Άρθρο 23  ν. 5062/2023

Παράταση ισχύος διατάξεων αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 1 π.δ. 33/2018, παρ. 2 άρθρου 293 ν. 5020/2023

  1. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 1 του π.δ. 33/2018 (Α’ 66), για την αντικατάσταση του επιτηρητή από τη σύνθεση πληρώματος οστρακαλιευτικών σκαφών, παρατείνεται, και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Από την 1η Οκτωβρίου 2018 μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2026, ο επιτηρητής της παρ. 2 μπορεί να αντικαθίσταται από κάτοχο βεβαίωσης επιτυχούς φοίτησης της Σχολής Δυτών Καλύμνου και, αν δεν υπάρχει τέτοιος,

από κάτοχο άδειας δύτη ή από μαθητευόμενο δύτη. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν και εφαρμόζονται αναλόγως και για τα σπογγαλιευτικά σκάφη.».

  1. Στην παρ. 2 του άρθρου 293 του ν. 5020/2023 (Α’ 29), η έναρξη ισχύος του άρθρου 4, περί καταχώρισης σε ειδικό δημόσιο βιβλίο μικρών πλοίων, παρατείνεται και διαμορφώνεται ως περ. α), η υφιστάμενη παράγραφος διαμορφώνεται ως περ. β) και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. α) Το άρθρο 4 τίθεται σε ισχύ την 1η Μαΐου 2024,    β) τα άρθρα 5 και 7 έως 9 τίθενται σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου 2023.».