Απόφαση Δ.ΟΡΓ.Α 1038031 ΕΞ 05.05.2022

«Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1035451 ΕΞ2022/21-04-2022 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της χωρικής αρμοδιότητας ορισμένων Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’2085).»

 

ΑΑΔΕ

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.ΟΡΓ.)
ΤΜΗΜΑ Α΄- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση : ΛΕΩΧΑΡΟΥΣ 2
Ταχ. Κώδικας : 10184, ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 210 3222386
E-Mail : dorganosis@aade.gr

ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Γ.Δ.Φ.Δ.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ (Δ.ΕΛ.)
ΤΜΗΜΑ ΙΑ΄ – ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ
Ταχ. Δ/νση : ΧΑΝΔΡΗ 1 & ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ταχ. Κώδικας : 18346, ΜΟΣΧΑΤΟ
Τηλέφωνο : 210 4802243
E-Mail : deleg@aade.gr

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94) και ειδικότερα των παρ. 1 και 3 του άρθρου 6, της περ. ββ΄ της υποπαρ. θ΄ της παρ. 4 και των παρ. 1 και 5 του άρθρου 14, των άρθρων 2, 7 , 37 και των παρ. 2 έως και 5 του άρθρου 41 αυτού,
β) του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄133),
γ) του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 170),
δ) του ν. 3852/2010 (Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
ε) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β΄ 4738).
στ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1035451 ΕΞ2022/21-04-2022 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της χωρικής αρμοδιότητας ορισμένων Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’2085).
2. Τις συστατικές πράξεις των Δ.Ο.Υ., όπως ισχύουν, στις οποίες καθορίζεται και η χωρική αρμοδιότητα αυτών.
3. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1101923 ΕΞ 2016/06-07-2016 (Β’ 2108) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, «Ανακαθορισμός της κατά τόπον αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ.», όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
4. Την υπ΄αρ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ΄αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπ΄ αρ. 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.».
5. Την ανάγκη αναστολής της ισχύος διατάξεων αυτής, προκειμένου να εναρμονιστούν ορισμένοι ταχυδρομικοί κώδικες (Τ.Κ.) με τα διοικητικά όρια των Περιφερειακών Ενοτήτων της επικράτειας.
6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1035451 ΕΞ2022/21-04-2022 απόφασή μας «Ανακαθορισμός της χωρικής αρμοδιότητας ορισμένων Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’2085) και ειδικότερα αναστέλλουμε την ισχύ των διατάξεων:
1. Των περ. 38, 49, 51, 75, 76 και 77 του Πίνακα της υποπαρ. 1 της παρ. Α’ αυτής, κατά το μέρος που αφορά:
α) στις Τοπικές Κοινότητες Αγίου Σώστου, Αμπελιώνας, Κακαλετρίου, Νέδας, Πέτρας και Σκληρού της Δημοτικής Ενότητας Είρας του Δήμου Οιχαλίας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, με Τ.Κ. 27061 ,
β) στην Τοπική Κοινότητα Μελισσουργών της Δημοτικής Ενότητας Μελισσουργών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, με Τ.Κ. 44001,
γ) στις Τοπικές Κοινότητες: αα) Στρογγυλής της Δημοτικής Κοινότητας Αμβρακικού, Αμμοτόπου, συμπεριλαμβανομένου του οικισμού Αμπέλια αυτής, Καμπής και Παντανάσσης, συμπεριλαμβανομένων των οικισμών Ανωγειατά και Υδροηλεκτρικού Σταθμού Λούρου αυτής της Δημοτικής Ενότητας Ξηροβουνίου του Δήμου Αρταίων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και ββ) Κουκλεσίου, συμπεριλαμβανομένου του οικισμού Ποταμιά αυτής της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Δημητρίου του Δήμου Δωδώνης και Βαπτιστού (πρώην Γκούρα) της Δημοτικής Ενότητας Τζουμέρκων του Δήμου Βόρειων Τζουμέρκων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, με Τ.Κ. 48200,
δ) στις Τοπικές Κοινότητες Νέου Αγιονερίου, Παλαιού Αγιονερίου, Ανθόφυτου και Μικροκάμπου της Δημοτικής Ενότητας Πικρολίμνης του Δήμου Κιλκίς της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, με Τ.Κ. 57011,
ε) στις Τοπικές Κοινότητες Κρήμνης και Μαραθούσσης, συμπεριλαμβανομένου του οικισμού Πλατανοχωρίου αυτής της Δημοτικής Ενότητας Ζερβοχωρίων του Δήμου Πολυγύρου της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, με Τ.Κ. 57012 και
στ) στη Τοπική Κοινότητα Ολυμπιάδας της Δημοτικής Ενότητας Σταγίρων – Ακάνθου του Δήμου Αριστοτέλη της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, με Τ.Κ. 57014, αντίστοιχα και
2. Των υποπαρ. 2 και 3 της παρ. Α’, καθώς και της παρ. Β’ αυτής, κατά το μέρος που αφορά στις ως άνω Τοπικές Κοινότητες.

 

Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η Δ.ΟΡΓ.Α 1035451 ΕΞ2022/21-04-2022 απόφαση.

Γ. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ