Κ.Υ.Α. 17994 /8.5.2023  (ΦΕΚ Β΄ 3081/09.05.2023)

 Αντικείμενο δημοσιοποίησης της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης του άρθρου 32 του ν. 5026/2023 (Α’ 45) και τα προς δημοσίευση στοιχεία αυτής.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

 

Έχοντας υπόψη:

 

  1. Τις διατάξεις:

 

α. Του ν. 5026/2023 (Α’ 45) και ειδικότερα το άρθρο 32, και την παρ. 7 του άρθρου 45,

 

β. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων),

 

γ. της υπ’ αρ. 17991/04-05-2023 κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Επικρατείας, του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Εξειδίκευση της προβλεπόμενης στον ν. 5026/2023 (Α’ 45) Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ), καθορισμός των οδηγιών συμπλήρωσης των πεδίων της Δ.Π.Κ. και των πινάκων παραμετρικών τιμών, της λειτουργίας της εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 5026/2023, της ημερομηνίας έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της εφαρμογής, των αναγκαίων διαλειτουργικότητων, καθώς και κάθε άλλου τεχνικού και λεπτομερειακού θέματος αναγκαίο για την εφαρμογή του άρθρου 21 του ν. 5026/2023» (Β’ 2963),

 

δ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),

 

ε. της υπ’ αρ. 339/18-07-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051),

 

στ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),

 

ζ. του π.δ. 6/2021 «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης» (Α’ 7).

 

  1. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 22630/5-5-2023 εισήγηση του άρθρου 24 παρ. 5, στ.ε’ του ν. 4270/2014 της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης,

 

αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

 

  1. Οι Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) των προσώπων του άρθρου 4 και της περ. α του άρθρου 6 του ν. 5026/2023 καθώς και των συζύγων, των εν διαστάσει συζύγων ή των προσώπων με τα οποία οι ανωτέρω υπόχρεοι έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δημοσιοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 5026/2023.

 

  1. Το αντικείμενο της δημοσιοποίησης περιλαμβάνει τα κάτωθι στοιχεία:

 

α. επώνυμο, όνομα, όνομα πατρός, ιδιότητες με της οποίες υποβάλλεται η δήλωση και η ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων του/της υπόχρεου [Παράρτημα Ι, Πίνακας 01 κωδ. 5, 6, 7, 10 και 18 της υπ΄ αρ. 17991/04-05-2023 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 2963)],

 

β. επώνυμο, όνομα και όνομα πατρός του/της συζύγου/Μ.Σ.Σ. του υπόχρεου [Παράρτημα Ι, Πίνακας 02, κωδ. 6, 7, 8 της υπ΄ αρ. 17991/04-05-2023 κοινής υπουργικής απόφασης) Β’ 2963)],

 

γ. έσοδα από κάθε πηγή [Παράρτημα Ι, Πίνακας 04 της υπ’ αρ. 17991/04-05-2023 κοινής υπουργικής απόφασης) Β’ 2963)],

 

δ. επενδυτικά προϊόντα ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών, κάθε είδους ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια, παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα καθώς και οποιοσδήποτε χρηματοοικονομικό προϊόν τράπεζας, ασφαλιστικής εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου χρηματοπιστωτικού οργανισμού [Παράρτημα Ι, Πίνακας 05, της υπ΄ αρ. 17991/04-05-2023 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 2963)],

 

ε. μίσθωση θυρίδων σε πιστωτικά ιδρύματα ή άλλες εταιρείες ημεδαπής ή αλλοδαπής που παρέχουν αυτή την υπηρεσία [Παράρτημα Ι, Πίνακας 06 της υπ΄ αρ. 17991/04-05-2023 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 2963)],

 

στ. καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια και άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και τα υπόλοιπα χρηματιστηριακών λογαριασμών – χρηματικών καρτελών, εξαιρουμένου του ΙΒΑΝ [Παράρτημα Ι, Πίνακας 07 πλην του κωδ. 6 της υπ΄ αρ. 17991/04-05-2023 κοινής υπουργικής απόφασης) Β’ 2963)],

 

ζ. ακίνητα, περιουσιακά στοιχεία και εμπράγματα δικαιώματα επ’ αυτών, εξαιρουμένης της οδού ή τοποθεσίας, του αριθμού, του ονοματεπωνύμου του Συμβολαιογράφου (απόκτησης και εκποίησης/μεταβολής των ανωτέρω) [Παράρτημα Ι, Πίνακας 08 πλην των κωδικών 7, 8, 23 και 27 της υπ΄ αρ. 17991/04-05-2023 κοινής υπουργικής απόφασης) Β’ 2963)],

 

η. οχήματα κάθε χρήσης, εξαιρουμένου του αριθμού κυκλοφορίας της [Παράρτημα Ι, πίνακας 09 πλην του κωδ. 4, της υπ΄ αρ. 17991/04-05-2023 κοινής υπουργικής απόφασης) Β’ 2963)],

 

θ. πλωτά μέσα, εξαιρουμένου του αριθμού νηολογίου ή λεμβολογίου [Παράρτημα Ι, πίνακας 10 πλην του κωδ. 4, της υπ΄ αρ. 17991/04-05-2023 κοινής υπουργικής απόφασης) Β’ 2963)],

 

ι. εναέρια μέσα, εξαιρουμένου του αριθμού νηολογίου [Παράρτημα Ι, πίνακας 11 πλην του κωδ. 4, της υπ΄ αρ. 17991/04-05-2023 κοινής υπουργικής απόφασης) Β’ 2963)],

 

ια. συμμετοχές σε κάθε είδους επιχείρηση, εξαιρουμένου του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ) της επιχείρησης [Παράρτημα Ι, πίνακας 12 πλην του κωδ. 7 της υπ’ αρ. 17991/04-05-2023 κοινής υπουργικής απόφασης) Β’ 2963)],

 

ιβ. οι δανειακές υποχρεώσεις και οφειλές [Παράρτημα, πίνακας 13 της υπ’ αρ. 17991/04-05-2023 κοινής υπουργικής απόφασης) Β’ 2963)],

 

Άρθρο 2

  1. Η απόφαση αυτή ισχύει από την δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  2. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης καταργείται κάθε άλλη προγενέστερη διάταξη που ρυθμίζει τα ίδια με την παρούσα απόφαση θέματα.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 8 Μαΐου 2023

 

Οι Υπουργοί