Α. 1096 / 14.6.2024   ( ΦΕΚ Β΄3489/18.6.2024 )

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ρυμουλκών ή ναυαγοσωστικών πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α’ 77) με ξένη σημαία, η διαχείριση των οποίων γίνεται από εταιρείες του άρθρου 25 του ίδιου νόμου, φορολογικού έτους 2023 και επόμενων, καθώς και καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή.

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις:

 

α) Της παρ. 9 του άρθρου 17 του ν. 27/1975 (Α’ 77),

 

β) του άρθρου 83 του ν. 5104/2024 «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’58), εφεξής Κ.Φ.Δ. και ιδίως της παρ. 3 του άρθρου 83 και του άρθρου 6 αυτού,

 

γ) του ν. 27/1975 (Α’ 77) και ιδίως των άρθρων 12, 17, 25 και 26 αυτού,

 

δ) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 18 του ν. 3522/2006 (Α’ 276),

 

ε) του Κεφαλαίου Α’«Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και ειδικότερα, του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41,

 

στ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

 

 1. Την υπ’ αρ. 1/20.1.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/ 30-11-2017 του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Ο.Δ. 689).

 

 1. Την ανάγκη καθορισμού του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης φόρου ρυμουλκών ή ναυαγοσωστικών πλοίων δεύτερης κατηγορίας με ξένη σημαία με βάση τις διατάξεις των άρθρων 12, 17 και 26 του ν. 27/1975 (Α’ 77), η διαχείριση των οποίων γίνεται από εταιρείες του άρθρου 25 του ίδιου νόμου, καθώς και των δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται με αυτή.

 

 1. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

 

 

 

Άρθρο 1

Τύπος και περιεχόμενο

 

Ορίζουμε ότι ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ρυμουλκών ή ναυαγοσωστικών πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 με ξένη σημαία οποιασδήποτε χωρητικότητας των οποίων η διαχείριση γίνεται από ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες εγκατεστημένες στην Ελλάδα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 27/1975, έχει όπως το υπόδειγμα Ι «ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ν. 27/1975 ΜΕ ΞΕΝΗ ΣΗΜΑΙΑ», το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

 

 

 

Άρθρο 2

Υπόχρεος υποβολής δήλωσης

 

Υπόχρεη για την υποβολή δήλωσης φόρου πλοίων της παρούσας με βάση το άρθρο 26 του ν. 27/1975 είναι η διαχειρίστρια εταιρεία του άρθρου 25 του ίδιου νόμου για λογαριασμό της πλοιοκτήτριας εταιρείας ή της ναυλώτριας εταιρείας γυμνού πλοίου (bareboat charterer) ή της μισθώτριας εταιρείας πλοίου υπό χρηματοδοτική μίσθωση (ship lessee) κατά περίπτωση.

 

 

 

Άρθρο 3

Υπολογισμός φόρου και μειώσεων

 

 1. Ο φόρος πλοίων της παρούσας υπολογίζεται με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 27/1975 και πολλαπλασιάζεται με τους συντελεστές της παρ. 2 του ίδιου άρθρου και νόμου.

 

 1. Οι μειώσεις του φόρου υπολογίζονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 27/1975 περί αργίας του πλοίου, καθώς και με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 26 του ίδιου νόμου αναφορικά με το ποσό που αναλογεί σε φόρο χωρητικότητας ή οποιαδήποτε παρόμοια επιβάρυνση που αποδεδειγμένα καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για το πλοίο υπό ξένη σημαία και μέχρι του ποσού του φόρου που οφείλεται στην Ελλάδα, εφόσον τα ως άνω ποσά έχουν καταβληθεί από τον υπόχρεο. Εφόσον η διάρκεια εκμετάλλευσης του πλοίου είναι μικρότερη του έτους το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή περιορίζεται αναλογικά με τον χρόνο διαχείρισης αυτού από την Ελλάδα.

 

 

 

Άρθρο 4

Χρόνος υποβολής της δήλωσης και καταβολής του φόρου

 

 1. Η δήλωση του φόρου υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Μαρτίου του εκάστοτε έτους για το προηγούμενο έτος. Η καταβολή του φόρου γίνεται σε δύο (2) ισόποσες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Απριλίου και η δεύτερη μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουνίου αντίστοιχα.

 

 1. Εξαιρετικά για το έτος 2023 η δήλωση υποβάλλεται μέχρι τις 30.06.2024 και η καταβολή του φόρου γίνεται σε δύο (2) ισόποσες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου 2024 και η δεύτερη μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου 2024 αντίστοιχα.

 

 

 

Άρθρο 5

Δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με τη δήλωση

 

 1. Κατά την πρώτη ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης συνυποβάλλονται με ψηφιακή απεικόνιση (scan), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, για κάθε πλοίο και κατά περίπτωση, τα εξής δικαιολογητικά: α) Έγγραφο εθνικότητας από το οποίο προκύπτουν το όνομα, ο τύπος, η σημαία, ο λιμένας, ο αριθμός νηολογίου, το Δ.Δ.Σ., ο αριθμός ΙΜΟ, οι Κ.Ο.Χ., οι Κ.Κ.Χ.

 

β) Βεβαίωση της μελέτης υπολογισμού του πλοίου σε Κ.Ο.Χ. και Κ.Κ.Χ. η οποία εκδίδεται από τον Κλάδο Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων του Υ.ΝΑ.Ν.Π. ή βεβαίωση από αρμόδια υπηρεσία λιμεναρχείου νηολόγησης του εκάστοτε πλοίου, στην περίπτωση που δεν έχει καταμετρηθεί το πλοίο.

 

γ) Έγγραφο του πλοιοκτήτη για την ανάθεση της διαχείρισης ή της εκπροσώπησης κατά περίπτωση, μεταφρασμένο και θεωρημένο νομίμως από τις αρμόδιες Αρχές.

 

δ) Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της διαχειρίστριας ότι αποδέχεται την ανάθεση της διαχείρισης ή της εκπροσώπησης αντίστοιχα.

 

ε) Σε περίπτωση αργίας του πλοίου, επίσημα μεταφρασμένο πιστοποιητικό της αρμόδιας αλλοδαπής Αρχής του τόπου που ναυλοχεί το πλοίο. Σε περίπτωση έλλειψης της παραπάνω Αρχής αρκεί η προσκόμιση αντιγράφου του ημερολογίου του πλοίου, επικυρωμένου από τις αρμόδιες αρχές.

 

στ) Βεβαίωση της αλλοδαπής φορολογικής αρχής για τον φόρο χωρητικότητας ή οποιοδήποτε άλλο ποσό παρόμοιας επιβάρυνσης που αποδεδειγμένα καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για το πλοίο υπό ξένη σημαία.

 

 1. Σε επόμενες υποβολές, εφόσον προκύπτουν μεταβολές στα στοιχεία των πλοίων ή στον τρόπο εκμετάλλευσης αυτών ή στις μειώσεις που επηρεάζουν τον φόρο τους, συνυποβάλλονται μόνο τα σχετικά δικαιολογητικά.

 

 

 

Άρθρο 6

Τρόπος υποβολής δήλωσης

 

 1. Η δήλωση φόρου πλοίων της παρούσας υποβάλλεται στην ψηφιακή πύλη myAADE είτε από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της διαχειρίστριας εταιρείας, είτε από εξουσιοδοτημένο φοροτεχνικό – λογιστή με τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης.

 

 1. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής στην ψηφιακή πύλη myAADE λόγω αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί και εφόσον δεν κατέστη δυνατόν να επιλυθεί το πρόβλημα εντός της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης αυτή υποβάλλεται χωρίς κυρώσεις εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής στην αρμόδια για το πλοίο υπηρεσία της ΑΑΔΕ ως εξής:

 

α) Με αποστολή αιτήματος μέσω της εφαρμογής «Τα αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη «myAADE» στο οποίο επισυνάπτονται αρχεία σάρωσης (scan) της δήλωσης και των δικαιολογητικών του άρθρου 5 της παρούσας ή με αποστολή των ανωτέρω με φυσικό φάκελο είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή είτε με υπηρεσία ταχυμεταφοράς. Ως ημερομηνία υποβολής της δήλωσης που υποβάλλεται στη αρμόδια για το πλοίο υπηρεσία της ΑΑΔΕ θεωρείται κατά περίπτωση: i) Η ημερομηνία αποστολής του αιτήματος στην εφαρμογή «Τα αιτήματά μου» και εφόσον το αίτημα καταχωρηθεί στην εφαρμογή μέχρι το πέρας της τελευταίας ημέρας της καταληκτικής προθεσμίας, η υποβολή λαμβάνεται ως εμπρόθεσμη ή ii) η ημερομηνία αποστολής του φυσικού φακέλου που προκύπτει από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου ή της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς. Το αποδεικτικό του ταχυδρομείου ή της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς αποτελεί αποδεικτικό υποβολής της δήλωσης και υπέχει θέση απόδειξης παραλαβής εκ μέρους του αποδέκτη.

 

β) Με κατάθεση στο γραφείο πρωτοκόλλου της αρμόδιας υπηρεσίας. Μέσω της εφαρμογής «Τα Ραντεβού μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE παρέχεται η δυνατότητα προγραμματισμού ραντεβού για την υποβολή των δηλώσεων για τις περιπτώσεις των αρμόδιων υπηρεσιών που έχουν ενταχθεί στην εφαρμογή «Τα Ραντεβού μου».

 

 1. Η βεβαίωση του φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας με ξένη σημαία γίνεται από το υποσύστημα των εσόδων του TAXIS στο είδος φόρου 1216 «Φόρος πλοίων με σημαία Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ. πλην της ελληνικής» με αναλυτικό λογαριασμό εσόδου (Α.Λ.Ε.) 1150601001.

 

 

 

Άρθρο 7

Ισχύς

 

Η απόφαση αυτή ισχύει για την εκμετάλλευση των πλοίων από το φορολογικό έτος 2023 και μετά.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο διοικητής ΑΑΔΕ

Γεώργιος Πιτσιλής