Δ.ΟΡΓ.Δ 1027744 ΕΞ 1.3.2023

Περί της χορήγησης έγγραφης (αρνητικής) απάντησης από Δ.Ο.Υ. σε φορολογούμενους, στις περιπτώσεις μη ικανοποίησης αιτημάτων αυτών.

 

ΑΑΔΕ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.ΟΡΓ.)

ΤΜΗΜΑ Δ’ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

 

Ταχ. Δ/νση:Λεωχάρους 2

Ταχ. Κώδικας:10184 Αθήνα

Πληροφορίες:Αικ. Μπάκα Μ. Ντασκαγιάννης

Τηλέφωνο:213-2112906

Url:www.aade.gr

 

  1. Σχετικά με το παραπάνω σε περίληψη θέμα, κατά τον τομέα των αρμοδιοτήτων μας, σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 10 του Συντάγματος «Η αρμόδια υπηρεσία ή αρχή υποχρεούται να απαντά στα αιτήματα για παροχή πληροφοριών και χορήγηση εγγράφων, ιδίως πιστοποιητικών, δικαιολογητικών και βεβαιώσεων μέσα σε ορισμένη προθεσμία, όχι μεγαλύτερη των 60 ημερών, όπως νόμος ορίζει. Σε περίπτωση παρόδου άπρακτης της προθεσμίας αυτής ή παράνομης άρνησης, πέραν των άλλων τυχόν κυρώσεων και έννομων συνεπειών, καταβάλλεται και ειδική χρηματική ικανοποίηση στον αιτούντα, όπως νόμος ορίζει».

 

  1. Περαιτέρω, καθορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 2690/1999 (Α’ 45) οι προθεσμίες διεκπεραίωσης υποθέσεων των πολιτών από τη Διοίκηση και με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 5 του ίδιου νόμου, οι προθεσμίες για τη χορήγηση αντιγράφων εγγράφων. Επισημαίνεται ότι τα συγκεκριμένα θέματα αναλύονται διεξοδικά στο «Εγχειρίδιο Απαντήσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα σε θέματα του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Πρόσβαση σε Έγγραφα- Προθεσμίες Διεκπεραίωσης Υποθέσεων- Εκπροσώπηση Πολιτών), Οκτωβρίου 2021», το οποίο απεστάλη σε όλες τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ με το αριθ. Δ. ΟΡΓ. Δ 1084890 ΕΞ 2021/01-10-2021 έγγραφό μας.

 

  1. Κατά τα προαναφερθέντα, οι Δ.Ο.Υ., καθώς και οι λοιπές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, όταν εκδίδουν διοικητική πράξη, με την οποία κρίνουν ότι, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση του αιτήματος του φορολογούμενου, πρέπει, όπως είναι προφανές, η πράξη αυτή, δηλ. η έγγραφη (αρνητική) απάντηση, να αναφέρει την εκδούσα αρχή, να φέρει χρονολογία, καθώς και υπογραφή του αρμόδιου οργάνου, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2690/1999. Εφόσον η ως άνω διοικητική πράξη εκδίδεται ως ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) [βλ. ειδικότερα «Εγχειρίδιο Απαντήσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα σε θέματα του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και λοιπών διοικητικών διαδικασιών (Ηλεκτρονικά Έγγραφα – Κατάργηση της Υποχρέωσης Υποβολής Επικυρωμένων Αντιγράφων- Βεβαίωση του Γνησίου της Υπογραφής), Οκτωβρίου 2022», το οποίο απεστάλη σε όλες τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ με το αριθ. Δ. ΟΡΓ. Δ 1095166 ΕΞ2022/3.10.2022 έγγραφό μας].

 

  1. Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλούμε, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας, όπως καθορίζονται με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 43 της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 (Β’ 4738, ΑΔΑ: Ω74046ΜΠ3Ζ-83Ο) Απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ για την υπόμνηση των αναφερομένων στο παρόν έγγραφο προς τους Προϊσταμένους των Δ.Ο.Υ., για την ορθή εφαρμογή τους από όλους τους υπαλλήλους των Δ.Ο.Υ.

 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΚΑΛΙΔΗΣ