ΔΔΘΤΟΚ Γ 1060283 ΕΞ 2016 :

Κοινοποίηση της με αριθμ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚΓ 1038094 ΕΞ 2016/03.03.2016 Απόφασης ΓΓΔΕ με θέμα «Επιτήρηση και έλεγχος εφοδιασμών πλοίων και εφοδιαστικών πλωτών μέσων

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.

 

Σχετ.: (α) Η υπ’ αρ. 102214/1999 ΆΥΟ «Επιτήρηση και έλεγχος εφοδιασμών πλοίων και εφοδιαστικών πλωτών μέσων» (ΦΕΚ 456/Β).

 

(β) Η αριθμ. Δ ΟΡΓ. Ά 1139240ΕΞ2015/27-10-2015 Άπόφαση ΓΓΔΕ (ΦΕΚ 2329/Β’) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8-4-2014 (Β’ 865, 1079 και 1846) απόφασης του ΓΓΔΕ του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς την σύσταση, ανασυγκρότηση και ανακαθορισμό των αρμοδιοτήτων υπηρεσιών που θα ασκούν αρμοδιότητες που μεταφέρονται στην Γ.Γ.Δ.Ε. από το Σ.Δ.Ο.Ε., καθώς και ως προς την Γ’ Χημική Υπηρεσία Αθηνών της Γ ενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους».

 

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την με αριθμ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 1038094 ΕΞ 2016/03.03.2016 Απόφαση ΓΓΔΕ, όπως έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ με αριθμ. 720, τεύχος Β/17.3.2016 και αναρτηθεί στον ιστότοπο «Διαύγεια» με αριθμό ΑΔΑ 70ΦΞΗ-Π0Ι.

 

Λόγω της πρόσφατης οργανωτικής μεταβολής με μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων του Σ.Δ.Ο.Ε. στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων δυνάμει της (β) ανωτέρω σχετικής Άπόφασης ΓΓΔΕ, προέκυψε η ανάγκη κατάργησης της (α) ανωτέρω σχετικής ΆΥΟ, η οποία θέσπιζε την υποχρέωση των εφοδιαστικών εταιρειών να ενημερώνουν με FAX την Κεντρική Υπηρεσία του Σ.Δ.Ο.Ε., προσδιορίζοντας την ακριβή θέση του αγκυροβολίου του εφοδιαζόμενου πλοίου, δεδομένου ότι οι σχετικές αρμοδιότητες εποπτείας και ελέγχου, καθώς και τα αντιλαθρεμπορικά σκάφη, έχουν περιέλθει από το ΣΔΟΕ στη ΓΓΔΕ.

 

Συγκεκριμένα, με τις κοινοποιούμενες διατάξεις προβλέπεται αφενός η κατάργηση της υπ’ αριθμ. 102214/1999 ΆΥΟ (ΦΕΚ 456/Β) και αφετέρου η συμπερίληψη της ως άνω διαδικασίας ενημέρωσης και ελέγχου που ρύθμιζε η εν λόγω ΆΥΟ, στο κανονιστικό πλαίσιο της διαδικασίας εφοδιασμού πλοίων, τροποποιώντας σχετικά την παράγραφο 8 του άρθρου 15 της αριθμ. Τ. 1940/41/14.4.2003 Ά.Υ.Ο., για σκοπούς πρόληψης και καταστολής του λαθρεμπορίου και γενικά των τελωνειακών παραβάσεων κατά τον εφοδιασμό πλοίων και εφοδιαστικών πλωτών μέσων.

 

Ειδικότερα, με την εν θέματι κοινοποιούμενη Άπόφαση, οι εφοδιάστριες εταιρείες των εφοδιαστικών – μεταφορικών μέσων-σλεπίων έχουν την υποχρέωση εξήντα λεπτά της ώρας (60′) πριν την έναρξη οποιουδήποτε εφοδιασμού με καύσιμα να ενημερώνουν μέσωn FAX (2132112668) την Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Αττικής, προσδιορίζοντας την ακριβή θέση αγκυροβολίου του εφοδιαζόμενου πλοίου.

 

Επιπλέον, οι πλοίαρχοι των εφοδιαστικών – μεταφορικών μέσων-σλεπίων έχουν την υποχρέωση κατά τον απόπλου και πριν την έναρξη οποιουδήποτε εφοδιασμού με καύσιμα να ενημερώνουν με FAX (2132112668) ή με e-mail fshipcontrols@1986.svzefxis.gov.gr) την ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής ή σε περίπτωση έκτακτων αλλαγών σε κινητό υπηρεσιακό τηλέφωνο (6949618233) ή σταθερό τηλέφωνο (2132112670).

 

Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εφοδιάστριες εταιρείες όταν χρησιμοποιούν πλωτά μεταφορικά μέσα και κατά τον εφοδιασμό πλοίων με τροφοεφόδια, καπνικά και οινοπνευματώδη.

 

Τέλος, η μη τήρηση των προβλεπομένων με την κοινοποιούμενη Απόφαση διατάξεων θεωρείται ως τελωνειακή παράβαση, η οποία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 της αριθμ. Τ. 1940/41/14.4.2003 Α.Υ.Ο. κολάζεται ως απλή τελωνειακή παράβαση κατά τα άρθρα 142 επ. του Ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α), με την επιφύλαξη των περί λαθρεμπορίας διατάξεων.

 

Η ΓΕΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗ