Α.1062 / 9.5.2023  (ΦΕΚ Β’ 3122/11.05.2023)

Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) έτους 2023.

 

ΑΑΔΕ

  1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ Α’

Ταχ. δ/νση: Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης

Ταχ. κώδικας: 183 46 – Μοσχάτο

Τηλέφωνο: 2104802164

Url: www.aade.gr

 

ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

  1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
  2. ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Ταχ. δ/νση: Πειραιώς 72

Ταχ. κώδικας: 183 46 – Μοσχάτο

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

 

  1. Τις διατάξεις:

α) της παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992 «Διαρρυθμίσεις στον ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης των πετρελαιοειδών προϊόντων και άλλες διατάξεις.» (Α’ 34),

β) του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,

γ) του άρθρου 17 του ν. 3091/2002 «Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις» (Α’ 330),

δ) του ν. 4987/2022 «Κύρωση Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας» (Α’ 206),

ε) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738).

 

  1. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.01.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και Β’372), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

 

  1. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα Της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/ 30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17-01-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

 

  1. Την ανάγκη παράτασης της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων για τον Ειδικό Φόρο επί των Ακινήτων, λόγω του γεγονότος ότι, ειδικά για το έτος 2023, οι φορολογούμενοι μπορούν να τροποποιήσουν τα στοιχεία των ακινήτων τους που περιλαμβάνονται στη δήλωση του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 (Α’ 312) – από την οποία αντλούνται στοιχεία για την προσυμπλήρωση της δήλωσης Ε.Φ.Α.- εμπρόθεσμα μέχρι και την 30η Ιουνίου 2023.

 

  1. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

 

αποφασίζουμε:

 

Η ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων (Ε.Φ.Α.), που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 3091/2002, ειδικά για το έτος 2023, παρατείνεται μέχρι την 31η Ιουλίου 2023.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 9 Μαΐου 2023

 

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ