ΔΔΘΤΟΚ Γ 1013443 ΕΞ2017/26.01.2017

Σχετικά με την πληρωμή Δηλώσεων Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΔΕΦΚ), στις περιπτώσεις εφοδιασμού πλοίων και αεροσκαφών καθώς και στις περιπτώσεις αποστολής αλκοολούχων προϊόντων στη Δωδεκάνησο.

 

ΑΑΔΕ

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦ.Κ.

 

Σχετ: α) Η αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 5006377 ΕΞ 2015/17-3-2015 ΕΔΥΟ Διεύθυνσης ΔΘΤΟΚ

 

β) Η αριθμ. ΔΕΦΚΦΒ 5014688ΕΞ2015/8-07-2015 ΕΔΥΟ Δ/νσης ΕΦΚ και ΦΠΑ

 

γ) Η αριθμ. Δ.ΗΛ.ΤΕΛ. 1180780 ΕΞ2016/13-12-2016 ΕΔΥΟ Δ/νσης Ηλεκτρονικού Τελωνείου

 

  1. Με την ανωτέρω α) σχετική έχουν δοθεί οδηγίες αναφορικά με τον τρόπο πληρωμής ΔΕΦΚ στις περιπτώσεις εφοδιασμού πλοίων και αεροσκαφών με καύσιμα -καθεστώς 95- κατά τις οποίες δεν παρέχεται πλήρης απαλλαγή από τις αναλογούσες φορολογικές επιβαρύνσεις, καθόσον κατά την έκδοση του αποδεικτικού είσπραξης η θέση «Παραλήπτης/Πληρωτής», όπου πληρωτής η εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών, συμπληρωνόταν αυτόματα από τη θέση 8 «Παραλήπτης» της ΔΕΦΚ, όπου παραλήπτης η εταιρεία που εκμεταλλεύεται το πλοίο ή το αεροσκάφος. Ειδικότερα, με την εν λόγω ΕΔΥΟ και δεδομένου ότι πληρωτής είναι η εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών και όχι το πρόσωπο που εκμεταλλεύεται το πλοίο ή το αεροσκάφος έχει προβλεφτεί στα εκδιδόμενα αποδεικτικά είσπραξης να πραγματοποιείται σχετική πράξη από τον προϊστάμενο της αρμόδιας τελωνειακής αρχής με την οποία θα γίνεται μνεία στο πρόσωπο που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις απέδωσε το φόρο στην αρμόδια Τελωνειακή αρχή.

 

  1. Επιπλέον με την ανωτέρω β) σχετική ΕΔΥΟ δόθηκαν οδηγίες αναφορικά με τον τρόπο συμπλήρωσης της Δήλωσης ΕΦΚ για την καταβολή των φορολογικών επιβαρύνσεων που αναλογούν σε αλκοολούχα προϊόντα τα οποία αποστέλλονται στη Δωδεκάνησο κατ’ εφαρμογή της αριθμ. ΔΕΦΚ 5019249ΕΞ2010/20-04-2010 ΑΥΟ, προκειμένου να αντιμετωπιστούν δυσχέρειες που παρουσιάστηκαν κατά την ηλεκτρονική πληρωμή των αναλογουσών φορολογικών επιβαρύνσεων. Ειδικότερα με την ως άνω β) σχετική ΕΔΥΟ δόθηκε η δυνατότητα στην περίπτωση υποβολής Δήλωσης ΕΦΚ για την αποστολή προϊόντων στη Δωδεκάνησο – κωδικός αναστολής 68 – με προορισμό έναν παραλήπτη στη θέση 8 «Παραλήπτης» της ΔΕΦΚ να αναγράφονται τα στοιχεία του υπόχρεου για την καταβολή των φορολογικών επιβαρύνσεων Εγκεκριμένου αποθηκευτή προκειμένου να είναι δυνατή η ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής πληρωμής των οφειλών επισυνάπτοντας συνημμένα κατάσταση με τα στοιχεία του παραλήπτη.

 

  1. Ωστόσο, με την ως άνω γ) σχετική ΕΔΥΟ της Δ/νσης Ηλεκτρονικού Τελωνείου γνωστοποιήθηκε η υλοποίηση από 14-12-2016 σχετικής απαίτησης κατά την πληρωμή των φορολογικών επιβαρύνσεων στις περιπτώσεις εφοδιασμού πλοίων και αεροσκαφών με καύσιμα, καθώς και στις περιπτώσεις αποστολής αλκοολούχων προϊόντων στη Δωδεκάνησο σύμφωνα με την οποία η θέση Παραλήπτης/Πληρωτής του αποδεικτικού είσπραξης συμπληρώνεται αυτόματα με τα στοιχεία της θέσης 2β Υπόχρεος της Δήλωσης ΕΦΚ και όχι με τα στοιχεία της θέσης 8 «Παραλήπτης» της ΔΕΦΚ .Επιπλέον επισημαίνεται ότι μετά την θέση σε εφαρμογή της εν λόγω αλλαγής παρέχεται η δυνατότητα Ηλεκτρονικής πληρωμής των φορολογικών επιβαρύνσεων για τα υπόχρεα πρόσωπα στις ανωτέρω περιπτώσεις.

 

  1. Κατόπιν των ανωτέρω, οι ως άνω α) και β) σχετικές ΕΔΥΟ της υπηρεσίας μας παύουν να ισχύουν.

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.

 

ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗ