Α. 1137 / 6.9.2023 ( ΦΕΚ Β΄: 5380/8.9.2023 )

Καθορισμός του περιεχομένου, της διαδικασίας, του τρόπου και του χρόνου υποβολής των Δηλώσεων Μέσων Πληρωμών αναφορικά με τερματικά αποδοχής καρτών πληρωμών και λοιπών μέσων πληρωμών, ημεδαπών ή αλλοδαπών Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών ή Παρόχων Μέσων Πληρωμών, που χρησιμοποιούν οι υπόχρεες οντότητες του άρθρου 1 του ν.4308/2014 (Α΄251), στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, για την τήρηση του Μητρώου Μέσων Πληρωμών.

 

ΑΑΔΕ

Α) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ A΄

Β) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ Δ΄

ΙΙ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ Β΄

Ταχ. Δ/νση      : Χανδρή 1 & Θεσ/νικης

Ταχ. Κώδικας  : 18346 Μοσχάτο

Τηλ.                : 210-4802550,

210-4802648,

210-4802154

210-4802621

210-4802898

Url                 : www.aade.gr

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:

α) της παρ. 5 του άρθρου 14, καθώς και του άρθρου 15 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α΄206), εφεξής ΚΦΔ.

β) του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7 της παρ.1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού.

γ) Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 4738).

 1. Την υπ’ αριθ. 1/20.1.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν.4389/2016 και τις υπ’ αριθ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και υπό στοιχεία 5294ΕΞ2020/17.01.2020 του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) αποφάσεις.
 2. Την ανάγκη καταγραφής των τερματικών αποδοχής καρτών πληρωμών και ανάλογων μέσων πληρωμών, που χρησιμοποιούν οι υπόχρεες οντότητες του άρθρου 1 του ν.4308/2014 (Α΄251), με σκοπό την ορθή εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τα οριζόμενα στην παρ. 3β του άρθρου 15 ΚΦΔ.
 3. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Ορίζουμε το περιεχόμενο, τη διαδικασία, τον τρόπο και τον χρόνο υποβολής Δηλώσεων Μέσων Πληρωμών, ημεδαπών ή αλλοδαπών Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών ή Παρόχων Μέσων Πληρωμών που χρησιμοποιούν οι οντότητες του άρθρου 1 του ν.4308/2014, στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) καθώς και την τήρηση σχετικού Μητρώου Μέσων Πληρωμών στα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ.

 

ΑΡΘΡΟ 1

ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς της παρούσας νοούνται:

 1. Ως «Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirer)»: Το νομικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες εκτέλεσης πράξεων πληρωμής, με κάρτα πληρωμής (πιστωτικής, χρεωστικής, προπληρωμένης κλπ). Οι υπηρεσίες αποδοχής καρτών παρέχονται εκ μέρους του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών προς μια συμβεβλημένη οντότητα του άρθρου 1 του ν.4308/2014, προκειμένου η τελευταία να είναι σε θέση να δέχεται την καταβολή του αντιτίμου των αγαθών ή/και υπηρεσιών, δια της χρήσης καρτών πληρωμών.
 2. Ως «Πάροχος Μέσων Πληρωμών (NSP)»: Το νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στην παροχή και διαχείριση τερματικών μηχανημάτων POS καθώς και στην παροχή υπηρεσιών που περιλαμβάνουν τη σύνδεση των τερματικών POS στις υπόχρεες οντότητες του άρθρου 1 του ν.4308/2014, την παροχή και εγκατάσταση λογισμικού στα τερματικά, τις υπηρεσίες συντήρησης/επισκευής επί του τερματικού, καθώς και τη συλλογή και τη διόδευση συναλλαγών για λογαριασμό των Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirer). Ο Πάροχος Μέσων Πληρωμών (NSP) δύναται να συμβάλλεται τόσο με Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirer) όσο και απευθείας με τις υπόχρεες οντότητες του άρθρου 1 του ν.4308/2014.
 3. Ως «Χρήστης Υπηρεσιών Πληρωμών»: Η οντότητα του άρθρου 1 του ν.4308/2014 που χρησιμοποιεί υπηρεσίες εκτέλεσης πράξεων πληρωμής με κάρτα ως δικαιούχος.
 4. Ως «Μέσο Πληρωμών»: Η εξατομικευμένη συσκευή και/ή σειρά διαδικασιών που έχει συμφωνηθεί μεταξύ του Χρήστη Υπηρεσιών Πληρωμών και του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirer), που χρησιμοποιείται για την εκκίνηση εντολής πληρωμής με κάρτα. Ειδικότερα περιλαμβάνονται όλες οι διαθέσιμες συσκευές (πχ. ενσύρματο τερματικό POS, mobile POS), μέθοδοι και εφαρμογές (πχ. soft POS) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποδοχή καρτών, τόσο με φυσική παρουσία κάρτας όσο και χωρίς φυσική παρουσία κάρτας (e-commerce πλατφόρμες).
 5. Ως «ενεργό μέσο πληρωμών» νοείται κάθε μέσο που δύναται να χρησιμοποιηθεί από τον Χρήστη Υπηρεσιών Πληρωμών για την αποδοχή καρτών πληρωμών, χωρίς να απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες για την ενεργοποίησή του από την πλευρά των Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirer) ή των Παρόχων Μέσων Πληρωμών (NSP). Ως ημερομηνία ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης θεωρείται η δηλωθείσα ημερομηνία των περ. η΄και θ΄της παρ. 2 του άρθρου 3 αντίστοιχα.
 6. Ως «αναβάθμιση των Μέσων Πληρωμών» νοείται η αντικατάσταση/επικαιροποίηση λογισμικού τους με νεότερη έκδοση με σκοπό την πλήρη εναρμόνισή τους με τις εκάστοτε επιχειρησιακές απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζουν τον τρόπο διασύνδεσής τους με τα ταμειακά συστήματα των Χρηστών Υπηρεσιών Πληρωμών, όπως αυτές τίθενται σε κάθε περίπτωση με απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ.
 7. Ως «Μητρώο Μέσων Πληρωμών»: Το Μητρώο που τηρείται στην ΑΑΔΕ και περιλαμβάνει το σύνολο των Μέσων Πληρωμών που χρησιμοποιούν οι Χρήστες Υπηρεσιών Πληρωμών, προκειμένου να δέχονται την καταβολή του αντιτίμου των αγαθών ή/και υπηρεσιών, δια της χρήσης καρτών πληρωμών (πιστωτικών, χρεωστικών, προπληρωμένων κ.λπ.).
 8. Ως «Ταμειακό Σύστημα»: Το σύστημα που χρησιμοποιεί η οντότητα του άρθρου 1 του ν.4308/2014 για την έκδοση παραστατικών συναλλαγών εσόδων με δυνατότητα έκδοσης/δημιουργίας λοιπών παραστατικών για την παρακολούθηση των εισπράξεων και επιστροφών για την ίδια και για λογαριασμό τρίτων.

 

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΥΠΟΧΡΕΟΙ

 1. Συστήνεται και τηρείται στα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ Μητρώο Μέσων Πληρωμών, που συντίθεται από τις Δηλώσεις Μέσων Πληρωμών των οντοτήτων των παρ. 2 έως 4 του παρόντος άρθρου, οι οποίες υποβάλλονται μέσω διεπαφής (API) ή μέσω της ψηφιακής πύλης της ΑΑΔΕ (myAADE) κατά περίπτωση, και το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο των Μέσων Πληρωμών που χρησιμοποιούν οι Χρήστες Υπηρεσιών Πληρωμών, προκειμένου να δέχονται την καταβολή του αντιτίμου των αγαθών ή/και υπηρεσιών, δια της χρήσης καρτών πληρωμών (πιστωτικών, χρεωστικών, προπληρωμένων κ.λπ.).
 2. Κάθε Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirer), ανεξάρτητα αν η καταστατική του έδρα ή ο τόπος πραγματικής διοίκησης ή η μόνιμη εγκατάστασή του βρίσκεται στην Ελλάδα, υποχρεούται να υποβάλλει Δήλωση Μέσων Πληρωμών συναλλαγών μέσω τερματικών αποδοχής καρτών πληρωμών και ανάλογων μέσων που χρησιμοποιούνται από Χρήστες Υπηρεσιών Πληρωμών ανά την Ελληνική Επικράτεια και συμβάλλονται μαζί του για τον σκοπό αυτό. Η δήλωση υποβάλλεται για το σύνολο των Μέσων Πληρωμών που βάσει της μεταξύ τους σύμβασης διαθέτει ο Χρήστης Υπηρεσιών Πληρωμών, με διακριτή αναφορά σε κάθε μέσο.
 3. Κάθε Πάροχος Μέσων Πληρωμών (NSP), ανεξάρτητα αν η καταστατική του έδρα ή ο τόπος πραγματικής διοίκησης ή η μόνιμη εγκατάστασή του βρίσκεται στην Ελλάδα, υποχρεούται να υποβάλλει Δήλωση Μέσων Πληρωμών συναλλαγών μέσω τερματικών αποδοχής καρτών πληρωμών και ανάλογων μέσων, για το σύνολο των μέσων που ο Πάροχος Μέσων Πληρωμών (NSP) διαχειρίζεται και εξυπηρετεί, με σκοπό τη συλλογή και τη διόδευση των συναλλαγών με διακριτή αναφορά σε κάθε Μέσο Πληρωμών ανά Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirer).
 4. Οι Χρήστες Υπηρεσιών Πληρωμών υποχρεούνται να υποβάλλουν Δήλωση Μέσων Πληρωμών για το σύνολο των μέσων που διαθέτουν, αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που οι Πάροχοι των παρ. 2 και 3 είτε δεν δήλωσαν κάποιο εκ των Μέσων Πληρωμών ή δεν επικαιροποίησαν τα στοιχεία κάποιου εκ των Μέσων Πληρωμών είτε οι Χρήστες Υπηρεσιών Πληρωμών κρίνουν ως ανακριβή τα στοιχεία που δηλώθηκαν από τους Παρόχους. Μη υποβολή δήλωσης εκ μέρους των Χρηστών Υπηρεσιών Πληρωμών εντός των προθεσμιών του άρθρου 4 νοείται ως αποδοχή των στοιχείων που δηλώθηκαν εκ μέρους των Παρόχων των παρ. 2 και 3 και τους αφορούν.
 5. Η ΑΑΔΕ ενημερώνει τους Παρόχους των παρ. 2 και 3 για τις Δηλώσεις Μέσων Πληρωμών στις οποίες έχουν προβεί οι Χρήστες Μέσων Πληρωμών και δύναται να ζητά κάθε διαθέσιμο στοιχείο για την ορθότητα αυτών.

 

ΑΡΘΡΟ 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΗΛΩΣΗΣ

 1. Η Δήλωση Μέσων Πληρωμών συναλλαγών μέσω τερματικών αποδοχής καρτών πληρωμών και ανάλογων μέσων, που υποβάλλουν οι Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirers) περιέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα πεδία:

α. ΑΦΜ και Επωνυμία Χρήστη Υπηρεσιών Πληρωμών.

β. Αριθμός λογαριασμού πληρωμών που συνδέεται με κάθε Μέσο Πληρωμών.

γ.Kωδικός Χρήστη Υπηρεσιών Πληρωμών (destination Merchant ID – MID), όπως αυτός τηρείται στα συστήματα του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirer).

δ. Επωνυμία, ΑΦΜ και αριθμός BIC, εφόσον υφίσταται, Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirer) ημεδαπής.

ε. Επωνυμία, αριθμός φορολογικού μητρώου αλλοδαπής (TIN) ή άλλος λειτουργικά ισοδύναμος αριθμός ταυτοποίησης, χώρα καταστατικής έδρας ή μόνιμης εγκατάστασης και αριθμός BIC, εφόσον υφίσταται, Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirer) αλλοδαπής.

στ. Επωνυμία και ΑΦΜ Παρόχου Μέσων Πληρωμών (NSP) ημεδαπής.

ζ. Επωνυμία, αριθμός φορολογικού μητρώου αλλοδαπής (TIN), ή άλλος λειτουργικά ισοδύναμος αριθμός ταυτοποίησης, χώρα καταστατικής έδρας ή μόνιμης εγκατάστασης Παρόχου Μέσων Πληρωμών (NSP) αλλοδαπής.

η. Αριθμός αναγνώρισης (destination Terminal ID – TID Acquirer) Μέσου Πληρωμών, όπως τηρείται στα συστήματα του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirer).

θ. Ημερομηνία έναρξης ισχύος σύμβασης Μέσων Πληρωμών μεταξύ του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirer) και του Χρήστη Υπηρεσιών Πληρωμών ή εναλλακτικά ημερομηνία δημιουργίας από τον Πάροχο προφίλ μέσου πληρωμών του Χρήστη.

ι. Ημερομηνία παύσης ισχύος σύμβασης Μέσων Πληρωμών μεταξύ του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirer) και του Χρήστη Υπηρεσιών Πληρωμών, εφόσον υφίσταται ή εναλλακτικά ημερομηνία απενεργοποίησης από τον Πάροχο προφίλ μέσου πληρωμών του Χρήστη.

ια. Ένδειξη Εγγραφής/Μεταβολής/Διακοπής.

 1. Η Δήλωση Μέσων Πληρωμών συναλλαγών μέσω τερματικών αποδοχής καρτών πληρωμών και ανάλογων μέσων, που υποβάλλουν οι Πάροχοι Μέσων Πληρωμών (NSPs) περιέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα πεδία:

α. Kωδικός Χρήστη Υπηρεσιών Πληρωμών (destination Merchant ID – MID), όπως αυτός τηρείται στα συστήματα του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirer).

β. Επωνυμία, ΑΦΜ Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirer) ημεδαπής, αριθμός ΒIC, εφόσον υφίσταται.

γ. Επωνυμία, αριθμός φορολογικού μητρώου αλλοδαπής (TIN) ή άλλος λειτουργικά ισοδύναμος αριθμός ταυτοποίησης, χώρα καταστατικής έδρας ή μόνιμης εγκατάστασης Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirer) αλλοδαπής, αριθμός BIC, εφόσον υφίσταται.

δ. Αριθμός αναγνώρισης (destination Terminal ID – TID Acquirer) Μέσου Πληρωμών, όπως τηρείται στα συστήματα του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirer).

ε. Kωδικός Χρήστη Υπηρεσιών Πληρωμών (source Merchant ID – MID), όπως αυτός τηρείται στα συστήματα του Παρόχου Μέσων Πληρωμών (NSP).

στ. Αριθμός αναγνώρισης (source Terminal ID – TID acquirer) Μέσου Πληρωμών, όπως τηρείται στα συστήματα του Παρόχου Μέσων Πληρωμών (NSP).

ζ. Είδος μέσου πληρωμών (ενσύρματο POS/mobile POS/ softPOS/ ecommerce POS/ unattended POS/ Λοιπά).

η. Ημερομηνία ενεργοποίησης Μέσου Πληρωμών

θ. Ημερομηνία απενεργοποίησης Μέσου Πληρωμών.

ι. Ένδειξη Εγγραφής/Μεταβολής/Διακοπής/Αναβάθμισης.

 1. Η Δήλωση Μέσων Πληρωμών συναλλαγών μέσω τερματικών αποδοχής καρτών πληρωμών και ανάλογων μέσων, που υποβάλλουν οι Χρήστες Υπηρεσιών Πληρωμών σε περίπτωση προσθήκης μέσου περιέχει τα πεδία της παρ. 1 καθώς και τα πεδία των περιπτώσεων, δ΄ έως θ΄ της παρ. 2. Κάθε Δήλωση που αφορά είτε προσθήκη μέσου είτε επικαιροποίηση είτε τροποποίηση στοιχείων επί των δηλωθέντων μέσων, τηρείται διακριτά στο Μητρώο Μέσων Πληρωμών.

 

ΑΡΘΡΟ 4

ΤΡΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

 1. Η υποβολή των δηλώσεων από τους Παρόχους των παρ. 2 και 3 του άρθρου 2 γίνεται μέσω διεπαφής (API) και λαμβάνει χώρα σε τακτά χρονικά διαστήματα. Κατά την πρώτη εφαρμογή γίνεται διαβίβαση των στοιχείων του άρθρου 3 στην ΑΑΔΕ για το σύνολο των ενεργών μέσων πληρωμών. Σε κάθε επόμενη υποβολή διαβιβάζονται μόνο τα στοιχεία κάθε προσθήκης/μεταβολής/διαγραφής εντός του διαστήματος αναφοράς.
 2. Η διαβίβαση των στοιχείων από τους Παρόχους των παρ. 2 και 3 του άρθρου 2, λαμβάνει χώρα:

α. Έως και την 15η ημέρα εκάστου μήνα με χρονικό διάστημα αναφοράς την 1η έως και την 10η ημέρα του ιδίου μήνα.

β. Έως και την 25η ημέρα εκάστου μήνα με χρονικό διάστημα αναφοράς την 11η έως και την 20η ημέρα του ιδίου μήνα.

γ. Έως και την 5η ημέρα του επόμενου μήνα, με χρονικό διάστημα αναφοράς την 21η έως την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα.

 1. Στην περίπτωση των Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirers) ως ημερομηνία πρώτης εφαρμογής της σχετικής υποχρέωσης ορίζεται η 22α Σεπτεμβρίου 2023 με υποβαλλόμενα στοιχεία τα σχετικά με τα ενεργά Μέσα Πληρωμών κατά την 10η Σεπτεμβρίου 2023. Για το χρονικό διάστημα από τις 11 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2023, οι σχετικές δηλώσεις υποβάλλονται έως και την 5η Οκτωβρίου 2023.
 2. Στην περίπτωση των Παρόχων Μέσων Πληρωμών (NSPs) ως ημερομηνία πρώτης εφαρμογής της σχετικής υποχρέωσης ορίζεται η 26η Σεπτεμβρίου 2023 με υποβαλλόμενα στοιχεία τα σχετικά με τα ενεργά Μέσα Πληρωμών κατά την 10η Σεπτεμβρίου 2023. Για το χρονικό διάστημα από τις 11 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2023, οι σχετικές δηλώσεις υποβάλλονται έως και την 5η Οκτωβρίου 2023.
 3. Οι Χρήστες Υπηρεσιών Πληρωμών, εφόσον υφίσταται υποχρέωση, υποβάλλουν Δήλωση Μέσου Πληρωμών μέσω της ψηφιακής πύλης της ΑΑΔΕ (myAADE) από την 11η έως και την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία ενεργοποίησης /απενεργοποίησης/μεταβολής του μέσου. Ως πρώτος μήνας εφαρμογής της σχετικής υποχρέωσης ορίζεται ο Οκτώβριος του 2023, με υποβαλλόμενα στοιχεία τα σχετικά με τα ενεργά Μέσα Πληρωμών, κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2023, ανεξάρτητα από την ημερομηνία ενεργοποίησης αυτών.
 4. Οι προδιαγραφές των αρχείων και ο τρόπος διαβίβασής τους αναρτώνται έγκαιρα στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ.

 

ΑΡΘΡΟ 5

ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Γεώργιος Πιτσιλής