ΔΕΦΚΦ Β 1116493 ΕΞ 31.07.2017

Κοινοποίηση διατάξεων άρθρου 107 του ν. 4446/2016  ( Αφορά μικρούς αποσταγματοποιούς – διήμερους )

 

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.

  1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Β’

Πληροφορίες : Β. Ακριτίδου  210 6987411, 414

 

  1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ Δ’

Πληροφορίες: Λ. Αποστόλου Β. Μπάρκη  210 7259326

 

Β. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α’

Πληροφορίες : Στ. Σάμιος, Στ. Χατζηγεωργίου  210 6479221

 

Γ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Δ’

Πληροφορίες: Α. Δημοπούλου  210 3642682

 

Α. Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις του άρθρου 107 του ν.4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν.4270/2014 και λοιπές διατάξεις» (Α’ 240) με τις οποίες επέρχονται τροποποιήσεις και συμπληρώσεις στο ν.2969/01 «Αιθυλική Αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα» (Α’ 281) που αφορούν στους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους).

 

Η έναρξη ισχύος των εν λόγω διατάξεων του κοινοποιούμενου νόμου, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 107 αυτού, είναι η 1η Αυγούστου 2017, ημερομηνία έναρξης και της νέας αποστακτικής περιόδου (2017-2018) για τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους).

 

Β. Με τις διατάξεις του άρθρου 107 του κοινοποιούμενου νόμου επέρχονται ορισμένες αλλαγές στο καθεστώς λειτουργίας των μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων), όπως αυτό ρυθμίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 7Ε’ του ν.2969/01, ιδίως σε ότι αφορά τη διάθεση του παραγόμενου εξ’ αυτούς προϊόντος απόσταξης. Επιπλέον, με τις διατάξεις αυτές γίνονται και οι αναγκαίες προσαρμογές της νομοθεσίας προκειμένου για την πρόβλεψη των σχετικών διοικητικών και ποινικών κυρώσεων, συνεπεία των νέων υποχρεώσεων και απαγορεύσεων που εισάγονται με τις ρυθμίσεις της παραγράφου 1 του κοινοποιούμενου άρθρου 107.

 

Αναλυτικότερα:

 

  1. Καταρχάς, με την παράγραφο 1 αντικαθίσταται η παράγραφος Ε8 του άρθρου 7 του ν.2969/01 και καθορίζεται εκ νέου ο τρόπος διάθεσης και διακίνησης του παραγόμενου ετοίμου προϊόντος απόσταξης από τα δικαιούχα παραγωγής πρόσωπα (μικρούς αποσταγματοποιούς). Ειδικότερα:

 

> Με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α’ της νέας παραγράφου Ε8 του άρθρου 7, διατηρείται η δυνατότητα εμπορίας του προϊόντος αυτού από τα δικαιούχα παραγωγής πρόσωπα, με την υποχρέωση ωστόσο έκδοσης λογιστικών στοιχείων και τήρησης και ενημέρωσης λογιστικών αρχείων (βιβλίων) κατά τα οριζόμενα από τις διατάξεις του ν.4308/2014 (Ε.Λ.Π).

 

> Με τις διατάξεις της υποπαραγράφου β’ της νέας παραγράφου Ε8 του άρθρου 7 του ν.2969/01 παρέχεται εξαίρεση ως προς τις υποχρεώσεις που τίθενται με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α’ της ως άνω παραγράφου Ε8, στα δικαιούχα παραγωγής (φυσικά) πρόσωπα που παράγουν το εν λόγω προϊόν απόσταξης αποκλειστικά για κατανάλωση από τους ίδιους, τα μέλη της οικογενείας τους ή τους προσκεκλημένους τους και μέχρι 120 κιλά κατ’ ανώτατο όριο, ανά αποστακτική περίοδο και ανά πρόσωπο. Σε περίπτωση διακίνησης του παραγόμενου προϊόντος απόσταξης για ιδία κατανάλωση, όπως περιγράφεται παραπάνω, από τα πρόσωπα αυτά (μη υπόχρεα σε τήρηση λογιστικών αρχείων και έκδοση στοιχείων), ανεξάρτητα από τον τρόπο μεταφοράς του προϊόντος (με ίδια μεταφορικά μέσα, μεταφορικά μέσα τρίτων κ.α. για λογαριασμό τους), αυτό συνοδεύεται από αντίγραφο της αδείας απόσταξης και αποδεικτικό είσπραξης του αναλογούντος Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης.

 

> Επιπλέον, με τις διατάξεις της υποπαραγράφου γ’ της νέας παραγράφου Ε8 του άρθρου 7 του ν.2969/01, προβλέπεται ότι το εν λόγω προϊόν διατίθεται χύμα χωρίς οποιασδήποτε μορφής τυποποίηση, παρέχεται όμως η δυνατότητα της χρησιμοποίησης δοχείων όχι μόνον από γυαλί (όπως ίσχυε) αλλά και από άλλο κατάλληλο υλικό υπό την αποκλειστική όμως προϋπόθεση ότι πληρούνται στην περίπτωση αυτή οι σχετικοί όροι χρήσης που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία (ενωσιακή και εθνική) αναφορικά με τη μετανάστευση στα αλκοολούχα ποτά.

 

Είναι αυτονόητο, με δεδομένη την ημερομηνία έναρξης ισχύος της εν λόγω διάταξης (ως προελέχθη, 01-08-2017), ότι παραβάσεις που διαπιστώθηκαν σε χρόνο προγενέστερο της εν λόγω ημερομηνίας και οι οποίες εκκρεμούν κατ’ αυτήν θα αντιμετωπισθούν με εφαρμογή των προ αυτής ισχυουσών διατάξεων.

 

  1. Περαιτέρω, με την παράγραφο 2, προστίθεται περίπτωση ζ’ στην παρ. 1 του άρθρου 11 του ν.2969/01 και προβλέπεται, επιφυλασσομένων των περί λαθρεμπορίας διατάξεων του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ΕΤΚ), διοικητικό πρόστιμο 500€ για τους μικρούς αποσταγματοποιούς οι οποίοι διαθέτουν ή διακινούν το παραγόμενο προϊόν τους χωρίς τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις των υποπαραγράφων α’ και β’ της νέας παραγράφου Ε8 του άρθρου 7 του ν. 2969/01 λογιστικά αρχεία (παραστατικά στοιχεία διακίνησης ή αξίας) ή συνοδευτικά έγγραφα (άδεια απόσταξης, αποδεικτικό είσπραξης του ΕΦΚ) κατά περίπτωση, καθώς και για τους μικρούς αποσταγματοποιούς οι οποίοι δεν τηρούν λογιστικά αρχεία (βιβλία) κατά παράβαση των διατάξεων της υποπαραγράφου α’ της παραγράφου Ε8 του ν.2969/01.

 

  1. Με την παράγραφο 3, η περίπτωση ιβ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του ν.2969/01 αναριθμείται σε ιγ’ και προστίθεται νέα περίπτωση ιβ’ με την οποία καθορίζεται, επιφυλασσομένων των περί λαθρεμπορίας διατάξεων του ΕΤΚ, διοικητικό πρόστιμο 1.500€ για τους μικρούς αποσταγματοποιούς που διαθέτουν προς πώληση το προϊόν τους, κατά παράβαση των καθοριζομένων από τις διατάξεις της υποπαραγράφου β’ της νέας παραγράφου Ε8 του άρθρου 7 του ν.2969/01, βάσει των οποίων η παραγωγή του εν λόγω προϊόντος στις περιπτώσεις αυτές προορίζεται αποκλειστικά για ιδία κατανάλωση, απαγορευόμενης της εμπορίας.

 

  1. Τέλος, με την παράγραφο 4, αντικαθίσταται η περίπτωση ι’ του άρθρου 12 του ν.2969/01 για λόγους κυρίως προσαρμογής της διάταξης με τις νέες διατάξεις του κοινοποιούμενου άρθρου 107.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ