ΕΡΓΑΤΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ
Μεταξύ των  9 παροχών της επιμόρφωσης TAXLIVE, περιέχονται και τέσσερα e-books, ένα από τα οποία είναι το Εργατοασφαλιστικό Ποινολόγιο, το οποίο επικαιροποιείται κάθε εξάμηνο.

ΕΡΓΑΤΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019
.