Άρθρο 146 «Αναπροσαρμογή συντελεστών φόρου και εισφοράς πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975, καθώς και εισφοράς του ν. 29/1975».

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 146 ρυθμίζεται η αναπροσαρμογή των συντελεστών του φόρου της παρ.1 του άρθρου 6 του ν.27/1975 (Α’ 77) και της εισφοράς της παρ.2 του άρθρου 10 του ν.27/1975 των πλοίων πρώτης κατηγορίας του νόμου αυτού, που είναι νηολογημένα με ελληνική σημαία, καθώς και των συντελεστών εισφοράς της παρ.1 του άρθρου 4 του ν.29/1975 (Α’ 75) των πλοίων ελληνικών συμφερόντων με ξένη σημαία, τα οποία είναι συμβεβλημένα με το ΝΑΤ για την πενταετία 2021-2025, με προσαύξηση κατά τέσσερα τοις εκατό (4%) ετησίως.

 

Λόγω αναστολής της προσαύξησης για το έτος 2021, θα έχουν εφαρμογή οι συντελεστές του έτους 2020.

 

  1. Άρθρο 147 «Υπολογισμός φόρου ιδιωτικών πλοίων αναψυχής – Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 27/1975»

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 147 αντικαθίσταται η περ. στ’ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 27/1975 (Α’77) που αφορά τον υπολογισμό του φόρου στα ιδιωτικά πλοία αναψυχής και ειδικότερα αντικαθίσταται ο συντελεστής προσαύξησης του φόρου (συντελεστής 5) που ίσχυε για όλα τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής, ανεξαρτήτως του ολικού μήκους και της ολικής χωρητικότητας αυτών και εισάγονται νέοι συντελεστές οι οποίοι διαφοροποιούνται ανάλογα με το μήκος των πλοίων.