Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ. 10770/24.02.2020  ( ΦΕΚ Β΄761/10-3-2020)

Παράταση ισχύος των διατάξεων της 51738/2014 (2947/Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ –

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

 

Έχοντας υπόψη:

 

  1. Τις διατάξεις:

 

α) Των άρθρων 15 παρ. 2, 21 παρ. 2 και 136 παρ. 6 του ν. 4251/2014 (80/Α΄), «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις, όπως ισχύει».

 

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (98/Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».

 

γ) Του π.δ. 4/2020 (4 Α΄) «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

 

δ) Των π.δ. 5 και 6/2020 (5/Α΄) «Αποδοχή παραίτησης Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργού» και «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» αντίστοιχα.

 

ε) Του π.δ. 9/2020 (Α΄10) «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου»

 

στ) Του π.δ. 84/2019 (123 Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

 

ζ) Την αριθμ. Υ4/2020 (Β΄ 70) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Γεώργιο Κουμουτσάκο».

 

η) Την αριθμ. 51738/10.10.2014 (2947/Β’) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Καθορισμός του ελάχιστου αριθμού ημερομισθίων ή ελάχιστου χρονικού διαστήματος ασφάλισης ανά ασφαλιστικό φορέα, των αποδεικτικών στοιχείων για την ανανέωση άδειας διαμονής πολιτών τρίτων χωρών καθώς και ρύθμιση άλλων σχετικών θεμάτων», η ισχύς της οποίας παρατάθηκε με τις αριθμ. 61227/16.9.2015 (2050/Β’), 43366/29.9.2016 (3220 Β’), 46710/7.12.2017 ( 4503/Β’) και οικ.35686/2018 (4782 Β΄) όμοιες, έως 30.9.2019.

 

  1. Την αριθμ. 343/14.1.2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με την οποία δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Η ισχύς της αριθμ. 51738/2014 (2947 Β’) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, παρατείνεται έως 30.9.2021.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2020