Κ.Υ.Α 17252/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./Α325  (ΦΕΚ Β΄ 5413/12.09.2023)

Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια από τις πυρκαγιές: α) της 9ης Αυγούστου 2023, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, β) της 19ης Αυγούστου 2023, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, γ) της 21ης Αυγούστου 2023, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων, Ροδόπης και Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, δ) της 22ας Αυγούστου 2023, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Δυτικής και Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ –

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις:

 

 1. Της από 28.07.1978 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «Περί αποκατα-στάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 εις περιοχήν Βορ. Ελλάδος και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» (Α’ 117) η οποία κυρώθηκε, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον ν. 867/1979 (Α’ 24), καθώς και το άρθρο 10 του ν. 2576/1998 (Α’ 25), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 84 του ν. 4313/2014 (Α’ 261), βάσει του οποίου εκδίδεται η παρούσα απόφαση,

 

 1. του άρθρου 2 της από 26.03.1981 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «Περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1981» (Α’ 75) που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1190/1981 (Α’ 203), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου του ν. 1190/1981 (Α’ 203), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις παρ. 42 και 43 του άρθρου 1 του ν. 2412/1996 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργικό Συμβούλιο σε άλλα κυβερνητικά όργανα και άλλες διατάξεις» (Α’ 123),

 

 1. του ν. 128/1975 «Περί τροποποιήσεως και συμπλη-ρώσεως διατάξεων τινών αναφερομένων εις την λειτουργία του χρηματοδοτικού συστήματος» (Α’ 178),

 

 1. του τελευταίου εδάφιου της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 1266/1982 «Όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 81), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 25 του ν. 1418/1984 «Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Α’ 23),

 

 1. της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 1283/1982 «Για τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων δανειοδότησης των σεισμοπλήκτων και τη ρύθμιση άλλων θεμάτων» (Α’ 114),

 

 1. του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),

 

 1. των άρθρων 20, 23, 77, 79 και 80 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4337/2015 (Α’ 129),

 

 1. του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137),

 

 1. του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145),

 

 1. του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151) και ειδικότερα των άρθρων 47, 48, 49 και 50, σε συνδυασμό με το άρθρο 14 του π.δ. 84/2019 (Α’ 123), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 46/2021 (Α’ 119),

 

 1. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180),

 

 1. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

 

 1. του π.δ. 40/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α’ 100),

 

 1. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181) όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 47/2021 (Α’ 121),

 

 1. των άρθρων 7 και 14 του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130),

 

 1. του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),

 

 1. του π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου – Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού – Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α’ 130) – Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139),

 

 1. της υπό στοιχεία Υ11/07.07.2023 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’4403),

 

 1. της υπό στοιχεία Υ10/07.07.2023 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Νικόλαο Παπαθανάση» (Β’4403),

 

 1. της υπό στοιχεία ΥΠ512/10.7.2023 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστο Τριαντόπουλο» (Β’4438),

 

 1. της υπό στοιχεία Δ16α/04/773/29.11.1990 κοινής απόφασης του Υπουργού Προεδρίας και του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών» (Β’ 746),

 

 1. της υπ’ αρ. 50148/542/24.06.1992 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου «Περιστολή δαπανών Δημοσίου Τομέα» (Β’ 420),

 

 1. της υπό στοιχεία οικ. 617/ΓΔζ1/24.07.2018 (Β’ 3019) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για τη σύσταση Τομέων Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών,

 

 1. της υπό στοιχεία 270999/Δ5/01.09.2022 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Έγκριση εφαρμογής νέου ενιαίου τιμολογίου υπολογισμού της δαπάνης των εργασιών επισκευής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές και της αντίστοιχης Στεγαστικής Συνδρομής» (Β’ 4663),

 

 1. της υπό στοιχεία οικ. 5364/Δ/Β11/04.12.2015 απόφασης του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα και φέρουσα τοιχοποιία, που έχουν υποστεί βλάβες από πυρκαγιά και την έκδοση σχετικών αδειών επισκευής» (Β’ 2774).

 

 1. της υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ. 12741/Α321/ 19.07.2021 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτιρίων που έχουν πληγεί από πυρκαγιά» (Β’ 3264), όπως συμπληρώθηκε με την υπό στοιχεία 48859/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/Α321/17.02.2022 (Β’ 826),

 

 1. της υπ’ αρ. 12456/02.08.2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με θέμα «Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτης αρωγής, έναντι στεγαστικής συνδρομής, σε ιδιοκτήτες που επλή-γησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν από την 17η έως την 31η Ιουλίου 2023 στη χώρα» (Β’ 4899), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

 

 1. του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17 ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά και κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (OJL 187, 26.6.2014, p. 1-78) και ιδίως το άρθρο 50, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό 1315/2023,

 

 1. του Κανονισμού (ΕΕ) 2472/2022 (που αντικαθιστά τον 702/2014) της Επιτροπής της 14ης Δεκεμβρίου 2022 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 37,

 

 1. του Κανονισμού (ΕΕ) 2473/2022 (που αντικαθιστά τον 1388/2014) της Επιτροπής της 14ης Δεκεμβρίου 2022 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 49,

 

 1. του άρθρου 1 του παραρτήματος Ι του Κανονισμού 651/2014 (όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό 1315/2023), του άρθρου 1 του παραρτήματος Ι του Κανονισμού 2472/2022 και του άρθρου 1 του παραρτήματος Ι του Κανονισμού 2473/2022, σχετικά με τον ορισμό της «επιχείρησης»,

 

 1. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), καθώς και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλούνται οι ακόλουθες δαπάνες:

 

Α) Σε βάρος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΝΑ 271, δαπάνη ύψους 8.857.113 € περίπου για την παροχή Δωρεάν Κρατικής Αρωγής και των εξόδων κίνησης των μηχανικών που θα διενεργήσουν αυτοψίες.

 

Β) Σε βάρος του λογαριασμού του ν. 128/1975 (Α’ 178), δαπάνη ύψους 1.328.250 € περίπου για την κάλυψη των τόκων των χορηγούμενων δανείων.

 

Β. Έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις αυτοψίες που διενήργησαν μηχανικοί της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε κτήρια που επλήγησαν από τις πυρκαγιές,

 

α) της 9ης Αυγούστου 2023, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής,

 

β) της 19ης Αυγούστου 2023, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,

 

γ) της 21ης Αυγούστου 2023, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων, Ροδόπης και Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,

 

δ) της 22ας Αυγούστου 2023, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Δυτικής και Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

 

 1. Το υπ’ αρ. 260715/25.08.2023 έγγραφο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με το οποίο γνωστοποιήθηκε στην υπηρεσία μας η πυρκαγιά της 21ης Αυγούστου 2023, σε περιοχές του Δήμου Νέστου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

 

 1. Το υπ’ αρ. 1013421/23.08.2023 έγγραφο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής, με το οποίο γνωστοποιήθηκε στην υπηρεσία μας η πυρκαγιά της 22ας Αυγούστου 2023, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

 

 1. Το υπ’ αρ. 1013492/23.08.2023 έγγραφο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής, με το οποίο γνωστοποιήθηκε στην υπηρεσία μας η πυρκαγιά της 22ας Αυγούστου 2023, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

 

 1. Το υπ’ αρ. 257640/2342/23.08.2023 έγγραφο του Τμήματος Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με το οποίο γνωστοποιήθηκε στην υπηρεσία μας η πυρκαγιά της 21ης Αυγούστου 2023, σε περιοχές του Δήμου Ιάσμου, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

 

 1. Το υπ’ αρ. 258993/2377/23.08.2023 έγγραφο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με το οποίο γνωστοποιήθηκε στην υπηρεσία μας η πυρκαγιά της 19ης Αυγούστου 2023, σε περιοχές του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

 

 1. Το υπ’ αρ. 261521/2458/27.08.2023 έγγραφο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με το οποίο γνωστοποιήθηκε στην υπηρεσία μας η πυρκαγιά της 21ης Αυγούστου 2023, σε περιοχές του Δήμου Σουφλίου, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

 

 1. Το υπ’ αρ. 1081197/11.09.2023 έγγραφο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας, της Περιφέρειας Αττικής, με το οποίο γνωστοποίησε στην υπηρεσία μας τη δασική πυρκαγιά της 9ης Αυγούστου 2023, στη Δημοτική Κοινότητα Μαραθώνα του Δήμου Μαραθώνα, της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής.

 

 1. Το υπ’ αρ. οικ.190219/11.09.2023 έγγραφο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με το οποίο γνωστοποιήθηκε στην υπηρεσία μας η δασική πυρκαγιά της 21ης Αυγούστου 2023 στη Δ.Κ. Χωστίων της Δ.Ε. Θίσβης του Δήμου Θήβας, και με το οποίο ζητείται η οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής.

 

 1. Την υπ’ αρ. 267948/11.09.2023 Εισηγητική Έκθεση Δημοσιονομικών Επιπτώσεων του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

 

 1. Το υπ’ αρ. 267907/11.09.2023 έγγραφο του Τμήματος Δημοσιονομικών Αναφορών και Κρατικών Ενισχύσεων, της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

 

 1. Το γεγονός ότι οι πυρκαγιές: α) της 9ης Αυγούστου 2023, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, β) της 19ης Αυγούστου 2023, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, γ) της 21ης Αυγούστου 2023, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων, Ροδόπης και Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και δ) της 22ας Αυγούστου 2023, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Δυτικής και Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, ορίζονται ως φυσική καταστροφή.

 

 1. Τις έκτακτες στεγαστικές και λοιπές ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί στους κατοίκους: α) σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, από την πυρκαγιά της 9ης Αυγούστου 2023, β) σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, από την πυρκαγιά της 19ης Αυγούστου 2023, γ) σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων, Ροδόπης και Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, από την πυρκαγιά της 21ης Αυγούστου 2023 και δ) σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Δυτικής και Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, από την πυρκαγιά της 22ας Αυγούστου 2023.

 

Και επειδή,

 

από τις πυρκαγιές:

α) της 9ης Αυγούστου 2023, που έπληξαν περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής,

β) της 19ης Αυγούστου 2023, που έπληξαν περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,

γ) της 21ης Αυγούστου 2023, που έπληξαν περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων, Ροδόπης και Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και

δ) της 22ας Αυγούστου 2023, που έπληξαν περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Δυτικής και Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές σε πολλά κτήρια,

 

αποφασίζουμε:

 

 1. ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

 

1.1 Εφαρμόζουμε αναλόγως τις διατάξεις της από 28.07.1978 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 εις περιοχήν Βορ. Ελλάδος και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» (Α’ 117), η οποία κυρώθηκε, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους ν. 867/1979 (Α’ 24), ν. 1048/1980 (Α’ 101), ν. 1133/1981 (Α’ 54), ν. 1190/1981 (Α’ 203), ν. 1283/1982 (Α’ 114), και με το άρθρο 10 του ν. 2576/1998 (Α’ 25) το οποίο τροποποιήθηκε με το άρθρο 84 του ν. 4313/2014 (Α’ 261), καθώς και τις σχετικές κανονιστικές πράξεις που ισχύουν σήμερα, για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από πυρκαγιά του θέματος, οι οποίες έχουν χαρακτήρα φυσικής καταστροφής, σε κτήρια τα οποία βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων:

 

Ι) ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ 9ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

 

– Δημοτική Κοινότητα Μαραθώνος της Δημοτικής Ενότητας Μαραθώνος

 

ΙΙ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ 19ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

– Δημοτικές Κοινότητες Αλεξανδρούπολης, Άβαντος, Αισύμης, Κίρκης και Μάκρης της Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης

 

– Δημοτικές Κοινότητες Δωρικού, Λουτρού και Νίψης της Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης

 

ΙΙΙ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ 21ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023

 

Α) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ

 

– Δημοτικές Κοινότητες Αβραμυλιάς και Διαλεκτού της Δημοτικής Ενότητας Χρυσούπολης

 

Β) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

 

ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ

 

– Δημοτικές Κοινότητες Κερασέας, Ληνού, Μίσχου, Πολυάνθου και Σώστη της Δημοτικής Ενότητας Σώστου

 

Γ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

 

– Δημοτική Κοινότητα Χώστια της Δημοτικής Ενότητας Θίσβης

 

iV) ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ 22ας ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023

 

Α) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

 

– Δημοτική Κοινότητα Αχαρνών της Δημοτικής Ενότητας Αχαρνών

 

Β) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

– Ολόκληρος ο Δήμος Ασπρόπυργου

 

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

 

– Δημοτική Κοινότητα Φυλής της Δημοτικής Ενότητας Φυλής

 

1.2 Το έργο της αποκατάστασης των ζημιών σε κτήρια από τις πυρκαγιές της 9ης Αυγούστου 2023 και της 22ας Αυγούστου 2023, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής, αναλαμβάνει ο Τομέας Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Ανατολικής Αττικής (Τ.Α.Ε.Φ.Κ.-Α.Α.), ο οποίος εφεξής στην παρούσα απόφαση θα αποκαλείται «αρμόδια Υπηρεσία».

 

1.3 Το έργο της αποκατάστασης των ζημιών σε κτήρια από τις πυρκαγιές: α) της 19ης Αυγούστου 2023, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και β) της 21ης Αυγούστου 2023 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Καβάλας, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αναλαμβάνει η Διεύθυνση Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών Βορείου Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Β.Ε.), η οποία εφεξής στην παρούσα απόφαση θα αποκαλείται «αρμόδια Υπηρεσία».

 

1.4 Το έργο της αποκατάστασης των ζημιών σε κτήρια από τις πυρκαγιές: α) της 21ης Αυγούστου 2023 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και β) της 22ας Αυγούστου 2023, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής, αναλαμβάνει ο Τομέας Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Δυτικής Αττικής (Τ.Α.Ε.Φ.Κ.-Δ.Α.), ο οποίος εφεξής στην παρούσα απόφαση θα αποκαλείται «αρμόδια Υπηρεσία».

 

 1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

 

2.1 Ο/H ψιλός κύριος, επικαρπωτής ή ο/η έχων/-ουσα την πλήρη κυριότητα ή ο/η διαχειριστής/τρια (σε περίπτωση διηρημένης ιδιοκτησίας) κτηρίου που έχει πληγεί από πυρκαγιά του θέματος, εφόσον επιθυμεί τον έλεγχό του και την έκδοση Έκθεσης Αυτοψίας, πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια Υπηρεσία αίτηση για διενέργεια αυτοψίας στο πληγέν κτήριο, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η αίτηση αυτή θα συνοδεύεται από τίτλους ιδιοκτησίας, οδοιπορικό σκαρίφημα και φωτογραφίες του πληγέντος κτηρίου. Οι φωτογραφίες θα φέρουν το όνομα και την υπογραφή του/της ιδιοκτήτη/τριας.

 

2.2 Ο/Η ιδιοκτήτης/-τρια ή όλοι οι συνιδιοκτήτες/-τριες (σε περίπτωση συνιδιοκτησίας) ή ο/η ειδικός/-ή διαχειρι-στής/τρια (σε περίπτωση διηρημένης ιδιοκτησίας, όπου απαιτείται από τις ισχύουσες διατάξεις) κτηρίου που έχει πληγεί από πυρκαγιά του θέματος, προκειμένου να καθοριστεί δικαιούχος Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.) για:

 

 1. i) Ανακατασκευή, θα πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια Υπηρεσία αίτηση, με όλα τα απαιτούμενα δικαιολο-γητικά όπως αυτά ορίζονται στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις, για έκδοση Βεβαίωσης Καθορισμού Δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από την ημερομηνία παραλαβής του Πρωτοκόλλου Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτηρίου (ΠΑΕΕΚ) ή της Έκθεσης Αυτοψίας με την οποία το κτήριο χαρακτηρίστηκε κατεδαφιστέο,

 

 1. ii) επισκευή, θα πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια Υπηρεσία αίτηση, με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις, για έκδοση Άδειας Επισκευής εντός προθεσμίας:

 

– Είτε ενός (1) έτους από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,

 

– είτε ενός (1) έτους από την ημερομηνία παραλαβής της Έκθεσης Αυτοψίας με την οποία το κτήριο χαρακτηρίστηκε επισκευάσιμο (η οποία εκδόθηκε βάσει της προαναφερόμενης παρ. 2.1).

 

Εντός των ίδιων προθεσμιών δύναται να κατατεθεί και αίτηση για έκδοση Άδειας Επισκευής χωρίς χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής.

 

Οι προαναφερόμενες προθεσμίες δύνανται να παραταθούν με απόφαση Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και για χρονικό διάστημα έως δύο (2) έτη.

 

 1. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ – ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 

3.1 Στις περιοχές που οριοθετούνται με την παρούσα απόφαση χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία Στεγαστική Συνδρομή (Σ.Σ.) για την ανακατασκευή ή επισκευή των κτηρίων που έχουν υποστεί βλάβες από πυρκαγιά του θέματος, το κόστος της οποίας υπολογίζεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα σχετικά κεφάλαια 4 και 6 της παρούσας απόφασης.

 

Η ως άνω υπολογιζόμενη Σ.Σ. ανακατασκευής, δύναται να χρησιμοποιηθεί για αυτοστέγαση (αγορά έτοιμου ή υπό ανέγερση κτηρίου) ή για αποπεράτωση ιδιόκτητου κτηρίου.

 

3.2 Δικαιούχοι Σ.Σ. είναι οι ιδιοκτήτες/-τριες οι οποίοι/-ες την ημέρα της εκδήλωσης της πυρκαγιάς, έχουν την πλήρη ή την ψιλή κυριότητα, ή την κυριότητα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο ένατο του ν. 867/1979 (Α’ 24), κτηρίων που έχουν υποστεί βλάβες και χρήζουν επισκευής ή ανακατασκευής.

 

3.3 H Σ.Σ. συνίσταται από 80% Δωρεάν Κρατική Αρωγή (Δ.Κ.Α.) που χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία και από 20% Άτοκο Δάνειο (Α.Δ.) που χορηγείται από τα πιστωτικά ιδρύματα στους/τις δικαιούχους δανειολήπτες/-τριες.

 

3.4 Στην περίπτωση που στον/στην ίδιο/-α ιδιοκτήτη/-τρια ανήκε την ημέρα της πυρκαγιάς μια λειτουργικά ανεξάρτητη ιδιοκτησία με εμβαδόν μεγαλύτερο των 150 τ.μ., η Δωρεάν Κρατική Αρωγή (Δ.Κ.Α.) δε δύναται να υπερβαίνει αυτήν που προκύπτει για εμβαδόν κλειστών χώρων 150 τ.μ., ενώ για τα υπόλοιπα τ.μ./ιδιοκτησίες χορηγείται μόνο άτοκο δάνειο (Α.Δ.).

 

Στην περίπτωση που στον/στην ίδιο/-α ιδιοκτήτη/-τρια ανήκαν την ημέρα της πυρκαγιάς περισσότερες της μίας λειτουργικά ανεξάρτητες ως προς τη χρήση ιδιοκτησίες, είτε αυτές αποτελούν διηρημένες ιδιοκτησίες, είτε όχι, με συνολικό εμβαδόν μεγαλύτερο των 150 τ.μ., χορηγείται, για τις ιδιοκτησίες που έχουν συνολικό εμβαδόν μικρότερο των 150 τ.μ. η αναλογούσα για κάθε ιδιοκτησία Δωρεάν Κρατική Αρωγή (Δ.Κ.Α.) και για την ιδιοκτησία της οποίας το εμβαδόν όταν αθροιστεί με το εμβαδόν των υπολοίπων ξεπερνά τα 150 τ.μ., χορηγείται για τα τ.μ. μέχρι να συμπληρωθούν τα 150τ.μ. Δωρεάν Κρατική Αρωγή (Δ.Κ.Α.) και για τα υπόλοιπα τ.μ. χορηγείται μόνο Άτοκο Δάνειο (Α.Δ.). Γ ια τυχόν υπόλοιπες ιδιοκτησίες χορηγείται μόνο Άτοκο Δάνειο (Α.Δ.).

 

Κατ’ εξαίρεση των προαναφερόμενων, Δ.Κ.Α. και Α.Δ. δικαιούται ο/η ιδιοκτήτης/-τρια για όλες τις ιδιοκτησίες κτηρίων Ιερών Ναών, (όχι ιδιωτικούς Ιερούς Ναούς), μνημείων ή διατηρητέων στο σύνολό τους σύμφωνα με το ΦΕΚ δημοσίευσης της απόφασης χαρακτηρισμού, καθώς και κτηρίων κοινωφελούς χρήσης που ανήκουν στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. ή σε Κοινωφελή ή σε Φιλανθρωπικά ή σε Ευαγή Ιδρύματα, για το συνολικό εμβαδόν των κτηρίων.

 

3.5 Έναντι της Σ.Σ., χορηγείται πρώτη αρωγή με τη μορφή έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης, σε πληγέντα φυσικά και νομικά πρόσωπα για την αποκατάσταση πληγέντος κτηρίου, σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις, της υπ’ αρ. 12456/02.08.2023 (Β’4899) κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

3.6 Σε περίπτωση που έχει χορηγηθεί στον δικαιούχο πρώτη αρωγή, για την αποκατάσταση του κτηρίου του, η αρμόδια Υπηρεσία, μετά την αίτηση του πληγέντα για χορήγηση Σ.Σ. και πριν την έγκριση χορήγησής της, θα προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για τον συμψηφισμό της πρώτης αρωγής με την αναλογούσα Δ.Κ.Α. Μετά τον συμψηφισμό, εάν η χορηγηθείσα πρώτη αρωγή υπερβαίνει το ποσό της αναλογούσας Δ.Κ.Α., η αρμόδια Υπηρεσία θα προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την επιστροφή του υπερβαίνοντος ποσού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παρ. 2 του άρθρου 7 της προαναφερθείσας απόφασης, βάσει των στοιχείων που διαθέτει.

 

3.7 Δε χορηγείται Στεγαστική Συνδρομή για ανακατασκευή ή επισκευή κτηρίων και δεν εκδίδεται άδεια επισκευής από την αρμόδια Υπηρεσία, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

α) σε κτήρια που κατά την ημέρα της πυρκαγιάς ήταν εγκαταλειμμένα κατά την κρίση της αρμόδιας Υπηρεσίας.

 

Εγκαταλειμμένο κτήριο, είναι το κτήριο το οποίο παρουσιάζει εμφανή στοιχεία εγκατάλειψης όπως π.χ. έλλειψη στέγης, έλλειψη εξωτερικών κουφωμάτων, βλάβες στα δομικά στοιχεία (στέγη, πατώματα κ.λπ.), που εμφανώς προϋπήρχαν της πυρκαγιάς και οφείλονται σε απόλυτη εγκατάλειψη.

 

Προκειμένου να γίνει άρση του χαρακτηρισμού του εγκαταλειμμένου πρέπει το κτήριο να ήταν στοιχειωδώς κατοικήσιμο πριν το συμβάν και ο/η ιδιοκτήτης/-τρια να προσκομίσει στοιχεία που ενισχύουν την άρση του εγκαταλειμμένου, όπως δηλώσεις (Ε1), (Ε2), (Ε9), Βεβαιώσεις Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω.) των τελευταίων τριών (3) προηγούμενων ετών από το συμβάν,

 

β) σε κτήρια πρόχειρης κατασκευής (π.χ. κτήρια από φύλλα λαμαρίνας, φύλλα μοριοσανίδας, κ.λπ.),

 

γ) σε κτήρια που βρίσκονται σε δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις, σε αιγιαλό και ρέματα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις.

 

3.8 Στις περιπτώσεις που δεν χορηγείται στον/στη δικαιούχο δάνειο από πιστωτικό ίδρυμα ή ο/η ίδιος/-α δεν επιθυμεί τη λήψη του, δύναται να λάβει μόνο τη Δ.Κ.Α. από την αρμόδια Υπηρεσία.

 

3.9 Στις περιπτώσεις κτηρίων που ανήκουν σε επιχειρήσεις (κτηρίων που ιδιοκτησιακά ανήκουν σε εταιρίες ή σε φυσικά πρόσωπα τα οποία ασκούν οικονομική δραστηριότητα σε αυτά), οι ενισχύσεις χορηγούνται βάσει των Κανονισμών 651/2014 (όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό 1315/2023), 2472/2022 και 2473/2022, εφόσον πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες σε αυτούς προϋποθέσεις.

 

Ως επιχείρηση, νοείται κάθε οντότητα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Σε αυτές περιλαμβάνονται ειδικότερα αυτοαπασχολούμενα άτομα και οικογενειακές επιχειρήσεις που ασκούν βιοτεχνική ή άλλη δραστηριότητα, καθώς και προσωπικές εταιρείες ή ενώσεις προσώπων που ασκούν τακτικά μια οικονομική δραστηριότητα.

 

Επισημαίνονται ιδίως τα ακόλουθα:

 

α) Η Σ.Σ. και τυχόν άλλες πληρωμές που λαμβάνει ο δικαιούχος για την αποκατάσταση των ζημιών των κτηρίων, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών στο πλαίσιο ασφαλιστηρίων συμβολαίων, δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 100% του κόστους αποκατάστασης της ζημίας (επιλέξιμες δαπάνες), ήτοι του κόστους επισκευής ή ανακατασκευής του κτηρίου, όπως αυτό υπολογίζεται από την αρμόδια Υπηρεσία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα κεφάλαια 6 και 4, και αποδεικνύεται από τα κατάλληλα, κατά περίπτωση, παραστατικά και στοιχεία. Σε αντίθετη περίπτωση περικόπτεται αναλόγως η Σ.Σ. και επιστρέφεται εντόκως από τον/τη δικαιούχο το υπερβάλλον ποσό που τυχόν έχει ήδη καταβληθεί.

 

β) Βάσει της παρούσας, χορηγείται Σ.Σ. στους/στις ιδιοκτήτες/-τριες ακινήτων για την αποκατάσταση των ζημιών, εφόσον δεν έχει εγκριθεί η λήψη αποζημίωσης από άλλον δημόσιο φορέα για τις ίδιες ζημιές.

 

γ) Η Έγκριση Σ.Σ. Ανακατασκευής ή Αποπεράτωσης ή Αυτοστέγασης καθώς και η Άδεια Επισκευής του πληγέντος κτηρίου, πρέπει να χορηγείται εντός τεσσάρων (4) ετών από την εκδήλωση του γεγονότος, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 50 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 (όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό 1315/2023).

 

Εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος, πρέπει να συνάπτεται η δανειακή σύμβαση με τα πιστωτικά ιδρύματα για τη χορήγηση δανείου.

 

Ειδικά στις περιπτώσεις κτηρίων που ανήκουν σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή καθώς και στην παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, το σύνολο της Σ.Σ. καταβάλλεται εντός τεσσάρων (4) ετών από την εκδήλωση του γεγονότος, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 37 του Κανονισμού 2472/2022 και την παρ. 4 του άρθρου 49 του Κανονισμού 2473/2022.

 

δ) Όλα τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα που αφορούν τη χορήγηση της Σ.Σ. διατηρούνται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών από την καταβολή της τελευταίας δόσης της Δ.Κ.Α. ή του Α.Δ.. Η υποχρέωση αυτή αφορά και στα πιστωτικά ιδρύματα που χορηγούν τα σχετικά δάνεια.

 

ε) Σε περίπτωση που η δικαιούχος ενιαία επιχείρηση λάβει συνολική επιχορήγηση άνω των ορίων που τίθενται στο άρθρο 9 των Κανονισμών 651/2014 (όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό 1315/2023), 2472/2022 και 2473/2022, η αρμόδια για τον σκοπό αυτό Υπηρεσία δημοσιεύει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα III των εν λόγω Κανονισμών, σε εμπεριστατωμένο δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις (https://webgate.ec.europa.eu/ competition/transparency/public/search/home/) για λόγους διαφάνειας, το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έγκρισης χορήγησης της Σ.Σ., όπως προ-βλέπεται στην υποπαρ. Β11 του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107).

 

στ) Σε κάθε περίπτωση, ο δικαιούχος της Σ.Σ. υποχρεούται να προβεί στην αποκατάσταση της ζημίας για την οποία επιδοτήθηκε και να καταθέσει τα σχετικά, κατά περίπτωση, αποδεικτικά έγγραφα. Σε περίπτωση που από τα εν λόγω έγγραφα προκύπτει ότι το πραγματικό κόστος αποκατάστασης της ζημίας υπολείπεται της Σ.Σ., περικόπτεται αναλόγως η Σ.Σ. και επιστρέφεται από τον δικαιούχο το υπερβάλλον ποσό που τυχόν έχει καταβληθεί.

 

ζ) Στο ανωτέρω πραγματικό κόστος αποκατάστασης δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), εκτός εάν δεν είναι ανακτήσιμος βάσει της εθνικής νομοθεσίας για τον Φ.Π.Α.

 

3.10 Οι κοινές υπουργικές αποφάσεις αναρτώνται στο διαδίκτυο βάσει του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) -Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184) και επίσης δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως βάσει του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

 

3.11 Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες αποκατάστασης ζημιών οι οποίες δεν προκλήθηκαν ως άμεσο επακόλουθο της φυσικής καταστροφής του θέματος.

 

 1. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΩΝ

 

4.1 Δικαιούχοι Σ.Σ. για ανακατασκευή κτηρίων είναι οι ιδιοκτήτες/-τριες των κτηρίων:

 

α) Που έχουν χαρακτηριστεί από την αρμόδια Υπηρεσία ως Επικινδύνως Ετοιμόρροπα (Ε.Ε.) ή Ολοσχερώς κατεστραμμένα,

 

β) που κατεδαφίστηκαν αμέσως μετά από το συμβάν με εντολή Δημόσιας ή Δημοτικής Αρχής, για λόγους δημόσιας ασφάλειας, χωρίς να έχει προηγηθεί της κατεδάφισης αυτοψία από την αρμόδια Υπηρεσία.

 

O/Η ιδιοκτήτης/-τρια πρέπει να υποβάλει εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία για έκδοση Βεβαίωσης Καθορισμού Δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής για Ανακατασκευή, συνοδευόμενη επιπλέον με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 

 1. παραστατικά στοιχεία διαπίστωσης της ύπαρξης του κτηρίου (π.χ. φωτογραφίες, ορθοφωτογραφίες, αεροφωτογραφίες),

 

 1. παραστατικά διαπίστωσης του εμβαδού και της χρήσης του (π.χ. οικοδομική άδεια, τίτλοι ιδιοκτησίας, στοιχεία κτηματολογίου, αποδείξεις Ο.Κ.Ω., δήλωση περιουσιολογίου (Ε9) πριν την ημέρα του συμβάντος κ.λπ.),

 

iii. στοιχεία ότι το κτήριο δεν ήταν εγκαταλελειμμένο (π.χ. αποδείξεις Ο.Κ.Ω., Δημοτικών τελών, Κοινοτικών τελών, έντυπα Ε1 και Ε2, κ.λπ.),

 

 1. βεβαίωση της Δημόσιας ή Δημοτικής Αρχής ότι δόθηκε εντολή για την κατεδάφιση του κτηρίου για λόγους δημόσιας ασφάλειας.

 

Προκειμένου η αρμόδια Υπηρεσία να εκδώσει Βεβαίωση Καθορισμού Δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής για Ανακατασκευή, απαιτείται η έκδοση απόφασης Προϊσταμένου της αρμόδιας χωρικά Διεύθυνσης ότι το κτήριο εμπίπτει στις διατάξεις περί πυρόπληκτων κτηρίων,

 

γ) που είναι δομημένα από Ευτελή Υλικά (Ε.Υ.) (ωμοπλίνθους ή μη διαμορφωμένους λίθους μικρής διατομής με συνδετικό υλικό αργιλώδες) τα οποία δεν έχουν χαρακτηρισθεί Ε.Ε. αλλά οι ζημιές που προκλήθηκαν από το συμβάν δεν επιδέχονται, σύμφωνα με την κρίση της αρμόδιας Υπηρεσίας, ουσιαστικής αποκατάστασης, δηλαδή επισκευής που να εξασφαλίζει την αναγκαία αντισεισμική αντοχή τους.

 

4.2 Η ανακατασκευή των κτηρίων γίνεται στο οικόπεδο που υπήρχε το πληγέν κτήριο ή σε άλλο οικόπεδο ιδιοκτησίας του/της δικαιούχου εντός της ίδιας Δημοτικής Ενότητας. Σε περίπτωση που το οικόπεδο που υπήρχε το πληγέν κτήριο ρυμοτομείται ή δεν μπορεί να ανακατασκευαστεί το νέο κτήριο εντός αυτού για οποιαδήποτε νόμιμη αιτία, ο/η δικαιούχος μπορεί να ανακατασκευάσει άλλο ιδιόκτητο κτήριο σε άλλο ιδιόκτητο οικόπεδο, εκτός της Δημοτικής Ενότητας, αλλά εντός της Περιφερειακής Ενότητας που βρισκόταν το πληγέν κτήριο.

 

4.3 Χορηγείται Σ.Σ. ανακατασκευής λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο 3 της παρούσας απόφασης και σύμφωνα με τα παρακάτω:

 

α) Για κατοικίες το ποσό των € 1000 ανά τ.μ. για κτήρια τα οποία ανακατασκευάζονται με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα και περιμετρική τοιχοποιία πλήρωσης από οπτοπλινθοδομή ή λιθοδομή ή με φέροντα οργανισμό τοιχοποιίας από οπτοπλινθοδομή ή λιθοδομή.

 

Εφόσον ο δικαιούχος Σ.Σ. ανακατασκευής προβεί στην κατασκευή κατοικίας, εδραζόμενης σε θεμελίωση από οπλισμένο σκυρόδεμα, σταθερά συνδεδεμένη με αυτήν και

αα) με σύμμικτο φέροντα οργανισμό (με φέροντα στοιχεία μεταλλικά και από οπλισμένο σκυρόδεμα) και περιμετρική τοιχοποιία πλήρωσης από οπτοπλινθοδομή ή

αβ) προκατασκευασμένη κατοικία εξ’ ολοκλήρου από οπλισμένο σκυρόδεμα, χορηγείται το ποσό Σ.Σ. των € 800 ανά τ.μ.

 

Στο εμβαδόν της κατοικίας προσμετρώνται:

 

 1. i) Βοηθητικοί χώροι κατοικίας (οικιακές αποθήκες) που βρίσκονται εντός του κτηρίου,

 

 1. ii) βοηθητικοί χώροι κατοικίας (χώροι υγιεινής και μαγειρεία) που βρίσκονται εντός του κτηρίου ή και εκτός, αλλά εντός του οικοπέδου, και

 

iii) κοινόχρηστοι χώροι που αναλογούν βάσει του ποσοστού της ιδιοκτησίας επί του οικοπέδου.

 

Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση που ο δικαιούχος Σ.Σ. προβεί στην κατασκευή προκατασκευασμένης κατοικίας σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, προκειμένου να λάβει το σύνολο της εγκεκριμένης Σ.Σ. οφείλει να προσκομίσει στην αρμόδια Υπηρεσία με την αίτησή του για χορήγηση της Γ’ δόσης Σ.Σ. Ανακατασκευής, φορολογικά παραστατικά δαπανών [Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών (ΑΠΥ) και τιμολόγια], με καταγεγραμμένο το ονοματεπώνυμό του και τον ΑΦΜ του, από τα οποία θα προκύπτει ότι το πραγματικό κόστος κατασκευής του νέου κτηρίου καλύπτει την εγκεκριμένη Σ.Σ.. Εάν από τα εν λόγω παραστατικά δαπανών προκύπτει ότι το πραγματικό κόστος του νέου κτηρίου είναι μεγαλύτερο από την εγκεκριμένη Σ.Σ., ο δικαιούχος θα λάβει την εγκεκριμένη Σ.Σ. Εάν από τα εν λόγω παραστατικά δαπανών προκύπτει ότι το πραγματικό κόστος του νέου κτηρίου υπολείπεται της εγκεκριμένης Σ.Σ., η εγκεκριμένη Σ.Σ. περικόπτεται αναλόγως και το απολειπόμενο ποσό χορηγείται ως Γ’ δόση Σ.Σ. Ανακατασκευής, ενώ στην περίπτωση που έχει ήδη καταβληθεί στον δικαιούχο Σ.Σ. μεγαλύτερη από το πραγματικό κόστος του νέου κτηρίου το υπερβάλλον ποσό επιστρέφεται ως αχρε-ωστήτως καταβληθέν ποσό, βεβαιώνεται και εισπράττεται κατά τις διατάξεις περί είσπραξης δημοσίων εσόδων.

 

β) Για Ιερούς Ναούς το ποσό των € 850 ανά τ.μ.

 

γ) Για κωδωνοστάσια το ποσό των € 400 ανά τ.μ. για το εμβαδόν που προκύπτει από το γινόμενο του εμβαδού κάτοψης του κωδωνοστασίου με το αποτέλεσμα της διαίρεσης του ύψους του κωδωνοστασίου (Η) με το ύψος ή=3,00μ. Το ύψος (Η) ορίζεται ως η απόσταση από την έδραση του κωδωνοστασίου (συμπεριλαμβανομένου τυχόν υπογείου) έως το ανώτατο σημείο της πλάκας επικάλυψης/τρούλου αυτού.

 

δ) Για κτήρια κοινωφελούς χρήσης που ανήκουν στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. ή σε Κοινωφελή ή σε Φιλανθρωπικά ή σε Ευαγή Ιδρύματα, το ποσό των € 500 ανά τ.μ.

 

ε) Για αποθήκες (εκτός των οικιακών αποθηκών που αναφέρονται στην παρ. 4.3(α)ϊ του Κεφαλαίου 4 της παρούσας απόφασης καθώς και των επαγγελματικών αποθηκών), στάβλους, αγροικίες εποχιακής χρήσης και κλειστούς χώρους στάθμευσης (parking), το ποσό των € 300 ανά τ.μ.

 

στ) Για κτήρια επαγγελματικής χρήσης, το ποσό των € 500 ανά τ.μ.

 

ζ) Για κτηνοτροφικές μονάδες και επαγγελματικές αποθήκες, το ποσό των € 400 ανά τ.μ.

 

η) Για Pilotis (η οποία συμπεριλαμβάνεται στους κοινόχρηστους χώρους), 30% της εκάστοτε ισχύουσας τιμής μονάδας για ανακατασκευή, ανάλογα με τη χρήση του κτηρίου.

 

θ) Για κατασκευές βοηθητικής χρήσης στο δώμα οικοδομών (οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στους κοινόχρηστους χώρους π.χ. απολήξεις κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων κ.λπ.), 50% της εκάστοτε ισχύουσας τιμής μονάδας για ανακατασκευή, ανάλογα με τη χρήση του κτηρίου.

 

ι) Για υπόγειους χώρους, όπως αυτοί ορίζονται από τον Ν.Ο.Κ., 70% της εκάστοτε ισχύουσας τιμής μονάδας για ανακατασκευή ανάλογα με τη χρήση τους.

 

ια) Για κτήρια που η κατασκευή τους δεν είχε ολοκληρωθεί μέχρι την ημέρα του συμβάντος, ανάλογα με το ποσοστό των εργασιών που είχαν εκτελεστεί βάσει πίνακα της Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.

 

ιβ) Για κτήρια τα οποία χαρακτηρίζονται ως μνημεία ή διατηρητέα σύμφωνα με το Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως δημοσίευσης της απόφασης χαρακτηρισμού και κρίνονται κατεδαφιστέα, και εφόσον μετά την κατεδάφιση δεν αίρεται ο χαρακτηρισμός του κτηρίου ως διατηρητέου ή μνημείου και οι ιδιοκτήτες προβούν σε ανακατασκευή αυτών, σύμφωνα με τα παρακάτω:

 

 1. i) Σε κτήρια που χαρακτηρίζεται διατηρητέα μόνο η όψη, το ποσό της Σ.Σ. ανακατασκευής της όψης υπολογίζεται με χρήση του Νέου Ενιαίου Τιμολογίου Επισκευής της υπηρεσίας για διατηρητέα κτήρια και το ποσό της Σ.Σ. ανακατασκευής του υπολοίπου κτηρίου με τις ισχύουσες τιμές μονάδας ανακατασκευής ανάλογα με τη χρήση του κτηρίου.

 

 1. ii) Σε κτήρια που χαρακτηρίζονται ως μνημεία ή διατηρητέα στο σύνολό τους, το ποσό της ανακατασκευής του κτηρίου υπολογίζεται με τις ισχύουσες τιμές μονάδας ανακατασκευής ανάλογα με τη χρήση του κτηρίου προσαυξημένες κατά 20%.

 

ιγ) Για σοφίτες ή πατάρια, που χρησιμοποιούνται για κύρια χρήση, 70% της εκάστοτε ισχύουσας τιμής μονάδας για ανακατασκευή, ανάλογα με τη χρήση του κτηρίου.

 

4.4 Ο/Η δικαιούχος, προκειμένου να του/της χορηγηθεί το σύνολο της Σ.Σ., υποχρεούται να ανακατασκευάσει κτήριο εμβαδού τουλάχιστον ίσο με το 75% του εμβαδού (ή του όγκου στις περιπτώσεις επαγγελματικών χώρων) με βάση το οποίο υπολογίστηκε η χορηγούμενη Δ.Κ.Α. Στην περίπτωση που το ανακατασκευαζόμενο κτήριο έχει εμβαδόν μικρότερο του προαναφερόμενου εμβαδού, η Σ.Σ. θα υπολογίζεται αναλογικά ως προς το ελάχιστο εμβαδόν για το οποίο η Σ.Σ. θα χορηγούνταν ολόκληρη.

 

4.5 Μετά την περαίωση του φέροντος οργανισμού του νέου κτηρίου και πριν την έναρξη των υπόλοιπων οικοδομικών εργασιών, ο/η δικαιούχος Σ.Σ. πρέπει να υποβάλει υποχρεωτικά, στην αρμόδια Υπηρεσία, αίτηση για έκδοση Βεβαίωσης Προόδου Εργασιών Ανακατασκευής, προκειμένου να διαπιστωθεί από την υπηρεσία ότι το είδος και η μορφή του φέροντος οργανισμού του νέου κτηρίου, συμφωνούν με την εγκεκριμένη από την αρμόδια Υ.ΔΟΜ. μελέτη.

 

 1. ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΗ – ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ

 

5.1 Εγκρίνεται όπως η Σ.Σ. για ανακατασκευή κτηρίου που έχει υποστεί βλάβες από πυρκαγιά του θέματος, να χρησιμοποιηθεί από τον/τη δικαιούχο για αυτοστέγαση (αγορά έτοιμου ή υπό ανέγερση κτηρίου). Το αγοραζόμενο κτήριο θα πρέπει:

 

α) Να είναι εντός της ίδιας Δημοτικής Ενότητας που βρίσκεται το πληγέν κτήριο. Σε περίπτωση που το οικόπεδο που υπήρχε το πληγέν κτήριο ρυμοτομείται ή δεν μπορεί να ανακατασκευαστεί το νέο κτήριο εντός αυτού για οποιαδήποτε νόμιμη αιτία, ο/η δικαιούχος μπορεί να προβεί σε αυτοστέγαση εκτός της Δημοτικής Ενότητας, αλλά εντός της Περιφερειακής Ενότητας που βρισκόταν το πληγέν κτήριο,

 

β) να είναι νομίμως υφιστάμενο προ του 1955 ή να έχει κατασκευαστεί με οικοδομική άδεια η οποία έχει υλοποιηθεί,

 

γ) να μην έχει κριθεί ακατάλληλο προς χρήση, από την αρμόδια Υπηρεσία.

 

Επισημαίνεται ότι:

 

– Στις περιπτώσεις αγοραπωλησίας μεταξύ συζύγων, γονέων και παιδιών ή παππούδων- γιαγιάδων και εγγονών δε χορηγείται Σ.Σ.

 

– Στις περιπτώσεις που το κτήριο στο οποίο πραγματοποιείται η αυτοστέγαση είναι προ του 1955, η στατική επάρκεια του κτηρίου θα πρέπει να βεβαιώνεται από δύο ιδιώτες Πολιτικούς Μηχανικούς.

 

– Για να χορηγηθεί ολόκληρο το ποσό της υπολογιζόμενης Σ.Σ., το νέο κτήριο θα πρέπει να έχει εμβαδό ίσο τουλάχιστον με το 75% του εμβαδού με βάση το οποίο υπολογίστηκε η χορηγούμενη Δ.Κ.Α. Στις περιπτώσεις που το εμβαδόν του νέου κτηρίου είναι μικρότερο του προαναφερόμενου εμβαδού, η Σ.Σ. θα υπολογίζεται αναλογικά ως προς το ελάχιστο εμβαδόν για το οποίο η Σ.Σ. θα χορηγούνταν ολόκληρη.

 

– Η Σ.Σ. που χορηγείται δεν μπορεί να υπερβαίνει το αναγραφόμενο στο συμβόλαιο αγοραπωλησίας τίμημα.

 

5.2. Εγκρίνεται όπως η Σ.Σ. για ανακατασκευή κτηρίου που έχει υποστεί βλάβες από πυρκαγιά του θέματος, να χρησιμοποιηθεί από τον/τη δικαιούχο για αποπεράτωση ιδιόκτητου που βρίσκεται είτε στο ίδιο οικόπεδο που υπήρχε το πληγέν κτήριο ή σε άλλο οικόπεδο ιδιοκτησίας του/της εντός της ίδιας Δημοτικής Ενότητας. Στην περίπτωση που το οικόπεδο που υπήρχε το πληγέν κτήριο ρυμοτομείται ή δεν μπορεί να κατασκευαστεί το νέο κτήριο εντός αυτού για οποιαδήποτε νόμιμη αιτία, ο/η δικαιούχος μπορεί να αποπερατώσει άλλο ιδιόκτητο κτήριο σε άλλο οικόπεδο ιδιοκτησίας του, εκτός της Δημοτικής Ενότητας, αλλά εντός της Περιφερειακής Ενότητας που βρισκόταν το πληγέν κτήριο.

 

Επισημαίνεται ότι η Σ.Σ. χορηγείται ανάλογα με το ποσοστό των εργασιών που υπολείπονται για την αποπεράτωση του κτηρίου, βάσει πίνακα της Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε..

 

 1. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ

 

6.1 Για την επισκευή όλων των κτηρίων, η Σ.Σ. υπολογίζεται ανάλογα με τις ζημιές που παρουσιάζει το κτήριο από την πυρκαγιά του θέματος και σύμφωνα με το Νέο Ενιαίο Τιμολόγιο Επισκευών το οποίο έχει εγκριθεί με την υπό στοιχεία 270999/Δ5/01.09.2022 (Β’4663) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, λαμβάνοντας υπόψη και τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο 3 της παρούσας απόφασης.

 

6.2 Το ανώτατο όριο της Σ.Σ. για την επισκευή φερόντων στοιχείων κτηρίου ορίζεται σε € 300 ανά τ.μ. και το ανώτατο όριο της Σ.Σ. για την επισκευή μη φερόντων στοιχείων κτηρίου ορίζεται σε € 200 ανά τ.μ.

 

Επισημαίνεται ότι:

 

α) Για κτήρια με χρήση κατοικίας, στο εμβαδόν της κατοικίας, προσμετρώνται εφόσον έχουν πληγεί:

 

 1. i) βοηθητικοί χώροι κατοικίας (οικιακές αποθήκες) που βρίσκονται εντός του κτηρίου,

 

 1. ii) βοηθητικοί χώροι κατοικίας (χώροι υγιεινής και μαγειρεία) που βρίσκονται εντός του κτηρίου ή και εκτός αλλά εντός του οικοπέδου,

 

iii) κοινόχρηστοι χώροι που αναλογούν βάσει του ποσοστού της ιδιοκτησίας επί του οικοπέδου.

 

β) Για τα κωδωνοστάσια, το εμβαδόν προκύπτει από το γινόμενο του εμβαδού κάτοψης του κωδωνοστασίου με το αποτέλεσμα της διαίρεσης του ύψους του κωδωνοστασίου (Η) με το ύψος h=3,00μ. Το ύψος (Η) ορίζεται ως η απόσταση από την έδραση του κωδωνοστασίου (συμπεριλαμβανομένου τυχόν υπογείου) έως το ανώτατο σημείο της πλάκας επικάλυψης/τρούλου αυτού.

 

6.3 Όταν το εμβαδόν των κλειστών χώρων μιας λειτουργικά ανεξάρτητης ιδιοκτησίας που έχει υποστεί βλάβες σε φέροντα και μη φέροντα στοιχεία είναι μεγαλύτερο των 150 τ.μ., η Δ.Κ.Α. υπολογίζεται σύμφωνα με τα παρακάτω:

 

α) Στην περίπτωση που η Σ.Σ. για την επισκευή των φερόντων και μη φερόντων στοιχείων του κτηρίου είναι μεγαλύτερη του ποσού των 75.000 € (300 €/τ.μ. x 150 τ.μ. + 200 €/τ.μ. x 150 τ.μ.), χορηγείται Δ.Κ.Α. ύψους 60.000 € (80% x 75.000),

 

β) στην περίπτωση που η Σ.Σ. για την επισκευή των φερόντων και μη φερόντων στοιχείων του κτηρίου είναι μικρότερη του ποσού των 75.000 € (300 €/τ.μ. x 150 τ.μ. + 200 €/τ.μ. x 150 τ.μ.), χορηγείται Δ.Κ.Α. ίση με το 80% της Σ.Σ.

 

’Όταν το κτήριο έχει υποστεί βλάβες μόνο σε φέροντα στοιχεία ή μόνο σε μη φέροντα στοιχεία η Δ.Κ.Α. υπολογίζεται σύμφωνα με τα προαναφερόμενα και τους κατά περίπτωση ελέγχους.

 

6.4 Στην περίπτωση που στον ίδιο/-α ιδιοκτήτη/-τρια ανήκαν την ημέρα της πυρκαγιάς περισσότερες της μίας ιδιοκτησίες, λειτουργικά ανεξάρτητες ως προς τη χρήση, με εμβαδόν αθροιστικά μεγαλύτερο των 150 τ.μ., ο/η ιδιοκτήτης/-τρια πρέπει να δηλώσει την/τις ιδιοκτησί-α/-σιες για την/τις οποία/-ες επιθυμεί τη χορήγηση της αναλογούσας Δ.Κ.Α. και την ιδιοκτησία για την οποία επιθυμεί να του χορηγηθεί Δ.Κ.Α. για τα τ.μ. μέχρι τη συμπλήρωση των 150 τ.μ.

 

6.5 Για κτήρια που χαρακτηρίζονται μνημεία ή διατηρητέα στο σύνολό τους, σύμφωνα με Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως δημοσίευσης της απόφασης χαρακτηρισμού, τα ανώτατα όρια της Σ.Σ. που αναφέρονται στην παρ. 6.2, προσαυξάνονται κατά 20%.

 

6.6 Σε περίπτωση που το πληγέν κτήριο παρουσιάζει βλάβες μόνο σε μη φέροντα στοιχεία, δύναται να εκδο-θεί άδεια επισκευής είτε για το σύνολο του κτηρίου, είτε μεμονωμένα για μία ή και για περισσότερες λειτουργικά ανεξάρτητες ιδιοκτησίες ως προς τη χρήση (είτε αυτές αποτελούν διηρημένες ιδιοκτησίες, είτε όχι).

 

6.7 Σε περίπτωση που το πληγέν κτήριο παρουσιάζει ελαφριές βλάβες μόνο στα μη φέροντα στοιχεία (π.χ. βλάβες στα κουφώματα, σε τοιχοπληρώσεις κ.λπ.), η μελέτη επισκευής συντάσσεται είτε από ιδιώτη μηχανικό της επιλογής του/της ιδιοκτήτη/-τριας, είτε από μηχανικούς της αρμόδιας Υπηρεσίας.

 

6.8 Σε περίπτωση που το πληγέν κτήριο παρουσιάζει σοβαρές βλάβες στα μη φέροντα στοιχεία ή/και βλάβες σε φέροντα στοιχεία, η μελέτη επισκευής συντάσσεται από ιδιώτη μηχανικό της επιλογής του/της ιδιοκτήτη/-τριας.

 

6.9 Στις περιπτώσεις που για την αποκατάσταση των βλαβών του κτηρίου απαιτείται η χρήση ικριωμάτων ή που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις κατά περίπτωση, απαιτείται έγκριση των εργασιών επισκευής από άλλη Υπηρεσία, δε δύναται να συνταχθεί η μελέτη επισκευής από τους μηχανικούς της αρμόδιας Υπηρεσίας.

 

6.10 H Σ.Σ. επισκευής δεν μπορεί να υπερβαίνει τη Σ.Σ. ανακατασκευής του κτηρίου σε περίπτωση που αυτό ανακατασκευαζόταν.

 

6.11 Οι ιδιοκτήτες/-τριες των κτηρίων που κρίνονται επισκευάσιμα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη Σ.Σ., που αναλογεί στην επισκευή του πληγέντος κτίσματος, για ανακατασκευή ή αυτοστέγαση ή αποπεράτωση με τους περιορισμούς που τίθενται στα προηγούμενα, εφόσον κατεδαφίσουν το κτήριο με δικές τους δαπάνες.

 

 1. ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ Σ.Σ.

 

 1. A) Ανακατασκευή ή αυτοστέγαση ή αποπεράτωση κτηρίου

 

Α1) Το ποσό της Σ.Σ. για ανακατασκευή κτηρίου ή αυτοστέγαση (εφόσον αγοράζεται κτήριο υπό ανέγερση) χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία, μετά τον συμψηφισμό της ληφθείσας πρώτης αρωγής, σε τρεις δόσεις ως εξής:

 

– Η πρώτη δόση Σ.Σ. καταβάλλεται με την Έγκριση χορήγησης Σ.Σ. και αντιστοιχεί στο 50% του ποσού της εγκεκριμένης Σ.Σ.

 

– Η δεύτερη δόση Σ.Σ. καταβάλλεται με την περαίωση του φέροντος οργανισμού του νέου κτηρίου και αντιστοιχεί στο 30% του ποσού της εγκεκριμένης Σ.Σ.

 

– Η τρίτη δόση Σ.Σ. καταβάλλεται με την περαίωση του νέου κτηρίου και αντιστοιχεί στο 20% του ποσού της εγκεκριμένης Σ.Σ.

 

Το ποσό της Σ.Σ. για αποπεράτωση κτηρίου, χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία σε δύο ισόποσες δόσεις, η πρώτη από τις οποίες καταβάλλεται με την Έγκριση χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής και η δεύτερη με την ολοκλήρωση των εργασιών στην οικοδομή.

 

A2) Το ποσό της Σ.Σ. για αυτοστέγαση, εφόσον αγοράζεται έτοιμο κτήριο, χορηγείται εφάπαξ, με την προσκόμιση οριστικού συμβολαίου αγοράς και πιστοποιητικού μεταγραφής.

 

Στις παραπάνω περιπτώσεις απαιτείται, η βεβαιωμένη κατεδάφιση του πληγέντος κτηρίου με μέριμνα του/της ιδιοκτήτη/-τριας.

 

Β) Επισκευή κτηρίου

 

Το ποσό της Σ.Σ. για επισκευή κτηρίου χορηγείται, μετά τον συμψηφισμό της ληφθείσας πρώτης αρωγής, σε τρεις δόσεις ως εξής:

 

– Η πρώτη δόση Σ.Σ. καταβάλλεται με την έκδοση της Άδειας Επισκευής και αντιστοιχεί στο 50% του ποσού της εγκεκριμένης Σ.Σ.

 

– H δεύτερη δόση Σ.Σ. καταβάλλεται αφού εκτελεστούν εγκεκριμένες εργασίες επισκευής, των οποίων ο προϋπολογισμός αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 40% του ποσού της εγκεκριμένης Σ.Σ.. Η δεύτερη δόση Σ.Σ. αντιστοιχεί στο 30% του ποσού της εγκεκριμένης Σ.Σ.

 

Επισημαίνεται ότι προκειμένου να χορηγηθεί η δεύτερη δόση Σ.Σ. θα πρέπει να έχουν εκτελεστεί όλες οι εγκεκριμένες εργασίες επισκευής που αφορούν στον φέροντα οργανισμό του κτηρίου.

 

– Η τρίτη δόση Σ.Σ. καταβάλλεται με την περαίωση των εργασιών επισκευής και αντιστοιχεί στο 20% του ποσού της εγκεκριμένης Σ.Σ.

 

Στις περιπτώσεις που το εγκεκριμένο ποσό της Σ.Σ. είναι μέχρι € 5.000, η Σ.Σ. θα χορηγείται εφάπαξ.

 

Σε κάθε περίπτωση, οι δικαιούχοι Σ.Σ. υποχρεούνται μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης των κτηρίων τους, να υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία για χορήγηση Βεβαίωσης Περαίωσης Εργασιών, εντός του χρόνου ισχύος της αδείας.

 

 1. ΚΤΗΡΙΑ ΠΛΗΓΕΝΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

 

Δεν είναι δυνατή η έκδοση άδειας επισκευής για πυρκαγιά του θέματος σε κτήρια για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια επισκευής για προγενέστερη φυσική καταστροφή και δεν έχει εκδοθεί Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών Επισκευής, πριν την ημερομηνία εκδήλωσης του νέου συμβάντος.

 

 1. ΝΕΟΙ ΚΤΗΤΟΡΕΣ

 

Δύνανται να καθοριστούν δικαιούχοι Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.) οι νέοι/-ες κτήτορες που απέκτησαν την πλήρη ή ψιλή κυριότητα των κτηρίων μετά από πυρκαγιά του θέματος, ασχέτως του τρόπου αποκτήσεως αυτών.

 

Στις περιπτώσεις που ο/η προκάτοχος έχει κριθεί δικαιούχος Στεγαστικής Συνδρομής θα πρέπει στη συμβολαιογραφική πράξη να μεταβιβάζεται το δικαίωμα της Στεγαστικής Συνδρομής (εξαιρείται η περίπτωση της κληρονομικής διαδοχής).

 

Δωρεάν Κρατική Αρωγή (Δ.Κ.Α.) δικαιούται ο/η νέος/-α κτήτορας εφόσον:

 

α) ο/η προκάτοχος του κτηρίου δικαιούταν να λάβει Δ.Κ.Α. για αυτό

 

και

 

β) ο/η νέος/-α κτήτορας δικαιούται να λάβει Δ.Κ.Α. για το κτήριο σαν να ήταν στην ιδιοκτησία του/της την ημέρα της πυρκαγιάς.

 

 1. ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

 

Με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, καθορίζονται ως δυσπρόσιτες περιοχές οι περιοχές που βρίσκονται τα πληγέντα κτήρια, τα οποία είτε επισκευάζονται είτε ανακατασκευάζονται σε αυτές, εφόσον δυσχεραίνεται σε μεγάλο βαθμό η προσκόμιση των υλικών και των μηχανημάτων για την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών. Στις περιοχές αυτές δίνεται προσαύξηση 20% στις προαναφερόμενες τιμές Σ.Σ. Στις περιπτώσεις επισκευής κτηρίων προσαυξάνονται κατά 20% και οι τιμές του εγκεκριμένου Νέου Ενιαίου Τιμολογίου Επισκευών.

 

 1. ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

 

Στις περιπτώσεις επισκευής, η αμοιβή μηχανικού για μελέτη-επίβλεψη μειώνεται στο 50% της αμοιβής που καθορίζεται με τις ισχύουσες διατάξεις περί αμοιβών Μηχανικών.

 

 1. ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

 

Τα εν λόγω δάνεια θα χορηγηθούν από τα πιστωτικά ιδρύματα.

 

Η συνολική διάρκεια των δανείων επισκευής ή ανα-κατασκευής κτηρίου ορίζεται σε δεκαπέντε (15) χρόνια, η δε εξόφλησή τους θα πραγματοποιηθεί σε ισόποσες εξαμηνιαίες ή ετήσιες χρεολυτικές δόσεις, η πρώτη από τις οποίες θα καταβληθεί είκοσι τέσσερις (24) μήνες μετά την υπογραφή της δανειακής σύμβασης.

 

Η συνολική διάρκεια των δανείων επισκευής ή ανακατα-σκευής διατηρητέων κτηρίων ή μνημείων ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) χρόνια, η δε εξόφλησή τους θα πραγματοποιηθεί σε ισόποσες εξαμηνιαίες ή ετήσιες χρεολυτικές δόσεις, η πρώτη από τις οποίες θα καταβληθεί είκοσι τέσσερις (24) μήνες μετά την υπογραφή της δανειακής σύμβασης.

 

Τα δάνεια βαρύνονται με επιτόκιο ίσο προς αυτό των εντόκων γραμματίων δημοσίου εξάμηνης διάρκειας της εκάστοτε τελευταίας εκδόσεως που χρονικά προηγείται της έναρξης κάθε περιόδου εκτοκισμού των δανείων, προσαυξημένο κατά δύο (2) ποσοστιαίες μονάδες, χωρίς άλλη προσαύξηση για προμήθεια κ.λπ., επιδοτούμενο κατά 100% από τον λογαριασμό του ν. 128/1975 (Α’ 178).

 

Για τους λοιπούς όρους και τη διαδικασία σύναψης και χορήγησης των δανείων έχουν εφαρμογή οι αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν για τη χρηματοδότηση της οικονομίας.

 

 1. ΥΠΟΘΗΚΕΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

 

Για την ασφάλεια κάθε δανείου, θα εγγράφεται υπέρ του πιστωτικού ιδρύματος υποθήκη επί του ακινήτου που θα επισκευάζεται ή ανακατασκευάζεται ή αγοράζεται από το προϊόν του ατόκου δανείου ή αντ’ αυτού επί άλλου ακινήτου που τυχόν προσφέρεται από τον/ τη δανειολήπτη/-τρια, εφόσον η αξία του ακινήτου καλύπτει το ασφαλιζόμενο δάνειο.

 

Η υποθήκη μπορεί επίσης να μεταφέρεται εκ των υστέρων σε άλλο ακίνητο αντίστοιχης αξίας. Γ ια ποσά μέχρι € 10.000 δεν απαιτείται εγγραφή υποθήκης.

 

Τα πιστωτικά ιδρύματα δύναται να χορηγούν δάνεια για την επισκευή ή ανακατασκευή Ιερών Ναών πληγέ-ντων από πυρκαγιά του θέματος και στις περιπτώσεις που υπάρχει αδυναμία προσφοράς ακινήτου για εγγραφή υποθήκης, προς διασφάλιση του δανείου είναι δυνατή η υποθήκευση αστικού ακινήτου της αρμόδιας Μητρόπολης που ανήκει ο Ιερός Ναός.

 

Η ανωτέρω ρύθμιση δεν ισχύει για τους ιδιωτικούς Ναούς, ως προς τους οποίους έχουν εφαρμογή οι γενικώς ισχύουσες διατάξεις.

 

 1. ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ

 

14.1 Με ειδικό όρο των οικείων δανειακών συμβάσεων, θα καθορίζεται ρητά ότι, σε περίπτωση υποβολής από τους/τις δικαιούχους δανείων ή τους/τις νέους/-ες κτήτορες, ανακριβών δηλώσεων ή σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων, που θα αναλάβουν με όσα προβλέπονται στην παρούσα απόφαση (π.χ. έκδοση βεβαίωσης περαίωσης εργασιών) και γενικά στις διατάξεις που αφορούν στην αποκατάσταση των πυρόπληκτων κτηρίων, θα υπόκεινται πέρα από τις νόμιμες κυρώσεις και στις ακόλουθες αθροιστικά:

 

α) Κήρυξη ολοκλήρου του ποσού του δανείου ληξιπρόθεσμου και αμέσως απαιτητού από τη χορήγησή του.

 

β) Κατάπτωση ποινικής ρήτρας υπέρ του Δημοσίου, που θα συνομολογείται με τη δανειακή σύμβαση και θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% επί ολοκλήρου του ποσού του δανείου.

 

γ) Επιστροφή του ποσού των επιδοτούμενων τόκων των δανείων που έχει καταβληθεί εντόκως, με το ισχύον επιτόκιο υπερημερίας.

 

14.2 Το ποσό της Δ.Κ.Α., σε περίπτωση υποβολής από τους/τις δικαιούχους ή νέους/-ες κτήτορες ανακριβών δηλώσεων ή σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που θα αναλάβουν με βάση όσα προβλέπονται στην παρούσα απόφαση (π.χ. έκδοση βεβαίωσης περαίωσης εργασιών κ.λπ.) και γενικά στις διατάξεις που αφορούν στην αποκατάσταση των πυρόπληκτων κτηρίων, θα επιστρέφεται εντόκως με επιτόκιο υπερημερίας το κοινώς ισχύον για κάθε περίπτωση υπερημερίας.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2023

 

Οι Υπουργοί