ΑΤΚΕ 1109660 ΕΞ 2016 1912/07.07.2016

Συμπληρωματικός Φόρος Ακίνητης Περιουσίας σε Εντός Σχεδίου Πόλεως Ακίνητα, στα οποία υφίσταται απαγόρευση οποιαδήποτε χρήσης.

 

 

ΠΡΟΣ :Τη Βουλή των Ελλήνων Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου Τμήμα Ερωτήσεων

 

 

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτ. 6316/21-6-2016 ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Σπ-Αδ.Γεωργιάδης, σας γνωρίζουμε τα εξής:

 

Με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του ν.4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α’) ορίζεται αναλυτικά ο τρόπος υπολογισμού του κύριου και συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α., αντίστοιχα. Επιπρόσθετα, στο άρθρο 3 του ιδίου νόμου ορίζονται ρητά και περιοριστικά οι απαλλαγές από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α., οι οποίες χορηγούνται για το σύνολο αυτού, ήτοι κύριου και συμπληρωματικού ΕΝ.ΦΙ.Α..

 

Ειδικότερα στην περίπτωση α της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ανωτέρω νόμου ορίζεται μεταξύ άλλων ότι απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. (κύριο και συμπληρωματικό) και τα δικαιώματα στα ακίνητα για τα οποία υφίσταται απαγόρευση οποιασδήποτε χρήσης, σύμφωνα με τον ισχύοντα Πολεοδομικό Σχεδιασμό, ιδίως ρυμοτομικό βάρος, ρυμοτομική απαλλοτρίωση, δέσμευση ακινήτου για κοινωφελή ή κοινόχρηστο σκοπό ή για λόγους προστασίας μνημείων και αρχαιοτήτων, ιδίως αρχαιολογική δέσμευση για ανασκαφές, κήρυξη αρχαιολογικού χώρου, καθώς και για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, που έχει επιβληθεί από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, αποκλειστικά κατά το μέρος για το οποίο υφίσταται η ως άνω απαγόρευση. Σε περίπτωση μερικής απαγόρευσης χρήσης ακινήτου εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. μειώνεται κατά τριάντα τοις εκατό (30%). Σε περίπτωση μερικής απαγόρευσης χρήσης ακινήτου εντός σχεδίου πόλης ή οικισμού ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. μειώνεται κατά εξήντα τις εκατό (60%).

 

Τέλος, στη δήλωση στοιχείων ακινήτων, κατά την ηλεκτρονική συμπλήρωσή της, ανάλογα με το είδος και την κατηγορία του προσώπου, εμφανίζονται συγκεκριμένα πεδία στο εσωτερικό της δήλωσης, τα οποία δύνανται να συμπληρωθούν, προκειμένου να χορηγηθούν οι απαλλαγές ή οι μειώσεις του ΕΝ.Φ.Ι.Α..

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

ΤΡΥΦΩΝ Ζ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ