Άρθρο 57 Ν.4839/2021

Μείωση του συντελεστή του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου Τροποποίηση του άρθρου 21 του ν. 1676/1986

 

  1. Το άρθρο 21 του ν. 1676/1986 (Α΄204) τροποποιείται ως προς τον ορισμό ποσοστού του φόρου από ένα τοις εκατό (1%) στο ήμισυ της μονάδας (0,5%) και το άρθρο 21 διαμορφώνεται ως εξής:

«΄Άρθρο 21: Συντελεστής του φόρου. Ο φόρος ορίζεται στο ήμισυ της μονάδας ως ποσοστό επί τοις εκατό (0,5%) στην αξία που φορολογείται.»

  1. Η παρ. 1 ισχύει από την 1η.10.2021 και καταλαμβάνει πράξεις για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννάται από την ημερομηνία αυτή και μετά.