Κ.Υ.Α. Αριθμ. 133473/11.12.2017

Συμπλήρωση και τροποποίηση της αριθμ. 45231/2017 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών, «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016.

Κ.Υ.Α. Αριθμ. 133473/11.12.2017