ΔΔΘΕΚΑ Α 1132326 ΕΞ 12.11.2020

Προσωρινή αναστολή δασμών για ορισμένα αγαθά που προορίζονται για αεροσκάφη, σύμφωνα με τον καν. (ΕΕ) 2018/581 του Συμβουλίου και τον εκτελεστικό καν. 2018/1517 της Επιτροπής.

 

ΑΑΔΕ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ & ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α΄

Πληροφορίες : Ε. Μπίρμπιλα

Τηλέφωνο : 210-69.87.475

Fax : 210-69.87.506

E-Mail : ddtheka@aade.gr

Url : www.aade.gr

 

 

Αναφορικά με την εφαρμογή του καν. (ΕΕ) 2018/581 του Συμβουλίου καθώς και του σχετικού εκτελεστικού καν. (ΕΕ) 2018/1517 της Επιτροπής, για την προσωρινή αναστολή δασμών για ορισμένα αγαθά που προορίζονται για αεροσκάφη, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

 

  1. Ο καν. (ΕΕ) 2018/581 του Συμβουλίου, αντικατέστησε τον καν. (ΕΚ) 1147/2002 του Συμβουλίου σχετικά με την προσωρινή αναστολή δασμών για ορισμένα είδη που προορίζονται να ενσωματωθούν σε αεροσκάφη της πολιτικής αεροπορίας με την προσκόμιση πιστοποιητικών αξιοπλοΐας.

 

  1. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 1 καν. (ΕΕ) 2018/581, θεσπίστηκε δυνατότητα προσωρινής αναστολής δασμών για τα εξαρτήματα, συστατικά μέρη και άλλα αγαθά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να ενσωματωθούν σε αεροσκάφη και σε εξαρτήματά τους κατά τη διάρκεια της κατασκευής, επισκευής, συντήρησης, επανακατασκευής, τροποποίησης ή μετατροπής τους. Επιπλέον, σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, αναστέλλονται οι δασμοί και για τα αγαθά που έχουν χάσει την κατάσταση αξιοπλοΐας τους, όταν αυτά εισάγονται για επισκευή ή συντήρηση.

 

Τα εν λόγω εμπορεύματα καθορίζονται σε σχετικό κατάλογο που καταρτίζει η Ε.Επιτροπή.

 

  1. Σύμφωνα εξάλλου με το άρθρο 2 καν. (ΕΕ) 2018/581, προκειμένου να εφαρμοστεί η προαναφερόμενη αναστολή δασμών, ο διασαφιστής θα πρέπει να προσκομίζει στις τελωνειακές αρχές, με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα, το πιστοποιητικό εγκεκριμένης διάθεσης «Έντυπο 1» του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA), ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό όπως αυτό καθορίζεται σε κατάλογο της Ε.Επιτροπής. Επισημαίνουμε ότι το προαναφερόμενο «Έντυπο 1» του EASA, είναι αυτό που καθορίζεται στο Παράρτημα Ι του καν. (ΕΕ) 748/2012 της Επιτροπής, όπως ισχύει.

 

Επιπλέον, σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, η τελωνειακή διασάφηση θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία θα πρέπει να περιέχει μνεία:

 

– του αριθμού αναγνώρισης του σχετικού πιστοποιητικού EASA, ή

 

– του αριθμού αναγνώρισης του προηγούμενου πιστοποιητικού εγκεκριμένης διάθεσης σε περίπτωση επισκευής ή συντήρησης αγαθών που έχουν απωλέσει την κατάσταση αξιοπλοΐας τους.

 

Η σχετική μνεία αναγράφεται στη θέση 44 του ΕΔΕ εισαγωγής, ενώ ο στη θέση 36 συμπληρώνεται ο κωδικός προτίμησης 119 (Αυτόνομες Δασμολογικές Αναστολές έναντι όλων με «πιστοποιητικό καταλληλότητας πτήσεων»).

 

  1. Σύμφωνα με το άρθρο 3 καν. (ΕΕ) 2018/581, όταν οι τελωνειακές αρχές έχουν βάσιμους λόγους να πιστεύουν ότι παραποιήθηκε το σχετικό πιστοποιητικό, μπορούν να ζητούν τη συνδρομή εμπειρογνώμονα από τις εθνικές αρχές πολιτικής αεροπορίας, με έξοδα του εισαγωγέα, σταθμίζοντας κατάλληλα τις περιπτώσεις όπου το κόστος της εμπειρογνωμοσύνης υπερβαίνει το όφελος του εισαγωγέα από την ενδεχόμενη αναστολή δασμών.

 

  1. Τα εμπορεύματα τα οποία είναι επιλέξιμα για αναστολή του εισαγωγικού δασμού σύμφωνα με τον καν. 2018/581 του Συμβουλίου, καθώς και τα συγκεκριμένα πιστοποιητικά που θεωρούνται ισοδύναμα με το πιστοποιητικό εγκεκριμένης διάθεσης «Έντυπο 1» του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA), καθορίστηκαν με τον εκτελεστικό καν. (ΕΕ) 2018/1517 της Ε.Επιτροπής.

 

Ειδικότερα:

 

– Σύμφωνα με το άρθρο 1 καν. (ΕΕ) 2018/1517, στο Παράρτημα Ι αυτού παρατίθεται κατάλογος των δασμολογικών κλάσεων (4 ψηφία), διακρίσεων (6 ψηφία) και κωδικών Σ.Ο. (8 ψηφία), κατά περίπτωση, όπου κατατάσσονται τα εμπορεύματα που είναι επιλέξιμα για αναστολή δασμού σύμφωνα με τον καν. 2018/581 του Συμβουλίου.

 

– Σύμφωνα με το άρθρο 2 καν. (ΕΕ) 2018/1517, στο Παράρτημα ΙΙ αυτού παρατίθεται ο κατάλογος των πιστοποιητικών που θεωρούνται ισοδύναμα με το πιστοποιητικό εγκεκριμένης διάθεσης «Έντυπο 1» του EASA, σύμφωνα με τον καν. 2018/581 του Συμβουλίου.

 

  1. Τέλος επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με τη σκέψη αριθ. (2) καν. (ΕΕ) 2018/581 του Συμβουλίου, σκοπός της θέσπισης διαδικασίας αναστολής δασμών με την προσκόμιση πιστοποιητικού εγκεκριμένης διάθεσης για είδη που προορίζονται για αεροσκάφη, είναι η μείωση του διοικητικού φόρτου τόσο για τους εισαγωγείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα των αεροσκαφών, όσο και για τις τελωνειακές αρχές. Για το σκοπό αυτό, η διαδικασία αναστολής δασμών που προβλέπεται στον καν. 2018/581, όταν ζητείται από το διασαφιστή και με την προϋπόθεση ότι τηρούνται όλες οι σχετικές προϋποθέσεις που προβλέπονται για την ορθή εφαρμογή της, αντικαθιστά την αναστολή δασμών κατά την εισαγωγή στο πλαίσιο ειδικών καθεστώτων με τελωνειακή επιτήρηση, όπως ο ειδικός προορισμός, η τελειοποίηση προς επανεξαγωγή και η τελωνειακή αποταμίευση.

 

Για τη διευκόλυνσή σας, επισυνάπτονται στην παρούσα οι κανονισμοί (ΕΕ) 2018/581 του Συμβουλίου και (ΕΕ) 2018/1517 της Επιτροπής.

 

Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2020

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

 

ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ