Δ.ΟΡΓ.Α 1112416 ΕΞ 04.11.2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1111823 ΕΞ2021/14-12-2021 (Β’ 6044) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ως προς τον ανακαθορισμό της ημερομηνίας συγχώνευσης της Δ.Ο.Υ. Άργους, Α’- Β’τάξεως, στη Δ.Ο.Υ. Ναυπλίου, Α’τάξεως, της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.).

 

ΑΑΔΕ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

(Γ.Δ.Α.Δ.Ο.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

(Δ.ΟΡΓ.)

ΤΜΗΜΑ Α’ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Πληροφορίες: Κ. Βουμβουράκης

Τηλέφωνο: 2132112905  2103222386

E-Mail: dorganosis@aade.gr

Url: www.aade.gr

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

 

  1. Τις διατάξεις:

 

α) Του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα του άρθρου 2, των παρ. 1 και 3 του άρθρου 6, του άρθρου 7, της παρ. 1,των υποπερ. αα’, ββ’, γγ’ και εε’ της περ. θ’ της παρ. 4 και των παρ. 5 και 6 του άρθρου 14, των άρθρων 17, 19, 24, 26, 27, 37 και των παρ. 1 έως και 5 του άρθρου 41 αυτού,

 

β) του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133) και

 

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.

 

  1. Τις αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, υπό στοιχεία:

 

α) Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738) και ειδικότερα το άρθρο 48, καθώς και του Παράρτημα 1 «ΠΙΝΑΚΑΣ Δ.Ο.Υ.» αυτής,

 

β) Δ.ΟΡΓ.Α 1111823 ΕΞ2021/14-12-2021 «Τροποποίηση των αποφάσεων του Διοικητή της ΑΑΔΕ, υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 “Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)” (Β’ 4738), ως προς τη συγχώνευση των Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου και Άργους, στις Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας και Ναυπλίου, αντίστοιχα, Δ.ΟΡΓ.Α 1111028ΕΞ2019/05-08- 2019 (Β’ 3207), ως προς τη διατήρηση της τάξεως της Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς, ως Α’-Β’τάξεως, ύστερα από τη συγχώνευση σε αυτήν της Δ.Ο.Υ. Η’ Θεσσαλονίκης, Δ.ΟΡΓ.Α 1091529 ΕΞ2021/19-10-2021 (Β’ 4984), ως προς την ημερομηνία συγχώνευσης των Δ.Ο.Υ. Γ’ Πατρών και Νέας Ιωνίας Βόλου, στις Δ.Ο.Υ. Α’ Πατρών, η οποία μετονομάζεται σε Δ.Ο.Υ. Πατρών και Βόλου, αντίστοιχα, Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β’ 12, 52, 234 και 1032) και Δ.ΟΡΓ. Α 1081822 ΕΞ 2020/10-07-2020 (Β’ 2871)» (Β’ 6044),

 

γ) Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε όργανα Κεντρικών, Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), εξουσιοδότηση υπογραφής σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Προϊσταμένους ή Υπευθύνους Αυτοτελών Υπηρεσιών, καθώς και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών Υπηρεσιών αυτής» (Β’ 12, 52, 234 και 1032) και

 

δ) Δ.ΟΡΓ.Α 1003049 ΕΞ 2022/14-01-2022 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Β’ 4738) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ “Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)”, ως προς την ανακατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού της ΑΑΔΕ, μεταξύ κλάδων αυτής και καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού της ΑΑΔΕ, μεταξύ των Υπηρεσιών αυτής» (Β’ 142).

 

  1. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» .

 

  1. Τα υπό στοιχεία Δ.Π.Δ.Α. ΑΑΔΕ Α 1103749/3-11-2022 και Δ.Π.Δ.Α. ΑΑΔΕ Α 1105266 ΕΞ 2022 ΕΜΠ/4-11-2022 έγγραφα του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της ΑΑΔΕ, καθώς και την υπό στοιχεία ΔΟΔ ΑΑΔΕ Δ 1114327ΕΞ2021/22-12-2021 (Α.Δ.Α. 62ΜΧ46ΜΠ3Ζ-ΚΩ7) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, περί ανάληψης υποχρέωσης.

 

  1. Την ανάγκη ανακαθορισμού της ημερομηνίας συγχώνευσης της Δ.Ο.Υ. Άργους, Α’-Β’ Τάξεως στη Δ.Ο.Υ. Ναυπλίου, Α’ Τάξεως.

 

  1. Το γεγονός ότι, από την παρούσα απόφαση, προκα-λείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με ποσό ύψους, περίπου, επτά χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (7.300 €), για το έτος 2022 και με ποσό ύψους, περίπου, εκατόν δεκαέξι χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (116.300 €) για το έτος 2023, η οποία θα αντιμετωπιστεί εντός των ανώτατων ορίων του Τακτικού Προϋπολογισμού εξόδων της ΑΑΔΕ τρέχοντος έτους 2023, στο πλαίσιο του ισχύοντος Μεσοπορόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Δ.Σ.),

 

αποφασίζουμε:

 

Α. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1111823 ΕΞ2021/14-12-2021 απόφαση «Τροποποίηση των αποφάσεων του Διοικητή της ΑΑΔΕ, υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 “Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)” (Β’ 4738), ως προς τη συγχώνευση των Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου και Άργους, στις Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας και Ναυπλίου, αντίστοιχα, Δ.ΟΡΓ.Α 1111028ΕΞ2019/05-08-2019 (Β’ 3207), ως προς τη διατήρηση της τάξεως της Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς, ως Α’-Β’τάξεως, ύστερα από τη συγχώνευση σε αυτήν της Δ.Ο.Υ. Η’ Θεσσαλονίκης, Δ.ΟΡΓ.Α 1091529 ΕΞ2021/19-10-2021 (Β’ 4984), ως προς την ημερομηνία συγχώνευσης των Δ.Ο.Υ. Γ’ Πατρών και Νέας Ιωνίας Βόλου, στις Δ.Ο.Υ. Α’ Πατρών, η οποία μετονομάζεται σε Δ.Ο.Υ. Πατρών και Βόλου, αντίστοιχα, Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β’ 12, 52, 234 και 1032) και Δ.ΟΡΓ. Α 1081822 ΕΞ 2020/10-07-2020 (Β’ 2871)» (Β’ 6044) και ειδικότερα:

 

  1. Ανακαθορίζουμε, από 05/12/2022, σε 27/11/2023, την ημερομηνία συγχώνευσης της Δ.Ο.Υ. Άργους, Α’-Β’ Τάξεως, στη Δ.Ο.Υ. Ναυπλίου, Α’ Τάξεως, της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υποπαρ. 2 και υποπαρ. 3 της παρ. Β’ και της περ. α’ της υποπαρ. 1 της παρ. Δ’ της ως άνω απόφασης, κατά το μέρος που αφορούν στις προαναφερθείσες Δ.Ο.Υ..

 

  1. Για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη δημοσίευση της παρούσας μέχρι και την ημερομηνία συγχώνευσης των ως άνω Δ.Ο.Υ. θα εξακολουθήσουν να ισχύουν για τις Δ.Ο.Υ. Άργους και Ναυπλίου οι οργανικές θέσεις προσωπικού, όπως αυτές καθορίζονται με την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1003049 ΕΞ 2022/14-01-2022 (Β’ 142) απόφαση.

 

Β. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι κατωτέρω αποφάσεις υπό στοιχεία: α) Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Β’ 4738),

 

β) Δ.ΟΡΓ.Α 1111823 ΕΞ2021/14-12-2021 (Β’ 6044),

 

γ) Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β’ 12, 52, 234 και 1032) και

 

δ) Δ.ΟΡΓ.Α 1003049 ΕΞ 2022/14-01-2022 (Β’ 142).

 

Γ. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ