Αριθμ. 21204 ΕΞ 14.06.2024  

Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «ΜΗΤΡΩΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΓΑ» της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις: 1. Των παρ. 2 και 3 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134),

 1. του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184), και ιδίως την παρ. 51 του άρθρου 107 σε συνδυασμό με το άρθρο 84 αυτού,
 2. του άρθρου 37 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94),
 3. της παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 1882/1990 «Μέτρα για την περιστολή της φοροδιαφυγής, διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» (Α’ 43),
 4. του άρθρου 86 του ν. 5104/2024 «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 58),
 5. του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45),
 6. του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α’ 137),
 7. του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130),
 8. του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),
 9. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),
 10. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

Β. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

Γ. Το υπό στοιχεία ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ’ 1140220 ΕΞ 2019/ 11-10-2019 έγγραφο της Α.Α.Δ.Ε. προς την ΓΓΠΣΨΔ «Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας διαδικτυακών υπηρεσιών για τη χορήγηση στοιχείων από την Α.Α.Δ.Ε. σε τρίτους φορείς».

Δ. Την υπ’ αρ. 2/16570/0026/2016 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας και εξειδίκευση μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου/Ειδικό Λογιστήριο στις Οικονομικές Υπηρεσίες Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης» (Β’ 1381).

Ε. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ 1123/16.05.2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά ή μέσω διαδικτύου» (Β’ 1665).

ΣΤ. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ 1274/2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Αποδεικτικό Ενημερότητας άρθρου 12 του ν. 4987/2022 (Α’ 206)», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τις υπό στοιχεία Α. 1277/12.7.2019 (Β’ 2985) και υπό στοιχεία Α.1464/12.12.2019 (Β’ 4820) αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Ζ. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1065/26.2.2014 απόφαση «Συμπλήρωση τροποποίηση των Αποφάσεων Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ.1274/27.12.2013 και ΠΟΛ 1275/27.12.2013 (Β’ 3398) περί Αποδεικτικού Ενημερότητας και περί Βεβαίωσης οφειλής άρθρου 12 ν. 4987/2022 (Α’ 206), όπως ισχύει» (Β’ 642).

Η. Το υπό στοιχεία ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ 1021942/14.02.2020 έγγραφο της Α.Α.Δ.Ε. προς την Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. αναφορικά με την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της διαδικτυακής υπηρεσίας «Χορήγηση Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας».

Θ. Την υπό στοιχεία A.1162/19.10.2023 κοινή υπουργική απόφαση «Αποδεικτικό Ενημερότητας άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ, ν. 4987/2022, Α’206)» (Β΄ 6129).

Ι. Το άρθρο 24 του ν. 4373/2016 «Αναγκαίες ρυθμίσεις για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ και άλλες διατάξεις» (Α’ 49).

ΙΑ. Το άρθρο 142 του ν. 4714/2020 «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις» (Α’ 148).

ΙΒ. Τα αιτήματα διαλειτουργικότητας υπ’ αρ. 24594/ 29-03-2024, 24595/29-03-2024, 24613/01-04-2024 και 24614/01-04-2024 της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στην Ε.Δ.Α. του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ για τις διαδικτυακές υπηρεσίες «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου (Α.Α.Δ.Ε)», «Διασταύρωση IBAN-ΑΦΜ», «Χορήγηση Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας» και «Ασφαλιστική ενημερότητα από ΕΦΚΑ», αντίστοιχα.

ΙΓ. Τα υπό στοιχεία ΓΓΑ/10145/08-04-2024, ΓΓΑ/ 10147/08-04-2024, ΓΓΑ/10149/08-04-2024 και ΓΓΑ/10150/ 08-04-2024 έγγραφα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για τις διαδικτυακές υπηρεσίες «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου (Α.Α.Δ.Ε)», «Διασταύρωση IBAN-ΑΦΜ», «Χορήγηση Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας» και «Ασφαλιστική ενημερότητα από ΕΦΚΑ», αντίστοιχα, με θέμα την ένταξη σε παραγωγική λειτουργία των διαδικτυακών υπηρεσιών.

ΙΔ. Την ανάγκη διασφάλισης της εναρμόνισης της διαλειτουργικότητας των διαδικτυακών υπηρεσιών των Φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα με τον στρατηγικό σχεδιασμό.

ΙΕ. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

 1. Τη διάθεση των κάτωθι διαδικτυακών υπηρεσιών

στο πληροφοριακό σύστημα «ΜΗΤΡΩΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΓΑ» της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού:

α) Διαδικτυακή υπηρεσία «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου (Α.Α.Δ.Ε)» με τη μέθοδο «Αναζήτηση πληροφοριών από το Φορολογικό Μητρώο βάσει ΑΦΜ».

β) Διαδικτυακή υπηρεσία «Διασταύρωση IBAN ΑΦΜ» με τη μέθοδο «Διασταύρωση λογαριασμού IBAN με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου».

γ) Διαδικτυακή υπηρεσία «Χορήγηση Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας» με τις κάτωθι μεθόδους:

Έκδοση ΑΦΕ    –    Επαλήθευση ΑΦΕ   –    Πληροφορίες ΑΦΕ.

δ) Διαδικτυακή υπηρεσία «Ασφαλιστική ενημερότητα από ΕΦΚΑ» με τις κάτωθι μεθόδους: Αίτηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας Λήψη αποτελέσματος αιτήματος βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας.

 1. Σκοπός χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών είναι

ο έλεγχος των στοιχείων των αθλητικών φορέων και των Φ.Π. που σχετίζονται με τον αθλητικό φορέα (Αθλητική Ομοσπονδία, Αθλητική Ένωση, Αθλητικό Σωματείο), όπως είναι ο Πρόεδρος, το Δ.Σ κ.τ.λ., ο έλεγχος της ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και του IBAN κατά την αίτηση των αθλητικών φορέων, προκειμένου να εγγραφούν στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4373/2016 και το άρθρο 142 του ν. 4714/2020.

Άρθρο 2 Οργανωτικά μέτρα ασφάλειας και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

 1. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη απειλή ή τυχαίο κίνδυνο. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού έχει την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για το σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα.
 2. Η διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ., την Πολιτική Ορθής Χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών, καθώς και τις διατάξεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 3

 Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2024

Ο Υπουργός

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ