Άρθρο 95 ΝΟΜΟΥ 4849/2021

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σε εταιρείες Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 2963/2001

Προστίθενται εδάφια δέκατο και ενδέκατο στην παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 2963/2001 (Α’ 268) και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Οι ανώνυμες εταιρίες των προηγούμενων παραγράφων διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος και του κ.ν. 2190/1920. Στην επωνυμία τους πρέπει να περιέχονται οι λέξεις «Κ.Τ.Ε.Λ. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Οι μετοχές είναι ονομαστικές.

Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920, ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τους μετόχους της Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. για τετραετή θητεία. Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. ορίζεται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. ορίζεται ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, ο οποίος είναι ένας από τα μέλη αυτού.

Οι υποψηφιότητες, μαζί με απόσπασμα ποινικού μητρώου, υποβάλλονται στη Γραμματεία του Κ.Τ.Ε.Λ. μέχρι της 12ης μεσημβρινής της προηγούμενης της Γενικής Συνέλευσης ημέρας και στη συνέχεια συντάσσεται ενιαίο ψηφοδέλτιο.

Για την εκλογή του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συγκροτείται:

α. ενιαίο ψηφοδέλτιο για την εκλογή του Προέδρου, β. ενιαίο ψηφοδέλτιο για την εκλογή Αντιπροέδρου και αναπληρωτή αυτού και γ. ενιαίο ψηφοδέλτιο για την εκλογή των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ισάριθμων αναπληρωματικών.

Ως εκλεγέντες θεωρούνται οι υποψήφιοι που πέτυχαν κατά σειρά πλειοψηφίας, ενώ ως αναπληρωτές αυτών, εκτός του Προέδρου για τον οποίο δεν προβλέπεται εκλογή αναπληρωτή, λογίζονται αυτοί που κατά σειρά έπονται των προηγουμένων.

Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή φυσικής ή νομικής ανικανότητας του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αριθμό μεγαλύτερο των αναπληρωματικών, ο οικείος Περιφερειάρχης προσφεύγει στο αρμόδιο δικαστήριο. Κ.Τ.Ε.Λ. που βάσει της παρ. 2 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου μετατράπηκαν σε ανώνυμες εταιρείες με την μορφή της περ. β’ της παραγράφου αυτής, μπορούν με τις προϋποθέσεις του άρθρου αυτού, να μετατρέπονται σε ανώνυμες εταιρείες με την μορφή της περ. α’ της ίδιας παραγράφου.

Κατ’ εξαίρεση του ν. 4548/2018 (Α’ 104) και κάθε αντίθετης καταστατικής διάταξης, η Γενική Συνέλευση των

μετόχων των Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. της περ. α’ της παρ. 2 του παρόντος δύναται να λαμβάνει απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτήν ψήφων, εάν τα ίδια κεφάλαια των ανωτέρω εταιρειών είναι αρνητικά κατά τον χρόνο λήψης της απόφασης. Στην περίπτωση αυτήν, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται τουλάχιστον κατά ποσό που καλύπτει το ελάχιστο ύψος του κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας και το παθητικό της εταιρείας, όπως αυτό προκύπτει από τον ισολογισμό της τελευταίας χρήσης.»