Α.1108/03.08.2022  (ΦΕΚ Β’ 4318/12.08.2022)

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 1138050/4885/ 1436/Α0014/ΠΟΛ.1338/30.12.1996 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Διαδικασία απαλλαγής από Φ.Π.Α. της παράδοσης αγαθών που πραγματοποιείται από υποκείμενο στον φόρο εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας προς αγοραστή – ταξιδιώτη, μη εγκατεστημένο στο εσωτερικό της Κοινότητας και ο οποίος αναχωρεί για Τρίτη Χώρα από την Ελλάδα ή μέσω άλλου Κράτους -Μέλους» (Β’ 18/1997).

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

 

 1. Τον Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α’ 248) και ειδικότερα της περ. β’ της παρ. 1 και την παρ. 2 του άρθρου 24.

 

 1. Το άρθρο 15Α του ν. 4174/2013 (Α’ 170).

 

 1. Την υπό στοιχεία 1138050/4885/1436/Α0014/ΠΟΛ.1338/1996 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β’ 18/1997).

 

 1. Την υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» (Β’ 2470).

 

 1. Την υπό στοιχεία Δ6Α1015213 ΕΞ2013/28.01.2013 κοινή απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και Β’ 372), σε συνδυασμό με την υποπαρ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

 

 1. Το Κεφάλαιο Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα τα άρθρα 1, 2, 13, 14, 17 και 41.

 

 1. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

 

 1. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, και την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17-01-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

 

 1. Την ανάγκη τροποποίησης της υπό στοιχεία 1138050/4885/1436/Α0014/ΠΟΛ.1338/1996 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, προκειμένου οι αποδείξεις λιανικής πώλησης που εκδίδονται με βάση την απόφαση αυτή, να θεωρούνται και ψηφιακά για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών εταιρειών λιανικής πώλησης και προώθησης του εξαγωγικού εμπορίου.

 

 1. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),

 

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Υποχρεώσεις πωλητών

 

Στο άρθρο 3 της υπό στοιχεία 1138050/4885/1436/ Α0014/ΠΟΛ.1338/1996 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών. (Β’18/1997) προστίθεται περ. ε’ ως εξής:

«ε. Να υποβάλλει τις αποδείξεις λιανικής πώλησης στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της Α.Α.Δ.Ε., οι οποίες και λαμβάνουν μοναδικό αριθμό καταχώρησης (Μ.ΑΡ.Κ.).

Οι Αποδείξεις Λιανικής Πώλησης (ΑΛΠ) έχουν συγκεκριμένο μορφότυπο και αρίθμηση, την ένδειξη TAXFREE, με περιγραφή των ειδών (γραμμή-γραμμή), και επιπλέον πεδία:

– Επωνυμία επιχείρησης.

– ΑΦΜ επιχείρησης.

– Ονοματεπώνυμο αγοραστή-ταξιδιώτη.

– Αρ. Διαβατηρίου.

– Χώρα έκδοσης διαβατηρίου.

– Χώρα/Τόπος κατοικίας.

– Αξία και ΦΠΑ ανά είδος.

– Αριθμός απόδειξης.

– Συνολική αξία απόδειξης.

– Ημερομηνία έκδοσης απόδειξης.»

 

Άρθρο 2

Μετά το άρθρο 7 της υπό στοιχεία 1138050/4885/ 1436/Α0014/ΠΟΛ.1338/1996 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β’18/1997) προστίθεται νέο άρθρο 7Α ως εξής:

«Άρθρο 7Α

 1. Η επιβεβαίωση της εξόδου των αγαθών, που αποτελούν αντικείμενο λιανικών πωλήσεων από πρόσωπα εγκατεστημένα στη χώρα μας, σε ταξιδιώτες τρίτων χωρών από τα τελωνεία εξόδου της χώρας μας, στις περιπτώσεις εφαρμογής των διατάξεων περί έμμεσης απαλλαγής, δύναται να πραγματοποιείται με ψηφιακή θεώρηση των ΑΛΠ, μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών των προσώπων του άρθρου 7. Η Ψηφιακή θεώρηση των ΑΛΠ διενεργείται κατά την έξοδο των ταξιδιωτών από τη χώρα, σε τελωνειακά ελεγχόμενους χώρους.
 2. Η ψηφιακά θεωρημένη απόδειξη λιανικής πώλησης επιστρέφεται στον πωλητή των αγαθών εντός της προβλεπόμενης στο άρθρο 4 προθεσμίας και ο πωλητής εκδίδει το προβλεπόμενο στο άρθρο 5 πιστωτικό στοιχείο λιανικής και επιστρέφει στον αγοραστή – ταξιδιώτη το ποσό του ΦΠΑ που επιβάρυνε τις αγορές του.
 3. Η ψηφιακή θεώρηση της ΑΛΠ αποτελεί ένα σύνολο δεδομένων και δύναται να πραγματοποιείται με ξεχωριστό στοιχείο άμεσα συσχετιζόμενο με αυτή και πρέπει να περιέχει κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα στοιχεία:

– Ημερομηνία Θεώρησης – επιβεβαίωσης εξόδου των αγαθών.

– Μοναδικός αναγνωριστικός αριθμός της πράξης θεώρησης.

– Τη Χώρα με το πρόθεμα GR και Ελληνικό Τελωνείο εξόδου.

– Αριθμός ΜΑΡΚ της ΑΛΠ.

– Αριθμός και ημερομηνία έκδοσης της απόδειξης ΑΛΠ.

– ΑΦΜ Πωλητή.

– Την επωνυμία του διαμεσολαβητή.»

 

Άρθρο 3

Έναρξη λειτουργίας των εφαρμογών ψηφιακής θεώρησης.

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ανακοινώνει με σχετική εγκύκλιο την ημερομηνία έναρξης της ψηφιακής θεώρησης μέσω των ηλεκτρονικών εφαρμογών των διαμεσολαβητών του άρθρου 7 της υπό στοιχεία 1138050/4885/ 1436/Α0014/ΠΟΛ.1338/1996 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β’18/1997).

 

Άρθρο 4

Μεταβατικές διατάξεις

 1. Η υποχρέωση των πωλητών βάσει του άρθρου 1 της παρούσας εφαρμόζεται το αργότερο έως 31.12.2022
 2. Τα οριζόμενα στο άρθρο 2, τυγχάνουν εφαρμογής για τις περιπτώσεις των ΑΛΠ, για τις οποίες τηρείται η υποχρέωση της υποβολής στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της Α.Α.Δ.Ε., βάσει των οριζόμενων στο άρθρο 1 της παρούσας.

 

Άρθρο 5

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Αυγούστου 2022

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ