1. Οι υφιστάμενες διατάξεις που αφορούν φορολογικά κίνητρα ευρεσιτεχνίας και κίνητρα κεφαλαιοποίησης αφορολόγητων αποθεματικών εντάσσονται στο ν.4271/2013 (ΚΦΕ), για λόγους νομοτεχνικής αρτιότητας με ταυτόχρονη κατάργηση των άρθρων 71 του ν.3842/2010, 101 του ν.1892/1990 και 13 του ν.1473/1984.

2. Καταργείται από 17.01.2018, ο ειδικός τρόπος φορολόγησης που ίσχυε για τις μεταβιβάσεις των Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων που κυκλοφόρησαν πριν τις 30.9.2010. Ουσιαστικά, καταργείται η επιβολή φόρου 2% επί της πραγματικής αξίας του Φ.Δ.Χ. οχήματος ο οποίος καταβαλλόταν πριν από την πράξη μεταβίβασης αυτού.

3. Από 17.01.2018 καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 25 του ν.2520/1997 περί χρηματοδοτικής μίσθωσης αγροτικών εκτάσεων.

4. Από 1.1.2017 και εφεξής η φορολογική μεταχείριση των καταβαλλομένων μερισμάτων προς μετόχους ΚΤΕΛ από Α.Ε. της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν.2963/2001 ακολουθεί εκείνη του ν.4172/2013.

5. Από 17.1.2018 δεν ισχύουν τα φορολογικά κίνητρα για αποθεματικά  που αφορούσαν σε δαπάνες για την ολική ή μερική κατεδάφιση κτιρίου προκειμένου για την ανάπλαση – προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος νησιών.

6. Καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 43 και 44 του ν.4030/2011 που αφορούσαν σε φορολογικά κίνητρα αποκατάστασης κτιρίων που χορηγούνταν σε ιδιοκτήτες και μισθωτές ακινήτων στις περιοχές «Γεράνι» και«Μεταξουργείο» του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας (πλην επιχειρήσεων τριτογενούς τομέα).

7. Καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του ν.1775/1988 με τις οποίες δόθηκαν κίνητρα ίδρυσης εταιρειών παροχής υπηρεσιών επιχειρηματικού κεφαλαίου με σκοπό την προώθηση και υλοποίηση επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας.