Αλλαγές στο πρόστιμο για την αδήλωτη εργασία

 

Στην περίπτωση διαπίστωσης αδήλωτου εργαζόμενου, εκτός του προστίμου των 10.500 ευρώ, ο εργοδότης υποχρεώνεται να καταβάλλει αναδρομικά ασφαλιστικές εισφορές τριών μηνών, εκτός κι αν ο εργοδότης ή ο εργαζόμενος μπορεί να αποδείξει οτι εργάζεται μικρότερο χρονικό διάστημα.

Εάν η  παράβαση διαπιστώνεται ξανά εντός τριών ετών, το πρόστιμο προσαυξάνεται κατά 100% για την πρώτη παράβαση και κατά 200% για κάθε μεταγενέστερη παράβαση.

Στο άρθρο 6 του νόμου, προβλέπεται δυνατότητα μείωσης  του προστίμου, εφόσον :

Α) προσληφθεί ( εντός δέκα ημερών ) ο αδήλωτος εργαζόμενος με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης

Β)  καταβληθούν αναδρομικά οι ασφαλιστικές εισφορές του τελευταίου τριμήνου και

Γ) διατηρηθεί  το σύνολο των θέσεων εργασίας χωρίς καμία αλλαγή στο καθεστώς απασχόλησης.

 

Η μείωση του προστίμου θα κλιμακώνεται ανάλογα με τη διάρκεια της σύμβασης:

α) στο ποσό των επτά χιλιάδων (7.000) ευρώ, αν γίνει πρόσληψη με σύμβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον τριών μηνών.

β) στο ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, αν γίνει πρόσληψη με σύμβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον έξι μηνών.

γ) στο ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, αν γίνει πρόσληψη με σύμβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους.