ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1145278 ΕΞ 23.12.2020   (ΦΕΚ Β΄5900 / 31.12.2020)

Καθορισμός του αριθμού φορολογικών ελέγχων και ερευνών που θα διενεργηθούν από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. κατά το έτος 2021.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

 

  1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του N. 4174/2013 (Α΄ 170), όπως ισχύει.

 

  1. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και ειδικότερα των άρθρων 1 , 2 , 7 , 13 , 14 , 17 και 41 , όπως ισχύουν.

 

  1. Την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 (Β΄ 4738) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.

 

  1. Την υπ΄ αρ. 1 της 20.1.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του Ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ΄ αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και υπ΄ αρ. 5294 ΕΞ 2020/17.1.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του εδαφίου γ΄ της παρ. 10 του άρθρου 41 και του εδαφίου β΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 4389/2016 .

 

  1. Την υπό στοιχεία ΔΟΡΓ Α 1115805/ΕΞ 2017/31.7.2017 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Διοικητή» σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης» (Β΄ 2743), όπως ισχύει.

 

  1. Την υπ΄ αρ. 54/23.12.2020 βεβαίωση για παροχή σύμφωνης γνώμης του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε..

 

  1. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε., αποφασίζουμε:

 

  1. Το έτος 2021 θα διενεργηθούν από τις Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) τουλάχιστον οκτακόσιοι (800) έλεγχοι – έρευνες, δέκα χιλιάδες επτακόσιοι είκοσι (10.720) στοχευμένοι μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι και έξι χιλιάδες (6.000) εμφανείς μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι.

 

  1. Η κατανομή των ως άνω ελέγχων και ερευνών ανά Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. θα οριστεί με το Σχέδιο Δράσης του έτους 2021 που θα εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.).

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Γαλάτσι, 23 Δεκεμβρίου 2020