Αρ. Πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 1175031/01.12.2016

Υποχρέωση ανάρτησης στο portal ICISnet έγγραφων ερωτημάτων και απαντήσεων σε αιτήματα ατελούς από ΕΦΚ εφοδιασμού πλοίων με καύσιμα.

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ

 

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

 

Στο πλαίσιο διενέργειας εσωτερικού ελέγχου στη διαδικασία ατελούς από ΕΦΚ εφοδιασμού πλοίων κρίθηκε σκόπιμη η παροχή ενημέρωσης όλων των Τελωνειακών Αρχών και των Τελωνειακών Περιφερειών αναφορικά με απαντήσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Τελωνείων σε αιτήματα εφοδιασμού πλοίων με καύσιμα, με στόχο την περαιτέρω ομοιόμορφη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων. Κατόπιν αυτού, σας γνωρίζουμε ότι :

 

(α) Η εκάστοτε αρμόδια Τελωνειακή Αρχή εφοδιασμού ή η αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια, σε κάθε περίπτωση εξέτασης και έκδοσης απορριπτικής απάντησης επί έγγραφου αιτήματος εφοδιασμού πλοίου, οφείλει να διαβιβάζει αυθημερόν περίληψη του εν λόγω αιτήματος και της απάντησης, με επισήμανση των λόγων απόρριψης βάσει των κείμενων διατάξεων, χωρίς όμως αναφορά σε στοιχεία προσωπικών δεδομένων π.χ. επωνυμία αιτούντος και όνομα πλοίου, παρά μόνο στην κατηγορία του πλοίου, προς τις ακόλουθες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ: secr icis@qsis.qr, e.andreopoulou@gsis.gr

 

(β) Κατά τον ίδιο τρόπο, θα αποστέλλονται στη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ και οι διευκρινιστικές απαντήσεις που δίδονται από την ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ επί της κείμενης νομοθεσίας εφοδιασμού σε αντίστοιχα αιτήματα.

 

(γ) Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ θα αναρτά αρμοδίως όλες τις ανωτέρω απαντήσεις στη Διαδικτυακή Πύλη του ICISnet (περιβάλλον Intranet) και ειδικότερα στη σελίδα Συχνές Ερωτήσεις/Δασμοφορολογικές Απαλλαγές Καθεστώτα Αναστολής/Εφοδιασμοί Ειδικά Θέματα.

 

Τέλος, συνιστάται η τακτική επίσκεψη εκ μέρους όλων των τελωνειακών αρχών στο σύνδεσμο (link) Αρχική σελίδα / Νομοθεσία / Ελληνική Νομοθεσία / Εγκύκλιος της Διαδικτυακής Πύλη του ICISnet, στο οποίο αναρτώνται οι εγκύκλιες διαταγές της υπηρεσίας μας, ώστε με τον τρόπο αυτό να επιτυγχάνεται η σφαιρική ενημέρωση επί των κανονιστικών και διοικητικών ρυθμίσεων, και σε συνδυασμό με την ανάρτηση στον ανωτέρω σύνδεσμο (link) του portal ICISnet των απορριπτικών απαντήσεων των τελωνειακών αρχών και της Κεντρικής Υπηρεσίας επί αιτημάτων εφοδιασμού, να αποτρέπεται τυχόν διαφορετική αντιμετώπιση συναφών αιτημάτων.

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.

ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗ