ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/2402/Α32/12.12.2017

Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ. 1720/Α32/28.11.2017 απόφασης σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης επιδόματος προς πληγέντα φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις από τις φυσικές καταστροφές των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2017 σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 4501/2017.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 1190/1981 (Α΄203) «Περί κυρώσεως της από 26.3.1981 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1981» και ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμάτων».
 2. Το άρθρο 10 του Ν. 2576/1998 (Α΄25) «Βελτίωση των διαδικασιών για την ανάθεση της κατασκευής των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 84 του Ν. 4313/2014 (Α΄261) και ισχύει.
 3. To ν. 3469/2006 (Α΄131) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις»
 4. Το ν. 3861/2010 (Α΄112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
 5. Τις διατάξεις των άρθρων 20 , 23 , 77, 79 και 80 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) -δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4337/2015 (Α΄129), και ισχύει.
 6. Τις διατάξεις άρθρου 4 του Ν. 4501/2017 (Α΄178) «Διανομή Κοινωνικού Μερίσματος και άλλες διατάξεις».
 7. Τις διατάξεις του π.δ/τος 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145).
 8. Τις διατάξεις του π.δ/τος 142/2017 (Α΄ 181) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών».
 9. Το άρθρο 3 του π.δ/τος 70/2015 (Α΄114) που αφορά στην ανασύσταση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
 10. Το άρθρο 4 του π.δ/τος 123/2016 (Α΄208) που αφορά στη μετονομασία του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
 11. Το π.δ. 125/2016 (Α΄210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
 12. Το π.δ. 123/2017 (Α΄151) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
 13. Την Δ16α/04/773/29.11.1990 (Β΄746) κοινή απόφαση Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως και Αν. Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., «Εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών».
 14. Τη με αριθμ. πρωτ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/854/Α325/14.11.2017 (Β΄4224) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια α) από τις πλημμύρες της 26ης Ιανουαρίου 2015 σε περιοχές του Δήμου Χίου της Περιφερειακής Ενότητας Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, β) από τις πλημμύρες της 28ης και 29ης Νοεμβρίου 2016 σε περιοχές του Δήμου Λέσβου της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και γ) από τις πλημμύρες της 25ης και 26ης Σεπτεμβρίου 2017 σε περιοχές του Δήμου Σαμοθράκης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».
 15. Την υπ΄ αριθμ. 50148/542/24.06.1992 (Β΄ 420) κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου «Περιστολή δαπανών Δημοσίου Τομέα».
 16. Την υπ΄ αριθμ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/1462/Α325/1.12.2017 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών που επλήγησαν από: α) τις πλημμύρες της 11ης Φεβρουαρίου 2017 και της 26ης Οκτωβρίου 2017 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης, β) την πλημμύρα της 13ης Νοεμβρίου 2017 στον Δήμο Σύμης της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και γ) την πλημμύρα της 15ης Νοεμβρίου 2017 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής καθώς και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια (εκτός επαγγελματικών χρήσεων)».
 17. Την υπ΄ αριθμ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.1720/Α32/28.11.2017 (Β΄4155) κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Διαδικασία χορήγησης επιδόματος προς πληγέντα φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις από τις φυσικές καταστροφές των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2017 σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.4501/2017 ».
 18. Την υπ΄ αριθμ. Υ29/2015 (Β΄2168) του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».
 19. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθ. 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (Ε.Ε. L 352 της 24ης/12/2013, σελ. 1).
 20. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1408/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθ. 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας («de minimis») στον γεωργικό τομέα (E.E.L 352 της 24ης/12/2013, σελ. 9).
 21. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 717/2014 της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την εφαρμογή των άρθ. 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (Ε.Ε1 190 της 28ης/6/2014, σελ. 45).
 22. Το υπ΄αριθμ. οικ.84660/4032/27.11.2017 αίτημα του Γεν. Γραμματέα ΥΠ.Υ.ΜΕ. εγγραφής πίστωσης στον ΚΑΕ-2757 «Οικονομικές ενισχύσεις πυροπαθών, σεισμο­πλήκτων, πλημμυροπαθών κ.λπ.».
 23. Το υπ΄ αριθμ. ΔΝΣα/οικ 84880/ΦΝ 456Ε/28.11.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Νομοθετικού Συντονισμού.
 24. Την υπ΄ αριθμ. οικ 835/20.11.2017 Εισηγητική Έκθεση Δημοσιονομικών Επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας ΥΠ.Υ.ΜΕ. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
 25. Τις αυτοψίες που διενεργούν μηχανικοί της Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε. στις πληγείσες περιοχές α) του Δήμου Σαμοθράκης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, από τις πλημμύρες της 25ης και 26ης Σεπτεμβρίου 2017, β) του Δήμου Σύμης της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, από την πλημμύρα της 13ης Νοεμβρίου 2017 γ) των Δήμων Αγιάς και Τεμπών της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, από τις πλημμύρες 15ης-17ης Νοεμβρίου 2017 δ) των Δήμων Τρικαίων, Καλαμπάκας, Φαρκαδόνας και Πύλης της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων από τις πλημμύρες 16ης Νοεμβρίου 2017 ε) του Δήμου Κατερίνης της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, από τις πλημμύρες 16ης και 17ης Νοεμβρίου 2017 στ) των Δήμων Πλατανιά, Αποκορώνου και Χανίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, από τις πλημμύρες της 26ης Οκτωβρίου 2017, ζ) του Δήμου Κέρκυρας της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας από τις πλημμύρες 11ης Νοεμβρίου 2017 η) των πληγέντων Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής από την πλημμύρα της 15ης Νοεμβρίου 2017, καθώς και τις αυτοψίες που διενεργούν επιτροπές της Περιφέρειας.
 26. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη.

Και επειδή

 • Οι φυσικές καταστροφές του Νοεμβρίου 2017 είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια ανθρώπινων ζωών.
 • προκλήθηκαν σημαντικές και εκτεταμένες καταστροφές από τα συμβάντα των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2017 σε διάφορες περιοχές της χώρας.
 • η ανάκαμψη και αποκατάσταση της κοινωνικής και επαγγελματικής ζωής των περιοχών που έχουν πληγεί πρέπει να είναι σύντομη.
 • Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 4501/2017 (Α΄178) χορηγείται επίδομα προς πληγέντα φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις από τις φυσικές καταστροφές των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2017 στους Δήμους Σαμοθράκης, Σύμης, Αγιάς Λάρισας, Τεμπών Λάρισας, Τρικαίων, Καλαμπάκας Τρικάλων, Φαρκαδόνας Τρικάλων, Πύλης Τρικάλων, Κατερίνης, Χανίων, Πλατανιά Χανίων, Αποκορώνου Χανίων, Κέρκυρας και στους πληγέντες Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ανά κατοικία και οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ ανά επιχείρηση.
 • Είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η συμβατότητα του επιδόματος για τις επιχειρήσεις, με τους Καν 1407/2013, 1408/2013 και 717/201 δεδομένου ότι το επίδομα συνιστά κρατική ενίσχυση,

 

αποφασίζουμε:

 

Την τροποποίηση της με αρ. πρωτ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ. 1720/Α32/28.11.2017 (Β΄ 4155)απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Διαδικασία χορήγησης επιδόματος προς πληγέντα φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις από τις φυσικές καταστροφές των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2017 σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 4501/2017» ως ακολούθως:

 1. Η πρώτη παράγραφος αντικαθίσταται ως εξής:

«Τον καθορισμό της διαδικασίας χορήγησης επιδόματος, ως εφάπαξ ενίσχυση, προς πληγέντα φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις από τις φυσικές καταστροφές των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2017 και ειδικότερα από α) τις πλημμύρες της 25ης και 26ης Σεπτεμβρίου 2017 στο Δήμο Σαμοθράκης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, β) την πλημμύρα της 13ης Νοεμβρίου 2017 στο Δήμο Σύμης της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου γ) τις πλημμύρες 15ης -17ης Νοεμβρίου 2017 στους Δήμους Αγιάς και Τεμπών της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας δ) τις πλημμύρες 16ης Νοεμβρίου 2017 στους Δήμους Τρικαίων, Καλαμπάκας, Φαρκαδόνας και Πύλης της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων ε) τις πλημμύρες 16ης και 17ης Νοεμβρίου 2017 στο Δήμο Κατερίνης της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας στ) τις πλημμύρες της 26ης Οκτωβρίου 2017 στους Δήμους Πλατανιά, Αποκορώνου και Χανίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων ζ) τις πλημμύρες 11ης Νοεμβρίου 2017 στο Δήμο Κέρκυρας της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας η) την πλημμύρα της 15ης Νοεμβρίου 2017 στους πληγέντες Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, βάσει των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν. 4501/2017 (Α΄178)».

 1. Διαγράφεται η τρίτη παράγραφος του κεφαλαίου

«Α. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ»

 1. Η παράγραφος με αρίθμηση «4» του κεφαλαίου «Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ» αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Η αίτηση για τις περιπτώσεις των κατοικιών απευθύνεται στη Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε. ενώ για τις περιπτώσεις των επιχειρήσεων απευθύνεται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) και υποβάλλεται είτε αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 2690/1999, όπως ισχύει) στη

Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε. ή στη Γ.Δ.Ο.Υ. αντίστοιχα, ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), ή σε γραφείο της Γενικής Γραμματείας Υποδομών που λειτουργεί προσωρινά, για την εξυπηρέτηση των πληγέντων της Δυτικής Αττικής, στις Δημοτικές Ενότητες Μάνδρας και Ν. Περάμου.

 1. Η παράγραφος με αρίθμηση «7» του κεφαλαίου «Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ» αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Με απόφαση της Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε. για τις κατοικίες ή της Γ.Δ.Ο.Υ. για τις επιχειρήσεις, καθορίζεται ο δικαιούχος του επιδόματος για κατοικία ή επιχείρηση αντίστοιχα και εγκρίνεται το ποσό το οποίο έχει οριστεί σε € 5.000 ανά κατοικία και € 8.000 ανά επιχείρηση. Οι ενισχύσεις προς επιχειρήσεις χορηγούνται βάσει των Κανονισμών 1407/2013, 1408/2013 και 717/2014 σχετικά με τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, πληρουμένων των προϋποθέσεων που τίθενται σε αυτούς, ιδίως ως προς τον έλεγχο της σώρευσης».

 1. Στο κεφάλαιο «Γ. ΙΙ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» συμπληρώνεται το κείμενο της υπεύθυνης δήλωσης, δικαιολογητικό με αρίθμηση «4», με το παρακάτω:

«· Έχω λάβει ενίσχυση ήσσονος σημασίας (de minimis) βάσει του κανονισμού ………… (αναγράφεται ανάλογα ο κανονισμός 1407/2013 ή 1408/2013 ή 717/2014, ) ποσού…………………………………………(€) κατά το έτος………………………………………».

 1. Στο κεφάλαιο «Γ. ΙΙ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» μετά το κείμενο της υπεύθυνης δήλωσης (δικαιολογητικό με αρίθμηση «4») συμπληρώνεται η παρακάτω παράγραφος:

«Στην υπεύθυνη δήλωση αναφέρονται όλες οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας τις οποίες τυχόν έχει λάβει η οικεία επιχείρηση (και οι επιχειρήσεις που συνιστούν ενιαία επιχείρηση με αυτήν) κατά το τρέχον οικονομικό έτος και κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη».

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2017

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

Υποδομών και Μεταφορών