ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ: ΔΙΕΙΣΦΜΜ/286/506611/31.03.2017

Παράταση της προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών έτους 2016 των ασφαλισμένων του τ. ΕΤΑΑ.

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΦΚΑ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Πληροφορίες: ΠΟΡΤΟΚΑΛΗ ΦΙΛΙΩ  Τηλέφωνο : 2105285535

 

Σας ενημερώνουμε ότι με την αριθ. 107/30-3-2017 (ΑΔΑ: 66ΙΨ465ΧΠΙ-27Σ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΚΑ αποφασίστηκε η παράταση μέχρι 30-6-2017 της καταβολής των εισφορών του έτους 2016 των ασφαλισμένων του ΤΑΝ – τ. ΕΤΑΑ, καθώς και των εισφορών β΄εξαμήνου 2016 για τους ασφαλισμένους των τομέων ΤΣΜΕΔΕ και ΤΣΑΥ του τ. ΕΤΑΑ.

 

Παρακαλούμε να λάβουν γνώση όλες οι Υπηρεσίες αρμοδιότητάς σας.

 

Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜΗΜ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

 

ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

 

Φ. ΠΟΡΤΟΚΑΛΗ

 

Ακριβές αντίγραφο

 

Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

 

Μ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ