Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε πυρόπληκτες επιχειρήσεις & στη γουνοποιία

  • • Έως 11 Σεπτεμβρίου, υποβάλλονται δηλώσεις αναστολής συμβάσεων εργασίας, για τον Αύγουστο.
  • Οι επιχειρήσεις των οποίων οι εγκαταστάσεις υφίστανται ολοσχερή καταστροφή ή σοβαρές υλικές ζημιές από δασικές πυρκαγιές, μπορούν να θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τουςμέχρι την αποκατάσταση των ζημιών και όχι πέραν των 3 μηνών.
  • Οι εργαζόμενοι, με σύμβαση εργασίας σε αναστολή, δικαιούνται έκτακτη οικονομική ενίσχυση 534 €.
  • Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ανά μήναστο «ΕΡΓΑΝΗ»,  με την οποία δηλώνουν τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή. Μετά την πρώτη δήλωση αναστολής του εργοδότη, οι δικαιούχοι εργαζόμενοι υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στο  https://supportemployees.services.gov.gr

•• Από 12 Σεπτεμβρίου, το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ θα είναι διαθέσιμο στις επιχειρήσεις – εργοδότες του κλάδου Γουνοποιίας που πλήττονται από τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία, για την υποβολή δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους για τον μήνα Σεπτέμβριο 2023.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ-ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΙ-ΓΟΥΝΟΠΟΙΙΑ