Α. 1152/27.10.2022 ( ΦΕΚ Β΄5697 / 7.11.2022)

Διαδικασία χορήγησης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. σε υποκείμενους στον φόρο μη εγκατεστημένους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εγγραφή τους στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 47γ του Κώδικα Φ.Π.Α.

 

Η απόφαση σε PDF ( Με 2 υποδείγματα δηλώσεων έναρξης & μεταβολής – διακοπής εργασιών ).