ΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΣΕ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Με την υπ’αριθμ. 59438/2022 Απόφαση του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων επεκτείνεται η ισχύς της από 24.5.2021 ΣΣΕ των Τουριστικών και Επισιτιστικών Καταστημάτων όλης της Χώρας σε όλους τους εργοδότες και τους εργαζομένους του κλάδου, από 29.6.2022 (ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ) και εφεξής (και όχι αναδρομικώς). Πριν την κήρυξή της ως γενικώς υποχρεωτικής, η εν λόγω ΣΣΕ δέσμευε από 22.2.2021 όσους εργοδότες και μισθωτούς ήταν μέλη των Εργοδοτικών Οργανώσεων και της Εργατικής Οργανώσεως αντιστοίχως, που συμβλήθηκαν σε αυτή. Με την κήρυξη της ΣΣΕ αυτής ως γενικώς υποχρεωτικής δεσμεύονται από την δημοσίευση της σχετικής Αποφάσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (29.6.2022) όσοι (εργοδότες και μισθωτοί) θα μπορούσαν να είναι μέλη των Οργανώσεων (εργοδοτικών και εργατικών) που συμβάλλονται στην ΣΣΕ, όπως η διαπίστωση αυτή προκύπτει από το καταστατικό των εν λόγω οργανώσεων.

Τα σημαντικότερα, κατά την άποψή μας, σημεία της ΣΣΕ είναι τα εξής:

  • Καθορίζεται πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία με δύο ημέρες αναπαύσεως την εβδομάδα σε όλα τα καταστήματα. Η απασχόληση κατά την 6η ημέρα συνιστά παράνομη απασχόληση (αφού αντίκειται σε κανονιστικό όρο ΣΣΕ), δεν συνεπάγεται όμως προσαύξηση του οφειλομένου κατά τον νόμο ωρομισθίου κατά 30%, αφού τόσο τα επισιτιστικά καταστήματα όσο και τα ξενοδοχεία εξαιρούνται από την σχετική με το 30% ρύθμιση του άρθρου 8 του Ν. 3846/2010.
  • Καθορίζονται μηνιαίοι μισθοί για όλες τις ειδικότητες, ανεξαρτήτως αν οι υπαγόμενοι μισθωτοί έχουν την ιδιότητα υπαλλήλου ή εργατοτεχνίτου, κάποιοι όμως από τους προβλεπόμενους μισθούς φαίνεται να υπολείπονται των νομοθετικώς προβλεπόμενων κατώτατων ορίων αποδοχών, όπως αυτά καθορίστηκαν με την υπ’ αριθμ. 38866/21.4.2022 Υ.Α., διότι η ΣΣΕ υπεγράφη στις 24.5.2021, όταν τα κατώτατα όρια των αποδοχών ήταν σε άλλα επίπεδα. Για τους υπαλλήλους κατώτατο όριο αποτελεί πλέον το ποσό των 713 € μηνιαίως, ενώ για τους εργατοτεχνίτες το ποσόν των 31,85 € ημερησίως, το οποίο, όταν πολλαπλασιάζεται επί 26 για να μετατραπεί σε μηνιαίο μισθό, διαμορφώνεται στο μηνιαίο ποσό των 828,10 €. Προς αυτά τα ποσά θα πρέπει να συγκρίνεται το συνολικώς οφειλόμενο βάσει της ΣΣΕ των Επισιτιστικών Καταστημάτων ποσό, που συγκεντρώνει ο εκάστοτε υπάλληλος ή ο εργατοτεχνίτης που αναφέρεται στην ΣΣΕ. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ως εργατοτεχνίτες θεωρούνται ο Λαντζέρης, ο Ψήστης και ο Καθαριστής των καταστημάτων του ΚΕΦ. Α΄ και Β΄ της ΣΣΕ.
  • Σε οποιαδήποτε κατηγορία καταστήματος, για να υπάρξει θέση βοηθών Μπάρμαν ή Σερβιτόρου θα πρέπει απαραίτητα να υπηρετεί σ’ αυτό μπάρμαν ή σερβιτόρος, διαφορετικά οι βοηθοί θα λαμβάνουν τον αντίστοιχο μισθό αυτών.
  • Ρυθμίζονται με ειδικές διατάξεις ζητήματα αμοιβής των ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ και των ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ.