Α.1138/14.06.2021 (ΦΕΚ Β΄ 2963/06.07.2021)

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Ε2320/976/Α0034/2008 (Β΄ 1177) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών για τον έλεγχο ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται στην ή εξέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η απόφαση σε pdf