ΕΑΛΕ/Γ.Π. 88548/5.12.2017  (ΦΕΚ Β’ 4313/11-12-2017)

Καθορισμός διαδικασίας είσπραξης με τη μορφή δόσεων, των υπολειπόμενων οφειλών από clawback και rebate, των παροχών προς τον ΕΟΠΥΥ .

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

 

  1. Την περ. α’ της παρ. 7 του άρθρου 52 του ν. 4430/2016 (Α’ 205), «Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ΕΟΠΥΥ ως καθολικού διαδόχου των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης», όπως ισχύει.

 

  1. Τις διατάξεις του ν. 3918/2011 (Α’ 31) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

 

  1. Τις διατάξεις του ν. 4238/2014, (Α’ 38) «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ), αλλαγή σκοπού ΕΟΠΥΥ και άλλες λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.

 

  1. Τις διατάξεις του π.δ/τος 63/2005 (Α’ 98) «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

 

  1. Τις διατάξεις του π.δ/τος 121/ 2017 (Α’ 148) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει.

 

  1. Τις διατάξεις του π.δ/τος Π.Δ.73/2015 (Α’ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

 

  1. Τις διατάξεις της με αριθ. Υ80/31.10.2017 (Β’ 3904) απόφασης του Πρωθυπουργού «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη».

 

  1. Τη με αρ. πρωτ. ΔΑ1/Φ1/204/28.11.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού του ΕΟΠΥΥ.

 

  1. Τη με αριθ. 1478 Απόφαση της 429ης/28-11-2017 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

 

  1. Τη με αριθ. πρωτ. Β2β/Γ.Π.88887/30.11.2017 Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την παρ. 5, περ. ε του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σύμφωνα με την οποία δεν επιβαρύνεται πρόσθετα ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ και ούτε προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού από την εφαρμογή της παρούσας υπουργικής απόφασης,

 

αποφασίζουμε:

 

Τον καθορισμό των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας είσπραξης των οφειλόμενων ποσών rebateclaw back για όλες τις κατηγορίες παροχών, μετά τη διαδικασία συμψηφισμού των οφειλών ετών 2012-2015, με αντίστοιχα ανείσπρακτα υπόλοιπα rebate-clawback ετών 2013-2015, ως εξής:

 

Άρθρο 1

ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

 

Μετά τη διενέργεια του προβλεπόμενου από τα εδάφια ε’ και στ’, της περίπτωσης α’, της παραγράφου 7, του άρθρου 52, όπως ισχύει κάθε φορά συμψηφισμού, σε περίπτωση που υπολείπεται από πάροχο οφειλή προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αυτή εντάσσεται αυτοδικαίως στο πρόγραμμα ρύθμισης των διατάξεων του εδαφίου ζ, της περίπτωσης α’, της παρ. 7 του άρθρου 52 του ν. 4430/2016 (Α’ 205), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Στην περίπτωση αυτή η υπολειπόμενη οφειλή καταβάλλεται με δόσεις.

 

Άρθρο 2

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΟΣΕΩΝ

 

Η καταβολή των δόσεων διενεργείται μηνιαία (α) με συμψηφισμό, στην περίπτωση συμβεβλημένων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παροχών, ή (β) με ηλεκτρονική καταβολή με την χρήση μοναδικού κωδικού πληρωμής, στην περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, ο πάροχος δεν είναι συμβεβλημένος με τον Οργανισμό κατά τον κρίσιμο χρόνο καταβολής της δόσης.

 

Στην περίπτωση (β)

 

(i) η πληρωμή πραγματοποιείται ηλεκτρονικά καθώς και στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ο Προϊστάμενος της οποίας είναι αρμόδιος για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής,

 

(ii) η πρώτη δόση της ρύθμισης είναι καταβλητέα μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την γνωστοποίηση του ύψους της υπολειπόμενης οφειλής, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος e dapy του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται την τελευταία εργάσιμη ημέρα εκάστου επόμενου μηνός.

 

Άρθρο 3

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΣΕΩΝ

 

Μετά την ολοκλήρωση του συμψηφισμού της περίπτωσης α’ της παρ. 7 του άρθρου 52 του ν. 4430/2016 (Α’ 205), υπολογίζεται η υπολειπόμενη οφειλή του παρόχου, η οποία και του γνωστοποιείται.

 

Ο αριθμός των δόσεων προσδιορίζεται ως συνάρτηση του δείκτη R, ο οποίος ορίζεται ως

 

R=Y.O./M.M.Y.

 

Ο δείκτης R εκφράζει το πλήθος των υποβολών ενός παρόχου στο οποίο αντιστοιχεί η Υπολειπόμενη Οφειλή (Υ.Ο.) του παρόχου μετά τον συμψηφισμό λαμβάνοντας υπόψη την Μέση Μηνιαία Υποβολή (Μ.Μ.Υ.) του παρόχου για το Α’ εξάμηνο του 2017, μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων. Σε περίπτωση που ένας πάροχος δεν είναι πλέον συμβεβλημένος η Μέση Μηνιαία Οφειλή (Μ.Μ.Υ.) υπολογίζεται λαμβάνοντας υπ’ όψιν το τελευταίο εξάμηνο που ήταν συμβεβλημένος.

 

Ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων, στις οποίες μπορεί να καταχθεί ένας πάροχος, κατανέμεται στις κατωτέρω κατηγορίες (κ) ως συνάρτηση του δείκτη R ως ακολούθως:

 

 

κ Τιμή του R Αριθμός Μηνιαίων Δόσεων
1 0≤R<3 18
2 3≤R<6 36
3 6≤R<9 54
4 9≤R<12 72
5 12≤R<15 90
6 R≥15 120

Κατά τον υπολογισμό των δόσεων ως ελάχιστη μηνιαία δόση ορίζεται το ποσό των 250 ευρώ. Στα πλαίσια της αρχής της αναλογικότητας η μηνιαία δόση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό 15% της μέσης μηνιαίας υποβολής του παρόχου (ΜΜΥ), μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων.

 

Εφόσον ένας πάροχος έχει καταχθεί στον αριθμό δόσεων που προβλέπεται στην κατηγορία κ και σε περίπτωση που δεν πληρείται ένας από τους περιορισμούς του ανωτέρω εδαφίου γίνεται επαναπροσδιορισμός της κατηγορίας και ακολούθως του αριθμού μηνιαίων δόσεων ως ακολούθως:

 

(i) στην περίπτωση που η μηνιαία δόση υπολείπεται της ελάχιστης, ο πάροχος εντάσσεται σε ρύθμιση με αριθμό δόσεων που προβλέπεται από την κατηγορία κ-1,

 

(ii) στην περίπτωση που η μηνιαία δόση υπερβαίνει το ποσοστό 15% της μέσης μηνιαίας υποβολής, ο πάροχος εντάσσεται σε ρύθμιση με αριθμό δόσεων που προβλέπεται από την κατηγορία κ+1,

 

Άρθρο 4

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ, ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

 

Οι οφειλές που εντάσσονται στο παρόν πρόγραμμα απαλλάσσονται από προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν. Ο οφειλέτης τυγχάνει των κάτωθι ευεργετημάτων κατ’ αναλογία του άρθρου 11 του ν. 4321/2015, όπως τροποποιήθηκε με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 27.03.2015 (ΦΕΚ 35 Α’), μετά την εκούσια καταβολή της πρώτης δόσης αυτής:

 

Η μετά την υπαγωγή χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας οφειλών ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις και αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, τα αποδιδόμενα όμως ποσά από αυτές λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθμισης, εφόσον δεν πιστώνονται με άλλες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί. Αν ο οφειλέτης απωλέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται. Η καταβολή των δόσεων της ρύθμισης δύναται να πραγματοποιείται μέσω εντολής αυτόματης χρέωσης λογαριασμού με την υποβολή σχετικής αίτησης του οφειλέτη σε φορέα είσπραξης. Οι υπαχθείσες στη ρύθμιση οφειλές δεν επιβαρύνονται εφεξής με προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

 

Άρθρο 5

ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

 

Η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξης αυτής με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης καθυστερήσει την καταβολή δόσης, πέραν των ενενήντα (90) ημερών.

 

Άρθρο 6

 

Σε έκτακτες περιπτώσεις που για οποιαδήποτε αιτία δεν εμφανίζονται στο πληροφοριακό σύστημα οι πληρωμές που έχουν διενεργηθεί στους φορείς είσπραξης, ο αιτών οφείλει να προσκομίζει στην αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. το σχετικό παραστατικό πληρωμής, για την αξιολόγηση του αιτήματος χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2017

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ