Ε.2005/08.01.2021

Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. Α. 1293/23-12-2020 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων θεώρησης του Βιβλίου Ατελείας των αλιευτικών σκαφών του άρθρου 7 της αριθμ. Τ.1940/41/14.4.2003 Α.Υ.Ο.Ο (ΦΕΚ 516/Β΄) «Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κ.λ.π.» για την παραλαβή καυσίμων με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ» (Β’ 5882).

 

ΑΑΔΕ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ

ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ Γ΄

Πληροφορίες : Β. Τερζής

Τηλέφωνο : 210.69.87.503

E-Mail : d18a@2001.syzefxis.gov.gr

 

Κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την με αριθ. πρωτ. Α.1293/2020 Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., όπως δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως αριθ. 5882, Τεύχος Β΄ της 31-12-2020 και αναρτήθηκε στον ιστόποπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με κωδικό ΑΔΑ: 9ΞΒΧ46ΜΠ3Ζ-5ΚΣ, γνωρίζοντάς σας παράλληλα τα ακόλουθα:

 

Με τις διατάξεις της κοινοποιούμενης Απόφασης καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις για τη θεώρηση από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές του Βιβλίου Ατελείας αλιευτικών σκαφών, όπως το Βιβλίο προβλέπεται στο άρθρο 7 της αριθ. Τ1940/41/14.4.2003 Α.Υ.Ο.Ο. Ειδικότερα, με τις διατάξεις του άρθρου 2 της Απόφασης καθορίζονται οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά θεώρησης του Βιβλίου Ατελείας των αλιευτικών σκαφών, αφενός της παράκτιας και αφετέρου της μέσης αλιείας. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 3 της ίδιας Απόφασης ορίζονται ο χρόνος και ο τρόπος θεώρησης του Βιβλίου Ατελείας.

 

Επιπλέον, οι υποχρεώσεις των κατόχων του Βιβλίου Ατελείας καθώς και οι κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησης των όρων της εν λόγω Απόφασης, ορίζονται με το άρθρο 4 αυτής.

 

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω Απόφαση ισχύει από την 01-02-2021.

 

Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2021

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ