Άρθρο 105 Ν. 4849/2021

Μετασχηματισμός εταιριών με αρνητικά ίδια κεφάλαια

  1. Με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4601/2019 (Α’ 44), επιτρέπεται ο μετασχηματισμός εταιρειών, που πραγματοποιείται με βάση τις διατάξεις του ν. 4601/2019, στην περίπτωση που οποιαδήποτε εταιρεία ή το σύνολο των εταιριών που μετέχουν στον μετασχηματισμό έχουν ή διατηρούν, πριν ή μετά την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού, αρνητικά ίδια κεφάλαια (αρνητική καθαρή θέση), κατ’ εφαρμογή οποιασδήποτε άλλης νομοθετικής διάταξης, εφόσον:

α) ο ως άνω μετασχηματισμός γίνεται στο πλαίσιο της εν γένει αναδιάρθρωσης των εταιρειών που μετέχουν σε αυτόν, και

β) παρέχονται έγγραφες εγγυήσεις από επενδυτή ή επενδυτές, οι οποίοι μπορεί να είναι και ήδη μέτοχοι ή εταίροι κάποιας εκ των εταιρειών που μετέχουν στον ως άνω μετασχηματισμό ή μέτοχοι ή εταίροι των μετόχων ή εταίρων αυτών, για την αποκατάσταση των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ή των εταιρειών που προκύπτουν από τον μετασχηματισμό εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα (12) μηνών από την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού. Οι εγγυήσεις αυτές παρέχονται κατά το στάδιο της δημοσίευσης, ανάλογα με την περίπτωση του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης ή διάσπασης ή της έκθεσης του διοικητικού συμβουλίου ή των διαχειριστών της υπό μετατροπή εταιρείας, κατά τα προβλεπόμενα στον ν. 4601/2019.

  1. Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω εγγυήσεων, δεν επηρεάζεται το κύρος του μετασχηματισμού. Αν η προκύπτουσα από τον μετασχηματισμό εταιρεία έχει τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας εφαρμόζεται η παρ. 4 του άρθρου 119 του ν. 4548/2018 (Α’ 104).