ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (14.5.2024) 2024-2025

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΛΕΚ

(Π.Κ. 8/15.5.2024)

Στην Αθήνα σήμερα 14 Μαΐου 2024, τα μέρη ττου υπογράφουν την παρούσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και συγκεκριμένα:

Αφενός:

α) ο ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών

β) η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ)

γ) η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ)

δ) ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)

ε) ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ)

και αφετέρου η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ),

όλοι δια των νομίμων εκπροσώπων τους, συμφωνούν τα εξής:

Άρθρο 1

Παράταση ισχύος

Η ισχύς της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας του 2021 (Π.Κ. 16/1-7-2021) που είχε παραταθεί μέχρι την 30ή Ιουνίου 2023 (Π.Κ. 15/30-6-2022), παρατείνεται εκ νέου με τους ίδιους όρους, στο σύνολό της, από τη λήξη της συμβατικής ισχύος της προηγούμενης παράτασής της μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Άρθρο 2

Καταστατικό Νομικού Προσώπου Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «Ειδικός Λογαριασμός Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΛΕΚ)»

Σε συνέχεια της δέσμευσης που περιέχεται στο άρθρο 2 της ΕΓΣΣΕ 2022, τα μέρη συμφωνούν στη δημιουργία νέου νομικού προσώπου – αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «Ειδικός Λογαριασμός Επαγγελματικής Κατάρτισης», σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθ. 15 παρ. 5 του Ν. 4921/2022.

Το καταστατικό του νομικού προσώπου προσαρτάται στην παρούσα ΕΓΣΣΕ ως Προσάρτημα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

Το παρόν άρθρο έχει έναρξη ισχύος την υπογραφή της παρούσας ΕΓΣΣΕ.