμφωνα με τις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 107, των ΚΑΔ και των κωδικών ειδικότητας στους οποίους εμπίπτουν οι υποστηρικτικές δραστηριότητες του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα σύμφωνα με τις παρ. 4, 5 και 6 του άρθρου 107, του ν. 5039/2023 «Μέτρα στήριξης των συγγενών των θυμάτων και των πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023, συνταξιοδοτική διάταξη, ρυθμίσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας των συγκοινωνιών, διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης, παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό της τουριστικής νομοθεσίας και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 83).

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 

Έχοντας υπόψη:

 

 1. Τα άρθρα 107 και 123 παρ. 1 του ν. 5039/2023 «Μέτρα στήριξης των συγγενών των θυμάτων και των πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023, συνταξιοδοτική διάταξη, ρυθμίσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας των συγκοινωνιών, διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης, παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό της τουριστικής νομοθεσίας και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 83).

 

 1. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

 

 1. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), όπως ισχύει και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

 

 1. Το π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7).

 

 1. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

 

 1. Του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

 

 1. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

 

 1. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

 

 1. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

 

 1. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

 

 1. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

 

 1. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

 

 1. Την υπ’ αρ. 8071/8.1.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Νικόλαο Γιατρομανωλάκη» (Β’ 35).

 

 1. Την υπ’ αρ. 176278/7.4.2023 εισηγητική-οικονομική έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

 1. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

 

 1. Με την παρούσα καθορίζουμε:

 

α) Τους κωδικούς ειδικότητας, στους οποίους εμπίπτουν οι εργαζόμενοι στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 107 του ν. 5039/2023 (Α’ 83).

 

β) Τους κωδικούς αριθμούς δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) στους οποίους εμπίπτουν οι επαγγελματίες του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 107 του ν. 5039/2023 (Α’ 83).

 

γ) τους κωδικούς ειδικότητας, στους οποίους εμπίπτουν οι εργαζόμενοι σε υποστηρικτικές δραστηριότητες του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα σύμφωνα με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 107 του ν. 5039/2023 (Α’ 83).

 

δ) Τους ΚΑΔ στους οποίους εμπίπτουν οι επαγγελματίες υποστηρικτικών δραστηριοτήτων του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα σύμφωνα με τις παρ. 4 και 6 του άρθρου 107 του ν. 5039/2023 (Α’ 83).

 

Άρθρο 2

Καθορισμός κωδικών ειδικότητας εργαζόμενων στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα

 

Οι κωδικοί ειδικότητας, στους οποίους εμπίπτουν οι εργαζόμενοι στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 107 του ν. 5039/2023 (Α’ 83), είναι οι εξής:

 

122914  Διευθυντές σκηνής θεάτρου

241019  Καθηγητές γλυπτικής σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (αει)

241038  Καθηγητές ιστορίας της τέχνης σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (αει)

241039  Καθηγητές καλών τεχνών σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (αει)

241044  Καθηγητές λογοτεχνίας σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (αει)

241049  Καθηγητές μουσικής σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (αει)

242002  Καθηγητές γραφικών τεχνών και καλλιτεχνικών σπουδών σε τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα (τει)

242007  Καθηγητές καλλιτεχνικών σχολών (τριτοβάθμια καλλιτεχνική εκπαίδευση)

242009  Καθηγητές σχολών χορού στην τριτοβάθμια καλλιτεχνική εκπαίδευση

243018  Καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καλών τεχνών (πτυχιούχοι αει)

243023  Καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μουσικής (πτυχιούχοι αει)

243032  Καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χειροτεχνίας και τεχνουργημάτων (πτυχιούχοι αει)

243034  Καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χορού (πτυχιούχοι αει)

272400  Γλωσσολόγοι, μεταφραστές και διερμηνείς

272407  Μεταφραστές

273006  Βιογράφοι

273010  Δοκιμιογράφοι

273017  Κειμενογράφοι, εικονογραφημένων περιοδικών

273018  Λογοτέχνες

273023  Ποιητές

273025  Πεζογράφοι

273027  Μυθιστοριογράφοι

273028  Στιχουργοί

273029  Συγγραφείς

273030  Συγγραφείς βιβλίων τσέπης διηγημάτων

273031  Συγγραφείς θεατρικών έργων

273032  Συγγραφείς λυρικών έργων

273034  Συγγραφείς σήριαλς

273048  Σεναριογράφοι

274         Γλύπτες, ζωγράφοι και ασκούντες συναφή επαγγέλματα

275         Συνθέτες, μουσικοί, μονωδοί και προς αυτούς εξομοιούμενοι καλλιτέχνες

276         Χορογράφοι και χορευτές

277         Ηθοποιοί και σκηνοθέτες

314100  Φωτογράφοι και χειριστές εικονοληπτικού και ηχογραφικού εξοπλισμού

314102  Ηχολήπτες

314103  Ηχοληψίας συσκευών, χειριστές

314104  Διευθυντές φωτογραφίας κινηματογράφου, τηλεόρασης (οπερατέρ) κ.λπ.

314110  Εικονολήπτες κινηματογράφου, τηλεόρασης (κάμεραμαν) κ.λπ.

314111  Κινηματογραφιστές

314114  Μικροφωτογράφοι

314122  Φωτογράφοι, γενικά

347001  Γραφίστες

347004  Διακοσμητές θεάτρου και κινηματογράφου

347006  Εικονογράφοι, σχεδιαστές βιβλίων και περιοδικών

347007  Εικονογράφοι, σχεδιαστές διαφήμισης

347011  Καλλιτέχνες, δημιουργίας αφισών

347028  Σκηνογράφοι θεάτρου και κινηματογράφου

3482       Μουσικοί, τραγουδιστές και χορευτές σε νυκτερινά κέντρα και παρόμοιους χώρους

348312  Καλλιτέχνες κουκλοθεάτρου

348314  Καλλιτέχνες τσίρκων

348315  Καραγκιοζοπαίχτες

712019  Μαρμαρογλύπτες, μαρμαροκόπτες και μαρμαροτριβείς

752001  Βιολιών κατασκευαστές

752002  Ακορντεόν και γενικά μουσικών οργάνων, κατασκευαστές και επισκευαστές

752007  Κατασκευαστές άυλων εκκλησιαστικών οργάνων

755202  Κατασκευαστές δερμάτινων εξαρτημάτων ένδυσης (χειροτέχνες)

755203  Κεντητές (χειροτέχνες) δαντελών, ενδυμάτων, ειδών νοικοκυριού κ.λπ.

752012  Πνευστών ξύλινων και μεταλλικών μουσικών οργάνων, κατασκευαστές

752013  Πνευστών οργάνων, κατασκευαστές και επισκευαστές

752017  Τυμπάνων και λοιπών μουσικών οργάνων, κατασκευαστές

756319  Φωτογράφοι-φωτοχαράκτες

752004  Εκκλησιαστικών οργάνων, κατασκευαστές

752006  Εγχόρδων και πνευστών μουσικών οργάνων, κατασκευαστές

754300  Χαράκτες-διακοσμητές ειδών από γυαλί

755100  Χειροτέχνες ξύλου και άλλων υλικών

755106  Ξύλινων μικροαντικειμένων, κατασκευαστές και χειροτέχνες

755111  Χειροτέχνες ειδών από άχυρο, ψάθα, όστρακα και άργιλο

755112  Χειροτέχνες ειδών από πέτρα

755113  Χειροτέχνες ειδών από χαρτί

755114  Χειροτέχνες καλαθοποιίας και καλαμοπλεκτικής

755115  Χειροτέχνες κηροπλαστικής (κηροπλάστες)

755200  Χειροτέχνες υφάσματος, δέρματος και συναφών υλικών

 

Άρθρο 3

Καθορισμός Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας επαγγελματιών του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα

 

 1. Οι ΚΑΔ, στους οποίους εμπίπτουν οι επαγγελματίες (φυσικά πρόσωπα) του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 107 του ν. 5039/2023 (Α’ 83), είναι οι εξής:

 

13.20.11               Ύφανση υφασμάτων από μετάξι ή από απορρίμματα μεταξιού

13.20.12               Ύφανση υφασμάτων από λαναρισμένο ή χτενισμένο μαλλί, λεπτόινες ή χονδρόινες ζωικές τρίχες ή αλογότριχες

13.92.16.01         Κατασκευή εγχώριων οικιακών υφαντών

16.23.19               Κατασκευή τεχνουργημάτων λεπτοξυλουργικής και χονδροξυλουργικής για οικοδομές, από ξύλο, π.δ.κ.α

16.29.12               Κατασκευή επιτραπέζιων και μαγειρικών σκευών, από ξύλο

16.29.13               Κατασκευή ξύλινων ψηφιδοθετημάτων και ενθετικής ξύλινης διακόσμησης επίπλων, θηκών για κοσμήματα ή μαχαιροπίρουνα, αγαλματίων και άλλων διακοσμητικών ειδών, από ξύλο

16.29.25.01         Κατασκευή κοφινιών και ψαθών

16.29.25.02         Κατασκευή πλεκτών ειδών, εκτός από έπιπλα

23.31.10.01         Κατασκευή ψηφιδωτών από κεραμικές ύλες

23.41.12.01         Κατασκευή πήλινων αγγείων γενικά, χωρίς διακόσμηση

23.41.12.03         Κατασκευή πινακίων, αγγείων κ.λπ., από κεραμικές ύλες εκτός από πορσελάνη

23.41.13               Κατασκευή αγαλματιδίων και άλλων αντικειμένων διακόσμησης από κεραμική ύλη

23.41.99.01         Εργασίες διακόσμησης ειδών από πορσελάνη και φαγεντιανή γη για λογαριασμό τρίτων

23.41.99.02         Εργασίες κεραμίστα, για λογαριασμό τρίτων

23.70.11.04         Εργασίες μαρμαρογλυπτικής

23.70.12.01         Κατασκευή ψηφιδωτών από λαξευτούς λίθους

25.99.24               Κατασκευή αγαλματιδίων και άλλων ειδών διακόσμησης, κάδρων για φωτογραφίες, πίνακες ή παρόμοια είδη και καθρεπτών, από κοινά μέταλλα

31.09.12.01         Κατασκευή άλλων ξύλινων οικιακών επίπλων, από μονάδα που απασχολεί μέχρι και δύο εργάτες

32.20     Κατασκευή μουσικών οργάνων

59.12.14               Υπηρεσίες οπτικών εφέ ταινιών

59.12.15               Υπηρεσίες κινούμενων σχεδίων (animation)

62.01.21               Παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού παιχνιδιών υπολογιστή

74.10.19.01         Υπηρεσίες αισθητικού σχεδιασμού προϊόντων

74.10.19.02         Υπηρεσίες σχεδιασμού επίπλων

74.10.19.04         Υπηρεσίες σχεδιασμού υφασμάτων

74.10.19.05         Υπηρεσίες σχεδιαστή κοσμημάτων και υπηρεσίες γεμμολογίας

74.20.21               Υπηρεσίες φωτογραφικών πορτραίτων

85.52.11.02         Υπηρεσίες καθηγητή χορού

85.52.12.01         Υπηρεσίες καθηγητή μουσικής

85.52.13.01         Υπηρεσίες καθηγητή ζωγραφικής

90.01     Τέχνες του θεάματος

90.02.11.05         Υπηρεσίες κειμενογράφου – σεναριογράφου

90.02.11.06         Υπηρεσίες σκηνοθέτη

90.02.19               Άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες των τεχνών του θεάματος

90.03     Καλλιτεχνική δημιουργία

93.29.21.02         Υπηρεσίες θεάματος θεάτρου σκιών (καραγκιοζοπαίκτη)

93.29.21.03         Υπηρεσίες θεάματος κουκλοθέατρου

 1. Όπου στον ανωτέρω πίνακα αναφέρεται τετραψήφιος ΚΑΔ, νοείται ότι περιλαμβάνονται και όλοι οι πενταψήφιοι, εξαψήφιοι και οκταψήφιοι ΚΑΔ που υπάγονται σε αυτόν και όπου αναφέρεται εξαψήφιος ΚΑΔ, νοείται ότι περιλαμβάνονται σε αυτόν όλοι οι οκταψήφιοι ΚΑΔ που υπάγονται σε αυτόν.

 

Άρθρο 4

Καθορισμός κωδικών ειδικότητας εργαζόμενων σε υποστηρικτικές δραστηριότητες του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα

 

Οι κωδικοί ειδικότητας, στους οποίους εμπίπτουν οι εργαζόμενοι σε υποστηρικτικές δραστηριότητες του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα σύμφωνα με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 107 του ν. 5039/2023 (Α’ 83), είναι οι εξής:

 

122901  Θεάτρων διευθυντές

122909  Διευθυντές παραγωγής και λειτουργίας επιχειρήσεων καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων (μεγάλων)

122912  Διευθυντές παραγωγής και λειτουργίας θεατρικών επιχειρήσεων (μεγάλων)

122917  Παραγωγοί κινηματογραφικών και θεατρικών έργων

122918  Παραγωγοί ραδιοφωνικών εκπομπών

122919  Παραγωγοί τηλεοπτικών έργων

122920  Καλλιτεχνικοί διευθυντές, σε μεγάλες επιχειρήσεις

122921  Καλλιτεχνικοί πράκτορες-διευθυντές (ιμπρεσάριοι), σε μεγάλες επιχειρήσεις

122922  Προγραμμάτων ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, παραγωγοί

139906  Διευθυντές μικρών επιχειρήσεων καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων

271100  Αρχειοθέτες και έφοροι αρχαιοτήτων, μουσείων και αιθουσών έργων τέχνης

271103  Έφοροι αιθουσών έργων τέχνης

271104  Έφοροι αρχαιοτήτων και μουσείων

271105  Οργανωτές και συντηρητές μουσείων

271106  Συντηρητές και έφοροι μουσείων

273009  Διορθωτές δοκιμίων από οθόνη

273014  Επιμελητές εκδόσεων

273015  Εκδότες βιβλίων

273020  Κριτικοί τέχνης

273021  Κριτικοί, θεάτρου, κινηματογράφου, βιβλίων κ.λπ.

273022  Κριτικοί, τηλεόρασης και ραδιοφώνου

273026  Μουσικοκριτικοί

273035  Τεχνοκριτικοί

275001  Αντιγραφείς μουσικών κομματιών

275015  Επιλογείς μουσικών προγραμμάτων, θεάτρου, κινηματογράφου, ραδιοφώνου και τηλεόρασης

275022  Μουσικολόγοι

277001  Αφηγητές θεάτρου, ραδιοφώνου και τηλεόρασης

314105  Βοηθοί οπερατέρ

314106  Επιμελητές μουσικής επένδυσης κινηματογραφικών έργων

314107  Ηλεκτρολόγοι χειριστές μεγαφωνικών συσκευών

314108  Ηλεκτρολόγοι χειριστές συσκευών ηχοληψίας

314109  Εγκαταστάτες και χειριστές μεγαφωνικών συσκευών

314113  Μεγαφωνικών συσκευών, εγκαταστάτες και χειριστές

314115  Μίκτες ήχου

314116  Τεχνικοί εγκαταστάτες μεγαφωνικών συσκευών για ηχητικά εφέ

314117  Χειριστές μηχανών κινηματογραφικής λήψης

314118  Χειριστές καλωδιακού ηχογραφικού εξοπλισμού

314119  Χειριστές κινηματογραφικών μηχανών

314120  Χειριστές κονσόλας ραδιοφώνου, τηλεόρασης, ηχοληψίας κ.λπ.

314121  Φωτογραφικών μηχανών, μηχανών κινηματογράφου, τηλεόρασης χειριστές κ.λπ.

314124  Φωτογράφοι διαφημίσεων στη τηλεόραση, σε τοίχους κ.λπ.

314132  Φωτοτεχνικοί και χειριστές φωτογραφικών μηχανών κινηματογράφου, τηλεόρασης κ.λπ.

314134  Χειριστές εξοπλισμού μεταγλώττισης κινηματογραφικών ταινιών

314133  Χειριστές εξοπλισμού καταγραφής του ήχου σε βίντεο, δίσκους, κασέτες κ.λπ.

314135  Χειριστές εξοπλισμού μίξης ήχου

314136  Χειριστές μικροφωνικών εγκαταστάσεων

314137  Χειριστές συσκευών ηχοληψίας τηλεόρασης και ραδιοφώνου

314200  Χειριστές ραδιοτηλεοπτικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού

314209  Χειριστές εξοπλισμού ραδιοτηλεοπτικών στούντιο

314210  Χειριστές εξοπλισμού ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών

314213  Τηλεόρασης και ραδιοφωνίας μηχανημάτων, χειριστές

342900  Καλλιτεχνικοί πράκτορες και πράκτορες παροχής υπηρεσιών μ.α.κ.

342902  Θεατρικοί μάνατζερ

342905  Ιμπρεσάριοι (θεατρώνες)

342906  Καλλιτεχνικοί πράκτορες

342910  Πράκτορες θεατρικών παραστάσεων

342911  Πράκτορες καλλιτεχνικών γραφείων

342912  Πράκτορες λογοτεχνίας και λογοτεχνικών έργων

342913  Πράκτορες μουσικών παραστάσεων

347016  Σχεδιαστές αφίσας

347025  Σχεδιαστές σκηνικών θεάτρου και κινηματογράφου

347026  Σχεδιαστές τυπογραφίας

348204  ντισκ τζοκεϊ (disc-jockey)

421108  Ταμίες, πωλητές εισιτηρίων θεάτρου

517004  Εφαρμοστές περουκών σε ηθοποιούς θεάτρου

517009  Μακιγιέρ ηθοποιών κινηματογράφου και θεάτρου

723003  Θεάτρων σκηνικών, ξυλουργοί

723036  Ξυλουργοί σκηνικών θεάτρου, κινηματογράφου, τηλεόρασης κ.λπ.

723046  Σκηνικών θεάτρου, κινηματογράφου ξυλουργοί

729113  Ελαιοχρωματιστές σκηνικών θεάτρου και κινηματογράφου

752003  Ηχείων και άλλων μερών πιάνων, κατασκευαστές

752005  Επισκευαστές μουσικών οργάνων

752010  Κλειδοκυμβάλων και γενικά μουσικών οργάνων, χορδιστές

752011  Κουρδιστές πιάνων

752015  Ρυθμιστές φωνών εκκλησιαστικών οργάνων

752016  Ρυθμιστές μουσικών οργάνων (έγχορδα, κρουστά και πνευστά)

756100  Τυπογράφοι, στοιχειοθέτες κ.π.α.ε.

756101  Διαλογείς και διαλύτες (μαρμαράδες) τυπογραφίας

756102  Λιθογράφοι εκτυπώσεων

756104  Λινοτύπες και μονοτύπες

756105  Μαρμαράδες, σελιδοποιοί τυπογραφείων

756300  Χαράκτες τυπογραφίας

756308  Λιθοχαράκτες τυπογραφίας

756310  Μελανωτές λιθογραφίας

756320  Φωτολιθογράφοι

756322  Φωτοχαράκτες

756402  Εμφανιστές-εκτυπωτές μαυρόασπρων ή έγχρωμων φιλμ (εκτύπωση σε σκοτεινό θάλαμο)

756406  Στεγνωτές κινηματογραφικών φιλμ

756410  Τυπωτές φιλμ (με χειροκίνητα εργαλεία και μηχανές)

756411  Φωτογραφιών ασπρόμαυρων, εμφανιστές (με χειροκίνητα εργαλεία και μηχανές)

756412  Φωτογραφιών εγχρώμων, εμφανιστές (με χειροκίνητα εργαλεία και μηχανές)

756413  Φωτογραφιών εκτυπωτές και μεγεθυντές (με χειροκίνητα εργαλεία και μηχανές)

7565       Βιβλιοδέτες κ.π.α.ε.

756504  Επιμαρμαρωτές σελίδων

756505  Επιχρυσωτές σελίδων βιβλιοδεσίας

756506  Τεχνίτες προετοιμασίας γραμμάτων για βιβλιοδεσία

756507  Ράφτες βιβλιοδεσίας

756508  Τυπωτές τίτλων βιβλίων

756509  Τυπωτές-διακοσμητές εξωφύλλων (με χειροκίνητα εργαλεία και μηχανές)

756510  Φινιριστές βιβλίων (με χειροκίνητα εργαλεία και μηχανές)

756511  Χρυσοτύπες βιβλίων

756601  Κατασκευαστές μητρών μεταξοτυπίας

756602  Κόπτες και κατασκευαστές μεμβρανών μεταξοτυπίας

756604  Πιεστές εκτυπωτικής μηχανής υφασμάτων

756605  Τεχνίτες γραμματοσήμων μεταξοτυπίας

756606  Τυποβαφείς υφασμάτων, τυπωτές μεταξοτυπίας

756607  Τυπωτές ανάγλυφων σχεδίων σε ξύλο, ελαστικό, ύφασμα, χαρτί κ.λπ.

756608  Τυπωτές με σκαλιστό ξύλο

756609  Τυπωτές μεμβρανών μεταξοτυπίας

756610  Τυπωτές σχεδίων

756611  Τυπωτές υφασμάτων ή χαρτιού ταπετσαρίας με χαραγμένες σανίδες ή κυλίνδρους

782001  Αμπιγιέρ

782010  Μοδίστρες θεατρικών κοστουμιών

782022  Ράπτες θεάτρου

915205  Θεάτρων, κινηματογράφων και λοιπών χώρων αναψυχής, ταξιθέτες

915216  Μουσείων και πινακοθηκών φύλακες

915219  Πωλητές θεατρικών προγραμμάτων

915221  Υπεύθυνοι βεστιαρίων

 

Άρθρο 5

Καθορισμός ΚΑΔ επαγγελματιών υποστηρικτικών δραστηριοτήτων του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα

 

 1. Οι ΚΑΔ, στους οποίους εμπίπτουν οι επαγγελματίες (φυσικά πρόσωπα) υποστηρικτικών δραστηριοτήτων του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα σύμφωνα με τις παρ. 4 και 6 του άρθρου 107 του ν. 5039/2023 (Α’ 83), έχουν ως εξής:

 

58.11.13               Έκδοση έντυπων παιδικών βιβλίων

58.11.19               Έκδοση έντυπων βιβλίων, φυλλαδίων κάθε είδους, και παρόμοιων ειδών

58.11.20               Έκδοση βιβλίων σε δίσκο, ταινία ή άλλα φυσικά μέσα

58.11.30               Παραγωγή επιγραμμικών (on line) βιβλίων

58.11.50               Εκδόσεις βιβλίων με αμοιβή ή βάσει σύμβασης

58.11.60               Υπηρεσίες χορήγησης αδειών για βιβλία

59.11.11               Υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών

59.11.12.02         Υπηρεσίες παραγωγής διαφημιστικών ταινιών

59.12.11               Υπηρεσίες οπτικοακουστικής επιμέλειας ταινιών

59.12.12               Υπηρεσίες μετασχηματισμών και αναπαραγωγής πρωτοτύπων ταινιών

59.12.13               Υπηρεσίες χρωματικής διόρθωσης και ψηφιακής αποκατάστασης ταινιών

59.12.16               Υπηρεσίες επιγραφής, τιτλισμού και υποτιτλισμού ταινιών

59.12.17               Υπηρεσίες ακουστικής επιμέλειας και σχεδίασης ταινιών

59.12.19               Άλλες υπηρεσίες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικού προγράμματος

59.20.1  Υπηρεσίες ηχογράφησης και ζωντανής εγγραφής ήχου· παραγωγή πρωτοτύπων ηχογραφήσεων

59.20.3  Υπηρεσίες μουσικών εκδόσεων

74.30.11.01         Υπηρεσίες μετάφρασης κινηματογραφικών ταινιών

85.52.11.01         Υπηρεσίες σχολών χορού

85.52.12.02         Υπηρεσίες ωδείου

85.52.19.01         Υπηρεσίες σχολών υποκριτικής

90.02.11.01         Υπηρεσίες θεατρικών και λοιπών δημόσιων θεαμάτων γενικά

90.02.11.07         Υπηρεσίες θεατρώνη

90.02.11.08         Υπηρεσίες παραγωγού άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων

90.02.12               Υπηρεσίες προβολής και διοργάνωσης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων

90.04.10.09         Υπηρεσίες αιθουσών συναυλιών

90.04.10.10         Υπηρεσίες θεατρικών αιθουσών

90.04.10.11         Υπηρεσίες υπαίθριων χώρων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων

90.04.10.12         Υπηρεσίες στεγασμένων χώρων άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων

91.02.20.01         Υπηρεσίες επίδειξης καλλιτεχνικών ή αρχαιολογικών συλλογών

95.29.13               Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μουσικών οργάνων

95.29.19.06         Υπηρεσίες κουρδίσματος πιάνων και άλλων μουσικών οργάνων

 1. Όπου στον ανωτέρω πίνακα αναφέρεται πενταψήφιος ΚΑΔ, νοείται ότι περιλαμβάνονται και όλοι οι εξαψήφιοι και οκταψήφιοι ΚΑΔ που υπάγονται σε αυτόν και όπου αναφέρεται εξαψήφιος ΚΑΔ, νοείται ότι περιλαμβάνονται σε αυτόν όλοι οι οκταψήφιοι που υπάγονται σε αυτόν.

 

Άρθρο 6

Λοιπές Διατάξεις

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 2 Μαΐου 2023

Οι Υπουργοί